Wie zijn wij?

KNR - steen

De KNR is de koepelorganisatie van religieuze instituten in Nederland. De meeste instituten van paters, broeders en zusters in Nederland zijn lid van de KNR. Het Bestuur en het Bureau proberen de religieuzen te ondersteunen en hun belangen te behartigen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Door het geven van advies aan gezamenlijke of individuele kloosters op kerkrechtelijk en financieel-economisch gebied, op het vlak van ouderenzorg en het besturen van ouder wordende ordes en congregaties. Door het organiseren van activiteiten, cursussen en ontmoetingen tussen religieuzen over verschillende onderwerpen. Door hen te informeren over dingen die spelen in kerk en samenleving. Maar ook door gezamenlijke publiciteit en te laten zien wat religieus leven in deze tijd inhoudt. Hoe zijn paters, zusters en broeders in de huidige samenleving actief en relevant?

 

Organisatiestructuur van de KNR

De KNR als organisatie bestaat uit de volgende vier geledingen:

  • het Algemeen Bestuur KNR
  • het Dagelijks Bestuur KNR
  • de Commissies van de KNR
  • het Bureau KNR

Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur KNR wordt gevormd door de leden – de Hogere Oversten of de vaste vertegenwoordigers van de aangesloten Religieuze Instituten en de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur KNR; de voorzitter en vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur zijn tevens voorzitter en vice-voorzitter van het AB.
De leden van het Algemeen Bestuur komen twee maal per jaar samen voor de Algemene Vergadering. Het Algemeen Bestuur KNR stelt het algemene beleid van de KNR vast.

Dagelijks Bestuur KNR

Het Dagelijks Bestuur KNR bestaat uit zeven tot negen religieuzen. Het heeft als taken het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van  het Algemeen Bestuur. Daarbij vormen het beleidsplan en het werkplan, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, het uitgangspunt.

Commissies en werkgroepen

Naast het AB en DB heeft de KNR twee commissies: de Commissie Beheer en Bestuur van de materiële belangen van de religieuzen in Nederland (CBB)  en de Commissie Presentie Religieuzen in de wereld van vandaag en morgen (CPR). Beide commissies bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven religieuzen of geassocieerde leden van een religieus instituut.

De commissies hebben een adviserende en informerende taak naar DB en AB-KNR. Ook kunnen het Bestuur en de Algemene Vergadering de commissies vragen bepaalde taken uit te voeren. De commissies worden ondersteund en aangestuurd in hun werkzaamheden door de stafmedewerkers van het bureau. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op zogenaamde ‘kringen van deskundigen’ die hen adviseren op bepaalde beleidsterreinen.

Naast de beide commissies is er een permanente werkgroep KNR-PIN. Deze werkgroep draagt zorg voor het gezamenlijke giftenbeleid van de religieuze instituten. Zij beoordeelt aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten in Nederland die passen bij het charisma en de traditie van de Nederlands religieuzen. De werkgroep bestaat uit vijf religieuzen en wordt geadviseerd door enkele externe deskundigen.

Bureau

Het Bureau KNR verleent adviserende en ondersteunende diensten aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur KNR, aan de commissies en aan afzonderlijke religieuze instituten. Daarmee staat het Bureau ten dienste van de gezamenlijke Hogere Oversten, die de KNR vormen.

Op het Bureau KNR werken diverse stafmedewerkers die ieder hun eigen expertise hebben. Zij worden ondersteund door het secretariaat en de medewerkers van de huishoudelijke dienst.