Criteria en richtlijnen

Kledinginzameling voor dak- thuislozen, gesteund door KNR-PIN via het fonds Kleinecoronahulp

Er zijn grofweg twee soorten projecten die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning door KNR-PIN:

 • kerkelijke projecten die op een vernieuwende manier de christelijke boodschap vormgeven, met name op lokaal niveau;
 • maatschappelijke projecten die meehelpen aan de zelfontplooiing of emancipatie van kwetsbare mensen of van mensen die buiten onze maatschappij (dreigen te) vallen.

Projecten kunnen zowel voor één jaar gesteund worden en soms voor meerdere jaren met een maximale periode van drie jaar. Wij steunen maar één project per jaar per organisatie. Meerjarenprojecten dienen ieder jaar opnieuw een aanvraag in te dienen met daarbij een uitgebreide tussenrapportage. Aan de hand van deze tussenrapportage wordt beoordeeld of een bijdrage voor een volgend jaar beschikbaar kan worden gesteld.

De bedragen die de KNR-PIN aan financiële ondersteuning uitgeeft verschillen van €1.000, – tot maximaal €25.000, -.

Criteria

Bij het beoordelen van projectaanvragen hanteert de KNR-PIN een aantal criteria die richting geven aan het werk van de KNR-PIN. We houden onder meer rekening met de volgende aspecten:

 • Het project richt zich op de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.
 • Alleen rechtspersonen die geen winst oogmerk hebben zoals kerkelijke instellingen, stichtingen en verenigingen komen in aanmerking voor subsidie
 • Er dient sprake te zijn van enige mate van continuïteit van de organisatie of uitzicht hierop.
 • Het project past in het verlengde van het apostolaatwerk/doelstellingen van de religieuzen en heeft te maken met de waarden die in het Evangelie een centrale rol spelen: vrede, gerechtigheid en verzoening.
 • Het project moet gericht zijn op één van onze aandachtsgebieden, zijnde:
  • Noodleniging en armoedebestrijding;
  • Vorming en empowerment;
  • Kerk- en samenlevingsopbouw op het gebied van oecumene en interreligieuze dialoog, duurzaamheid en respect voor de schepping, buitengewoon pastoraat, vredeswerk en gerechtigheid, vernieuwende kerkgemeenschappen;
  • Onderzoeken gericht op praktijktoepassingen op het gebied van missiologie, katholieke spiritualiteit, geschiedenis van kerk en religieuzen.
 • Het project vindt brede draagvlak door financiële ondersteuning van meerdere fondsen en partijen.
 • Samenwerking met andere organisaties is een pré, zodat geleerd kan worden van elkaars ervaring en expertise.
 • Het project moet voornamelijk gedragen worden door vrijwilligers.

 

Uitsluitingen

In principe komen niet in aanmerking aanvragen die betrekking hebben op:

 • Aanvragen door natuurlijke/privépersonen of die zich richten op ondersteuning van één individu;
 • Uitgeven van films, documentaires, boeken, folders, brochures e.d.
 • Festivals, optredens, conferenties, eendaagse bijeenkomsten, symposia en dergelijke;
 • Exposities, tentoonstellingen, jubileumvieringen e.d.;
 • Muziek, – of sportverenigingen;
 • Projecten met enkel en alleen een commercieel karakter;
 • Enkel exploitatiekosten of structurele steun;
 • Reis- en verblijfkosten;
 • Projecten in het buitenland of andere delen van het Nederlands Koninkrijk;
 • Projecten die reeds gestart zijn of al zijn afgerond;
 • Projecten waarbij financiering door de overheid of andere kerkgenootschappen eerder voor de hand liggen;
 • Financiële ondersteuning t.b.v. bouw en/of verbouwkosten, renovatie en/of restauratiekosten dan wel aankoop van gebouwen;*

* voor inrichting van gemeenschappelijke ruimten of gemeenschapsruimten kan wel een aanvraag ingediend worden voor maximale financiële steun van €7.500,- op het moment dat financiële dekking voor de verbouwingskosten of aanschaf van een gebouw rond is.

Voorwaarden voor financiële ondersteuning van KNR-PIN

De KNR-PIN geeft alleen financiële ondersteuning in de vorm van een gift. Wij geven dus geen garantstellingen of leningen. Wij vertrouwen erop dat onze giften ook daadwerkelijk worden besteed aan het project waarvoor de gift is bestemd en niet voor iets anders.

Wij verwachten dat u in ieder geval contact met ons opneemt in de volgende situaties:

 • als het project vertraging oploopt;
 • als het project tijdens de looptijd wordt stop gezet;
 • als het project inhoudelijk wordt gewijzigd of aangepast;
 • als het bedrag van onze gift na afloop van het project niet volledig is besteed.

Soms stelt de KNR-PIN bij haar toekenning aanvullende voorwaarden alvorens tot betaling over te gaan, zoals een terugkoppeling dat het dekkingsplan rond is of een periodieke terugkoppeling van de tussentijdse ontwikkelingen van het project. In dat geval zullen wij dit expliciet in onze toekenningsbesluit vermelden.

Soorten financiële toekenning

De KNR-PIN kent twee soorten financiële toekenningen:

 • een eenmalige gift; dit betekent dat uw project niet in aanmerking kan komen voor een tweede gift ten behoeve van hetzelfde project;
 • een financiële toekenning waarbij uw organisatie de mogelijkheid wordt geboden om ook voor een tweede en/ of een derde jaar een financiële toekenning te ontvangen.

Om welke financiële toekenning het gaat wordt expliciet in onze toekenningsbesluit vermeld.

In geval sprake is van een financiële toekenning met de mogelijkheid van een tweede of derde toekenning dient uw organisatie voor het tweede of derde projectjaar een nieuwe aanvraag in te dienen, waarbij de KNR-PIN de volgende stukken verwacht te ontvangen:

 • een tussentijdse rapportage en verantwoording van het afgelopen projectjaar (wat is er het afgelopen jaar gerealiseerd en wat niet en welke bestedingen en inkomsten zijn gerealiseerd);
 • korte beschrijving van de plannen voor het opvolgende projectjaar;
 • een begroting en dekkingsplan voor het betreffende projectjaar.

Publiciteit

Bij een financiële toekenning kan het zijn dat de KNR-PIN u uitnodigt om voor onze donateurs (religieuze instituten, zijnde ordes, congregaties en kloosters) een presentatie te houden over uw project. Het kan ook zijn dat u wordt uitgenodigd voor een interview ten behoeve van ons KNR Bulletin (ons nieuwsblad voor onze leden). Zo krijgen onze donateurs concreet een beeld van de projecten waaraan hun donatie is besteed. Uw medewerking wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Uiterlijk zes maanden na afloop van het project zien wij graag een evaluatie tegemoet. Het liefst met wat foto-bestanden, zodat de KNR-PIN een eventuele impressie op de website van de KNR kan plaatsen over uw project. U draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor juiste waarborging van de privacybescherming van de personen die op de foto’s eventueel zijn afgebeeld.