Projectfinanciering

Veel religieuze instituten geven een jaarlijkse bijdrage aan KNR-PIN. Met deze gelden worden allerlei projecten financieel ondersteund die de religieuzen belangrijk vinden. Het gaat om projecten in Nederland die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving, waarbij men zich wil inzetten voor de meest kwetsbare groepen die moeilijk hun draai in de samenleving kunnen vinden .
De vier aandachtsvelden waar de religieuzen zich op richten zijn:

  • noodleniging en armoedebestrijding (bijvoorbeeld dak- en thuislozenopvang, voedselbanken, vluchtelingenwerk),
  • vorming en empowerment (bijvoorbeeld maatjesprojecten, weekendscholen, menslievende zorgverlening, onderwijs van kansarme kinderen en jongeren),
  • kerk- en samenlevingsopbouw (pastorale projecten, interreligieuze,- en of culturele dialoog, bestrijding van mensenhandel, duurzaamheid en milieu)
  • onderzoek gericht op praktijktoepassing op onderwerpen die verband houdend met de religieuzen.

Andere solidariteitsfondsen

Naast KNR-PIN hebben de religieuzen nog enkele andere solidariteitsfondsen waarmee ze projecten financieel ondersteunen. Zo is er de AMA (Adviescommissie Missionaire Aangelegenheden) dat is bedoeld voor projecten in het buitenland. De uitvoering hiervan ligt bij Mensen met een Missie. Verder is er de KOS (Kosten Onderlinge Solidariteit). Via dit fonds steunen religieuzen projecten van andere religieuzen als zij deze zelf niet (geheel) kunnen financieren. Tot slot is er het Fonds Gemeenschappelijke Belangen (FGBR) dat zorgt voor financiële ondersteuning op langere termijn.

In de brochure ‘Delen is vermenigvuldigen’, leest u alles over de verschillende solidariteitsfondsen

Kijk hieronder voor enkele voorbeeldprojecten.

Geven maakt je rijk

Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet anders, vond oprichter Robert de Heer. 

Bestaan in de marge

Het Harriet Tubman Huis is een stichting voor de tijdelijke opvang van een klein aantal ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen.

Kleine armoede hulp

Kleine Armoedehulp biedt laagdrempelige steun aan kleine informele projecten

Kind en spiritualiteit

Oblimon is een samenwerkingsverband van onderwijsbegeleiders voor levensbeschouwing en identiteit. Oblimon organiseert al enkele jaren met succes de ‘Dag van de Kinderspiritualiteit’. De organisatie stimuleert ontmoeting en uitwisseling tussen mensen die zich bezig houden met kinderen en spiritualiteit vanuit verschillende stromingen.

Uitbuiting en uitsluiting. Een project voor basisscholen

De Elizabeth foundation zet zich in Nederland en Indonesië in tegen mensenhandel, uitsluiting en uitbuiting. Dit gebeurt door opvang, voorlichting en preventie. In 2022 is er gestart met een nieuw online lespakket voor basisscholen

The InnBetween

De InnBetween is het oecumenische studentenpastoraat in Maastricht, een stad met veel buitenlandse studenten. Het biedt een thuis voor en door studenten waar kwetsbaarheid en veerkracht worden geoefend. Een plek waar je samen eet, studeert, ontspant, speelt en natuurlijk mensen ontmoet.

Kleine coronahulp

Binnen een week na de start van de intelligente lockdown in maart 2020, kwam de Haëlla Stichting met het idee om een fonds in te stellen voor kleine coronahulp. Enkele andere fondsen sloten zich aan. Ook de religieuzen deden mee via KNR-PIN. Inmiddels is het fonds omgezet in het Kleine Armoedefonds.

Majalla, een opstapje voor gevluchte journalisten

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online vluchtelingenkrant dat het verhaal vertelt van vluchtelingen. Met deze verhalen wil Majalla meer empathie creëren tussen Nederlanders en vluchtelingen. Daarnaast wil Majalla vluchtelingenjournalisten een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.