Religieus leven vandaag

Religieus leven vandaag. Broeder, zuster, wie ben je?

De KNR werkt ieder jaar met een jaarthema. In 2021 zal het religieuze leven zelf centraal staan binnen de KNR. Hiervoor is gekozen vanwege actuele ontwikkelingen in kerk en maatschappij. We zien dat er nieuwe belangstelling en waardering voor spiritualiteit en zingeving vanuit religieuze bronnen. Sommige mensen hebben een hernieuwde belangstelling voor de traditie van het religieuze leven.  Aan de andere kant neemt het aantal religieuzen en het aantal religieuze instituten af. Dat brengt ons bij de vraag  hoe het ‘klassieke’ religieuze leven zich verhoudt tot allerlei nieuwe vormen van religieus leven.

Een proces op gang brengen

De vraag wat religieus leven precies is, kan makkelijk worden beantwoord door te verwijzen naar de Codex, het kerkelijk rechtboek. Daarin staat precies beschreven wat onder religieus leven valt en wat niet. Maar alleen kijken naar juridische aspecten doet geen recht aan nieuwe ontwikkelingen. De vraag die is hoe we als KNR duidelijkheid scheppen over de eigen identiteit van religieuzen tegen de achtergrond van steeds meer voorbeelden van gemeenschappen die op de een of andere manier wel het religieuze leven voortzetten? Wat is er specifiek voor  het religieuze leven?
Deze vraag willen we niet stellen door het zoeken naar een definitie, maar door het gesprek op gang te brengen met religieuzen. Waar gaat het u als broeder, als zuster wezenlijk om in uw religieus leven? De bedoeling is om die vraag centraal te stellen en met elkaar in dialoog te gaan over de antwoorden die men geeft.

Activiteiten

Om deze vraag te beantwoorden en dit gesprek op gang te brengen organiseert de KNR diverse (online) activiteiten en verzorgt enkele publicaties.