Synode: ‘Op weg naar een synodale kerk: communio, participatio, missio’

logo synode 2021 - 2023

In oktober 2021 startte het proces voor de Bisschoppensynode 2021 -2024 ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.   De Bisschoppensynode zelf  wordt  in twee delen in oktober 2023 en oktober 2024 in Rome gehouden. Voorafgaand hieraan is een route van drie jaar uitgezet waarin de bisschoppen wordt gevraagd te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over hoe in de toekomst gelovigen mee kunnen praten in de kerk. In eerste instantie zou het proces twee jaar duren, maar paus Franciscus heeft dit met een jaar verlengt.

Continentale fase

De eerste, ‘diocesane’ fase werd in augustus 2022 afgesloten. 112 van de 114 bisschoppenconferenties in de wereld hebben samenvattingen gestuurd aan Rome van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van het Synodaal Proces. In de tweede fase die nu is aangebroken, zullen continentale vergaderingen plaatsvinden. Doel is “om de onderscheiding voort te zetten […] in overeenstemming met de sociaal-culturele bijzonderheden van hun respectieve regio’s.”

Deze fase is nu dus met een jaar verlengd. De paus lichtte zijn besluit als volgt toe: “De vruchten van het in gang gezette synodale proces zijn talrijk. Maar om ze tot volle bloei te laten komen, is het noodzakelijk geen haast te maken. Om meer tijd te hebben voor overleg heb ik daarom besloten dat de synodevergadering in twee zittingen wordt gehouden. De eerste van 4 tot en met 29 oktober 2023 en de tweede in oktober 2024. Ik vertrouw erop dat deze beslissing zal leiden tot een begrip van synodaliteit als een opbouwende dimensie van de Kerk. Ook zal het iedereen helpen om het te beleven als een tocht van broeders en zusters die de vreugde van het Evangelie verkondigen.”

Voor de continentale fase is een werkdocument opgesteld uit alle verslagen van de bisschoppenconferenties en vele andere gremia uit de eerste fase. Dit werkdocument kreeg als titel: “Vergroot de ruimte in uw tent.” Uit de vele verslagen blijkt dat er dringend behoefte is aan veranderingen in de Kerk. De Kerk is ‘Gods volk onderweg’, dat impliceert dat er meer en beter naar elkaar moet worden geluisterd.  Katholieken wereldwijd verlangen naar een Kerk die mensen welkom heet en waar allen worden uitgenodigd om deel te nemen en een bijdrage te leveren. Het werkdocument, dat veel citaten bevat uit de verslagen en in een begrijpelijke taal is opgesteld, benoemt veel verschillende zaken open en eerlijk.

Officiële Nederlandse vertaling werkdocument Continentale fase Synode

7 december 2022: webinar

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den Bosch organiseren opnieuw een webinar in het Synodaal proces. Het vindt plaats op 7 december van 19.00 u. tot 21.00 uur. Het heeft als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand aan het webinar worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch waarin bisschop De Korte zal voorgaan.

Om 19.30 u. start het webinar met een inleiding van prof. dr. Myriam Wijlens. Zij is lid van het secretariaat van de bisschoppensynode en zal het werkdocument toelichten. Vier sprekers reageren inhoudelijk, elk vanuit een eigen perspectief: Lucas Brinkhuis als jongere; Shirleni Blanken vanuit een migrantengemeenschap; zuster Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen; en mgr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. zal ten slotte enkele conclusies formuleren. Laetitia van der Lans modereert het webinar.

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om deel te nemen. Deelname is mogelijk via de websites van de drie organisaties, dus ook via deze website. Opgave vooraf is niet nodig. De livestream van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug te kijken.

 

Kijk hier de livestream vanaf 19.00 uur.

 

 

 

9 juni: bijeenkomst over het Slotdocument

Na online startbijeenkomst in januari met o.a. professor Myriam Wijlens organiseerde de KNR nog een viertal online bijeenkomsten waarin religieuzen met elkaar in gesprek gingen over de verschillende thema’s van de Synode. Daarnaast voerden enkele congregaties in eigen kring gesprekken over de synodale thema’s en deden daarvan verslag. Al deze verslagen zijn door een werkgroep uitgewerkt tot een slotdocument met als titel ‘Het verlangen bij te dragen aan een synodale kerk. Tijdens een bijeenkomst op 9 juni  is het gepresenteerd aan de religieuzen. Broeder Bernardus Peeters, generaal abt van de Trappisten en voormalig voorzitter van de KNR, zuster Beatrice Faye die betrokken is bij het secretariaat van de Synode in Rome, zuster Anne-Marie Bos o.carm, zuster Catharina Al o.p. en Mgr. de Korte gaven een eerste reactie. U kunt hun bijdragen en de tekst van het document hiernaast vinden.

De hele middag was een livestream te volgen. U kunt deze hieronder terugkijken.

 

 

Religieuzen gevraagd mee te denken

Ook de KNR evenals alle andere conferenties van religieuzen, is door de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven gevraagd  om actief mee te denken en mee te doen in de aanloop naar de eigenlijke bisschoppensynode in 2023 en een inhoudelijke bijdrage aan te leveren.
In de brief is te lezen: “De weg zelf kan worden beschouwd als een ervaring van synodaliteit omdat, zoals paus Franciscus ons voorhoudt: ‘Een synodale Kerk een Kerk is die luistert, die beseft dat luisteren ‘meer is dan alleen maar horen’. Het is een wederzijds luisteren waarin iedereen iets kan leren. Het volk van gelovigen, het college van bisschoppen, de bisschop van Rome: allen luisterend naar elkaar, en allen luisterend naar de Heilige Geest, de ‘Geest van de waarheid’ (Joh. 14:17), om te weten wat de Geest ‘spreekt tot de Kerken’ (Openbaring 2:7)’.”

Het Bestuur KNR geeft graag gehoor aan de oproep van de Congregatie. In 2022 zal de KNR een aantal (online) bijeenkomsten organiseren om met de religieuzen in gesprek te gaan over de thema’s en vragen rond de Synode.  Concrete informatie over de activiteiten is te vinden in de agenda op deze site.
Op deze speciale Synodepagina’s vindt u meer informatie en achtergrondartikelen.

Communio, participatio en missio

De 16de Gewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode in 2023 heeft drie sleutelwoorden: ‘Communio, participatio en missio’. Het zijn de pijlers van een synodale Kerk en er is geen hiërarchie tussen hen: elk van hen verrijkt en oriënteert de andere twee, aldus de voorbereidende documenten.

Communio

God brengt ons samen als verschillende volkeren rond één geloof. De gemeenschap die wij delen vindt haar diepste wortels in de liefde en eenheid van de Drie-eenheid. Christus is het die ons bij de Vader brengt. Hij verenigt ons door de heilige Geest. Samen worden wij geïnspireerd door het Woord van God, de levende traditie van de Kerk en de sensus fidei. God heeft een plan met elk individu en met de gemeenschap. Daarom heeft iedereen een rol in het onderscheiden én uitleven van Gods roeping.

Participatio

Alle gelovigen zijn geroepen zijn om elkaar te dienen door de gaven die ieder van hen van de heilige Geest heeft ontvangen. In een synodale Kerk deelt de hele gemeenschap in de opdracht om te bidden, te luisteren, te dialogeren, te onderscheiden en advies te geven over het nemen van pastorale beslissingen die zo dicht mogelijk bij Gods wil liggen. Er is inspanning voor nodig om de kwetsbaren en mensen die zich uitgesloten voelen daadwerkelijk te laten deelnemen.

Missio

Het synodeproces is bedoeld om de Kerk in staat te stellen beter te getuigen van het Evangelie, vooral bij hen die leven in de periferie: zowel op spiritueel, sociaal, economisch, politiek als geografisch gebied.

Drie fasen

Het synodale traject bestaat uit drie fasen:

Diocesane fase:

Op 17 oktober 2021 werd in alle bisdommen ter wereld het startsein voor deze fase gegeven. Vooral in de deze fase is het de bedoeling om een ruime raadpleging van het godsvolk tot stand te brengen: lokale kerken, gemeenschappen van religieuzen, lekenbewegingen en theologische faculteiten. De bisschoppenconferenties en conferenties van religieuzen versturen in augustus 2022 een schriftelijke synthese van maximaal tien pagina’s naar Rome.

Continentale fase:

Op basis van de resultaten van de diocesane fase wordt een eerste werkdocument, Instrumentum laboris, opgesteld dat vanaf het najaar van 2022 op continentaal niveau wordt besproken. Die continentale fase duurt van september 2022 tot maart 2023.

Universele fase:

De bevindingen van de continentale raadpleging worden in maart 2023 naar het algemene secretariaat van de Bisschoppensynode gestuurd. Dat publiceert in juni 2023 een tweede Instrumentum laboris, dat de leidraad zal vormen van de Bisschoppensynode in oktober 2023.

Tien thema’s

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode heeft een Vademecum en voorbereidingsdocument opgesteld voor de ‘diocesane fase’. Deze bevatten tien kernthema’s met vragen die uitnodigen tot gesprek. Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, geeft het Vademecum aan. Het staat bisschoppenconferenties en conferenties van hogere oversten vrij om die thema’s te kiezen die het meest relevant zijn voor de lokale situatie. Het gaat om de volgende thema’s:

  1. TOCHTGENOTEN: Wie zijn in onze lokale Kerk degenen die ‘samen de weg gaan’? Hoe worden wij geroepen om te groeien als metgezellen? Welke groepen of individuen worden gemarginaliseerd.
  2. LUISTEREN: Luisteren vereist een open geest en hart, zonder vooroordelen. Hoe spreekt God tot ons door stemmen die wij soms negeren? Wat faciliteert of verhindert ons luisteren?
  3. DUIDELIJK ZIJN: Wat vergemakkelijkt of hindert ons om met moed, vrijmoedigheid en verantwoordelijkheid in onze lokale Kerk en in de maatschappij te spreken?
  4. VIEREN: Inspireren en leiden het gebed en de liturgische vieringen daadwerkelijk ons gemeenschappelijk leven en de zending van onze gemeenschap?
  5. ZENDING: Hoe wordt iedere gedoopte geroepen te participeren aan de zending van de Kerk? Welke gebieden van de zending verwaarlozen wij?
  6. DIALOOG: Welke ervaringen van dialoog en samenwerking hebben wij met gelovigen van andere religies en met hen die tot geen enkele religie behoren?
  7. OECUMENE: Welke relaties heeft onze kerkelijke gemeenschap met leden van andere christelijke tradities en denominaties? Wat delen wij en hoe gaan wij samen de weg?
  8. GEZAG EN PARTICIPATIE: Hoe wordt gezag of leiding binnen onze lokale Kerk uitgeoefend? Hoe wordt medeverantwoordelijkheid in praktijk gebracht?
  9.  ONDERSCHEIDEN EN BESLISSEN: Hoe kunnen wij groeien in de gemeenschappelijke geestelijke onderscheiding?
  10.  VORMING IN SYNODALITEIT:  Hoe kan onze kerkelijke gemeenschap mensen vormen die meer in staat zijn ‘samen de weg te gaan’ door naar elkaar te luisteren, te participeren aan de zending en zich voor een dialoog in te zetten?

 

De Kerk van God is in synode bijeengeroepen

Myriam Wijlens is Nederlands theologe en hoogleraar canoniek recht aan de Universiteit van Erfurt (Duitsland). Paus Franciscus benoemde Myriam Wijlens tot “consultor” van de Vaticaanse Bisschoppensynode. Pater Stefan Tertünte scj sprak met haar over de Synode en welke rol de religieuzen hierbij kunnen spelen. Een ingekorte versie van het interview is verschenen in Bulletin 2021-3. Hiernaast kunt u de tekst van het volledige interview vinden.

Activiteiten van de KNR

De KNR organiseerde op 10 januari 2022 een webinar met prof. dr. Myriam Wijlens, hoogleraar canoniek recht te Erfurt. Zij is door paus Franciscus benoemd als ‘consultor’ van de Bisschoppensynode 2021-2023. Prof. Wijlens sprak over het synodale proces.  Een samenvatting van haar verhaal en de reacties zijn te vinden op deze site.

In de maanden februari en maart organiseerde de KNR een viertal online bijeenkomsten om met religieuzen verder in gesprek te gaan rond de verschillende thema’s van de synode.