KNR-Waarderingsprijs

Handen
Afbeelding; Claudio Schwarz Purzlbaum

KNR-Waarderingsprijs

Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. Vanwege corona is de prijs in 2020 niet uitgereikt, maar is deze uitgesteld naar november 2021.  De prijs van 2021, een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje,  is bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs/vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen.

Genomineerden

Uit een lijst van 36 inzendingen heeft de jury zes projecten gekozen die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Alle hogere oversten van de religieuze instituten hebben een boekje ontvangen waarin de zes projecten worden gepresenteerd. Zij kunnen, bij voorkeur na overleg met hun medebroeders en -zusters vervolgens hun top-3 doorgeven aan de jury. Op  4 november presenteerden de projecten zich live  aan de leden van de Algemene Vergadering en volgde een tweede stemronde en werd de winnaar bekend gemaakt.

Winnaar: Takecarebnb

De stichting Takecarebnb laat statushouders vanuit een AZC logeren bij een Nederlands gastgezin in de zogenaamde ‘doelgemeente’ waar zij ook permanente huisvesting krijgen. Integreren door logeren is het motto. Door eerder het AZC te verlaten en in een veilige, rustige omgeving te wennen aan de Nederlandse samenleving versnelt het integratieproces. De logeerperiode betekent vaak de eerste keer dat de legale vluchteling Nederlanders ontmoet. Het gastgezin leert over andere culturen en kan met gebruik van het eigen netwerk de vluchteling(en) helpen de weg te vinden in hun nieuwe omgeving. Vaak blijft een vriendschappelijke relatie bestaan na het logeren, waar alle betrokkenen baat bij hebben.

Stichting Takecarebnb levert een bijdrage aan verbroedering en wederzijds begrip. Takecarebnb ziet integratie als een proces dat van twee kanten komt en hecht aan gelijkwaardigheid van gast en gastgezinnen: vluchtelingen maken kennis met de Nederlandse samenleving en Nederlanders maken kennis met mensen die zich in ons land gaan vestigen en leren zo hun verhaal, achtergrond en cultuur kennen. Vluchtelingen zijn kwetsbaar omdat ze vaak veel hebben meegemaakt, bezittingen hebben moeten achterlaten of zijn verloren, geen netwerk hebben in Nederland en de taal en cultuur (nog) niet kennen. Door Takecarebnb kan de integratie sneller beginnen en wordt het lange wachten in een AZC verkort. Volgens Hanneke Buurman, woordvoerster van de stichting deze middag, is het een verrijking zowel voor de gasten als voor de gastgezinnen.

De jury was van mening dat het  project zorgt voor meer begrip tussen statushouders en lokale bewoners. Het laat zien dat integratie van twee kanten moet komen.

Verschillen overbruggen

We zien in onze maatschappij een steeds grotere diversiteit maar ook een groeiende polarisatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde begin dit jaar dat Nederlanders zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar samenleven en de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen. Er is steeds meer sprake van wij-zij-denken. In de loop van het jaar werd dat op veel vlakken nog eens bevestigd: de dood van George Floyd en de daarop volgende protesten in de VS bereikten ook ons land en deden ook hier discussie oplaaien. De voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen laten zich duidelijker horen.
Maar dit jaar liet ook veel mooie dingen gebeuren. Mensen die klaar stonden om anderen een handje te helpen. Of ze staken degene die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen een hart onder de riem met bijvoorbeeld een kaartenacties. Er ontstonden kookgroepjes en extra voedselhulp.

2020 liet zien dat er zeker ook mensen zijn die openstaan voor de verscheidenheid. Mensen die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en in kansen en mogelijkheden etc.

Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen. Enerzijds door mensen met een achterstand middels scholing, training en coaching meer kansen te bieden. Anderzijds door in vorming en onderwijs de ander te leren kennen, vooroordelen weg te nemen. Zo laten zij zien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn.

Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.

Het kunstwerk

Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.