Financiering wetenschappelijk onderzoek

De religieuzen financieren via KNR-PIN ook enkele wetenschappelijke instituten die een band hebben met of voortkomen uit een religieus instituut. In het verleden was de financiering van deze wetenschappelijke instituten soms structureel van aard. Met ingang van 1 januari 2023 zal dit uitsluitend op projectbasis kunnen.

Deze projectfinanciering loopt via de werkgroep KNR-PIN volgens de procedure die voor alle subsidie-aanvragen geldt (adviseur en werkgroep). De bestaande criteria van KNR-PIN zijn het uitgangspunt hiervoor. Wel zijn ze enigszins aangepast aan wetenschappelijk onderzoek. De projecten worden gefinancierd vanuit de toegezegde bedragen voor KNR-PIN.

Toepassing KNR-PIN criteria op projectfinanciering Wetenschappelijk Onderzoek

Projecten van wetenschappelijk onderzoek kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning indien het wetenschappelijk onderzoek in de lijn ligt van de idealen en charisma’s die door religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven van oudsher zijn gekoesterd.

Wetenschappelijk onderzoek kan zowel voor één jaar gesteund worden of voor meerdere jaren (gemaximeerd tot drie jaar). De bijdrage wordt bij een project voor één jaar bij de aanvang van het project vastgesteld. Bij een meerjarenproject wordt er een principebesluit genomen, maar de aanvrager dient jaarlijks een tussentijdse evaluatie en verantwoording te overleggen op basis waarvan de werkgroep KNR-PIN besluit of voor het tweede en/ of derde jaar weer een bedrag wordt toegekend en voor hoeveel.

De bedragen die KNR-PIN aan financiële ondersteuning uitgeeft verschillen van €1.000, – tot maximaal €25.000, -. Bij driejarige financiering wordt in principe een aflopende serie bedragen gehanteerd (bijvoorbeeld €15.000,- in 1e jaar, €10.000,- in 2e jaar en €7.500,- in 3e jaar).

Criteria

Bij het beoordelen van projectaanvragen wetenschappelijk onderzoek hanteert KNR-PIN een aantal criteria die richting geven aan het werk van KNR-PIN. Er wordt onder meer rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • Er dient sprake te zijn van een reëel te behalen eindtermijn.
  • Het wetenschappelijk onderzoek past in het verlengde van het apostolaatwerk/doelstellingen van de religieuzen en heeft te maken met de waarden die in het Evangelie een centrale rol spelen.
  • Het wetenschappelijk onderzoek moet gericht zijn op praktijktoepassingen op het gebied van missiologie, katholieke spiritualiteit, geschiedenis van kerk en religieuzen in het maatschappelijk en/ of kerkelijk veld.
  • Het wetenschappelijk onderzoek vindt breed draagvlak door financiële ondersteuning van meerdere fondsen en partijen.

Voorwaarden voor financiële ondersteuning van KNR-PIN

KNR-PIN geeft alleen financiële ondersteuning in de vorm van een gift. Er worden dus geen garantstellingen of leningen gegeven. Er wordt op vertrouwd dat de gift uitsluitend wordt besteed aan het project waarvoor de gift is bestemd.

Er wordt verwacht dat er in ieder geval contact met het bureau van de KNR-PIN wordt opgenomen in de volgende situaties:

 • als het project vertraging oploopt;
 • als het project tijdens de looptijd wordt stop gezet;
 • als het project inhoudelijk substantieel wordt aangepast;
 • als het bedrag van de gift na afloop van het project niet volledig is besteed.

Soms stelt KNR-PIN bij haar toekenning aanvullende voorwaarden alvorens tot betaling over te gaan, zoals een terugkoppeling dat het dekkingsplan rond is of een periodieke terugkoppeling van de tussentijdse ontwikkelingen van het project. In dat geval zal dat expliciet in het toekenningsbesluit worden vermeld.

Soorten financiële toekenning

KNR-PIN kent twee soorten financiële toekenningen:

 • een eenmalige gift; voor de kosten in het lopende jaar;
 • een financiële toekenning waarbij het bedrag over enkele jaren gespreid in tranches wordt uitgekeerd onder de eerder genoemde voorwaarden.

Om welke financiële toekenning het gaat wordt expliciet in het toekenningsbesluit vermeld.

Publiciteit

Bij een financiële toekenning kan het zijn dat KNR-PIN de aanvrager uitnodigt om voor de donateurs (religieuze instituten, zijnde ordes, congregaties en kloosters) een presentatie te houden over het project. Het kan ook zijn dat de aanvrager wordt uitgenodigd voor een interview ten behoeve van het KNR Bulletin (het nieuwsblad voor de leden). Zo krijgen onze donateurs concreet een beeld van de projecten waaraan hun donatie is besteed.

Uiterlijk 6 maanden na afloop van het project wordt een evaluatie tegemoet gezien. Deze evaluatie kan ook door KNR-PIN worden gebruikt om een eventuele impressie van het project op de website van de KNR te plaatsen.