Commissie Presentie Religieuzen

De Commissie Presentie Religieuzen in kerk en samenleving, zoals de commissie voluit heet, heeft een breed werkveld. Belangrijkste aandachtspunten zijn internationalisering, vorming en roeping, zichtbaarheid van de religieuzen in kerk en samenleving en de bijdrage laten zien die de religieuzen kunnen leveren aan gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping

Officieel horen de volgende werkvelden tot het takenpakket van de commissie:

 • missionaire activiteiten en (nieuwe) evangelisatie;
 • internationalisering op het punt van gemeenschapsvorming en begeleiding;
 • interculturele en interreligieuze dialoog;
 • faciliteren bij roeping, vorming en opbouw van religieus leven;
 • faciliteren van jongerenwerk;
 • communicatie met de achterban en het naar buiten toe present stellen van religieuzen en religieus leven in kerk en samenleving;
 • positie van vrouw in kerk en samenleving;
 • gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping;
 • ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en kennis;
 • theologie van het religieuze leven;
 • ondersteuning bij het doorgeven van immaterieel erfgoed;
 • onderlinge (spirituele) solidariteit.

De commissie adviseert en informeert het Bestuur KNR en de religieuze instituten over de genoemde taakvelden. Zij doet dat door het uitbrengen van een aantal nieuwsbrieven en publicaties, [link naar publicaties] door het organiseren van studiedagen en andere bijeenkomsten en evenementen voor religieuzen zelf en voor andere geïnteresseerden. Ze ondersteunt religieuze instituten bij hun werkzaamheden op de genoemde gebieden.

De commissie wordt ondersteund door drie stafleden die ook individuele instituten adviseren op deze gebieden. De stafleden onderhouden daarnaast contacten met verschillende instanties en organisaties.