Nieuwe statuten en naamswijziging KNR

De KNR heeft met ingang van vandaag, 18 juli, nieuwe statuten. Als gevolg daarvan wordt ook de naam enigszins aangepast. Vanwege diverse redenen was het noodzakelijk de statuten van de KNR aan te passen en meer aan te laten sluiten bij de actuele situatie.

  1. De statuten sloten niet meer aan op de actuele situatie en de ontwikkelingen binnen de KNR. De samenstelling van de leden van de KNR is sinds de vaststelling van de voorgaande statuten van  2004 veranderd. Dit komt door wijziging van  bestuursstructuren binnen religieuze instituten en hun zelfstandige onderdelen in Nederland. Hierdoor zijn er steeds meer Religieuze Instituten en Sociëteiten van Apostolisch leven die geen in Nederland gevestigde hogere overste meer hebben;
  2. de KNR kent een sterke internationalisering;
  3. de gewijzigde wet- en regelgeving van de overheid vroegen om actualisering van de statuten van de KNR;
  4. aan de samenstelling van het Dagelijks Bestuur volgens de in 2004 vastgestelde statuten kon binnen afzienbare tijd niet meer worden beantwoord.

Op 29 september 2022 ging het Algemeen Bestuur tijdens een Algemene Vergadering unaniem akkoord met een wijziging van de statuten. Het Dicasterie voor de Instituten van Gewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven te Rome heeft deze wijziging op 9 mei 2023 per decreet goedgekeurd. Op 18 juli 2023 zijn ze notarieel in Nederland ondertekend en treden ze ook in werking.

De belangrijke wijzigingen zijn:

  • de naam wordt “Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen” in plaats van “Konferentie Nederlandse Religieuzen”, de afkorting blijft ‘KNR’;
  • naast Hogere Oversten kunnen vaste vertegenwoordigers van Hogere Oversten gevestigd in het buitenland en Pauselijke Commissarissen en Diocesane Administratoren van Religieuze Instituten en Sociëteiten van Apostolisch leven lid worden van de KNR;
  • het Dagelijks Bestuur kan bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven leden in plaats van minimaal zeven en maximaal negen leden;
  • de samenstelling van het Dagelijks Bestuur dient een afspiegeling te zijn van de leden. Echter zonder de bepaling dat er minimaal één actieve religieuze, één broeder of frater, één priester-religieus en één moniale zitting in moeten hebben ;
  • de aanstelling van de ambtelijk secretaris (ook wel ‘secretaris-generaal’ genoemd) en de organisatie van het bureau van de KNR is niet meer in de statuten vastgelegd, maar wordt in in het  huishoudelijk reglement geregeld.

De volledige statuten zijn te lezen op: Statuten KNR – 18 juli 2023

In de komende tijd zal de naam van de KNR op de website, briefpapier en andere uitingen worden aangepast.

Delen