Coronamaatregelen: Gastenverblijven

Checklist voor kloosters met gastenverblijf (d.d.13 juli 2021)

Inleiding

Uitgangspunten

 • Essentie van dit document is dat kloosters op een verantwoorde wijze weer kunnen openstellen voor gasten. Daarbij gaan gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid hand in hand. Gastvrijheid wordt pas ervaren als u zelf de gasten met een vertrouwd gevoel kunt ontvangen.
 • Dit document is slechts bedoeld als een handreiking voor kloosters die zich willen openstellen voor gasten en/ of een gastenverblijf hebben. Het document is samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie (10 juli 2021) en is niet uitputtend.
 • Raadpleeg altijd rijksoverheid.nl voor de actuele algemene ontwikkelingen, want de wijzigingen van de maatregelen worden frequent bijgestuurd.
 • Weliswaar is een klooster met een gastenverblijf niet gelijk te stellen met een hotel of een B&B. Kloosters met een gastenverblijf verstrekken wel logies. Derhalve is in dit document deels rekening gehouden met de richtlijnen die voor de horeca van toepassing is en de protocollen die in deze sector zijn ontwikkeld.
 • Ieder klooster kent zijn eigen omstandigheden en mogelijkheden en uw instituut dient derhalve zelf de afweging te maken welke interne regels u nodig acht om verantwoord gasten te verwelkomen. Te allen tijde dient de veiligheid van uw eigen gemeenschap gewaarborgd te blijven.

Algemeen: Basisregels geldend voor iedereen

1,5 meter afstand

 • Inventariseer de plekken waar in het kloostergebouw géén 1,5 meter afstand bewaard kan worden, waar gasten komen en op welke plekken in het gebouw sprake is van contactmomenten tussen de (andere)gasten en/of met de kloostergemeenschap;
 • Denk indien mogelijk aan vaste looproutes en geef dit duidelijk aan. Richt looproutes zo in dat mensen elkaar in verschillende looprichtingen op 1,5 meter kunnen passeren of maak er éénrichtingsverkeer van;
 • Voorkom opstoppingen bij in,- en uitgangen;
 • Beperk het aantal gasten indien nodig;

hygiënemaatregelen

 • Volg de richtlijnen van het RIVM rondom hygiëne; Hygiëne en COVID-19 | RIVM
 • Zorg voor duidelijke en eenvoudige uitleg rondom de standaard hygiëne maatregelen, zoals handen wassen, hoesten en niesen in de ellenboog, geen handen schudden e.d. om verspreiding te voorkomen;
 • Stel voldoende desinfecteermiddelen; zowel op de gastenkamers als in de algemene ruimten waar gasten al dan niet samenkomen met de kloostergemeenschap;
 • Zorg voor voldoende papieren doekjes en prullenbakjes bij de in- en uitgangen. Handen reinigen bij binnenkomst klooster, openbare ruimten en zeker bij contactmomenten met leden van het klooster;
 • Communiceer op meerdere plekken, met name voor in- en uitgangen en sanitaire ruimten de algemene hygiëneadviezen.

Mondkapjes

Het gebruik van mondkapjes is op dit moment niet meer verplicht. Echter indien 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd wordt het gebruik van mondkapjes door de overheid geadviseerd.

Handige downloads

Poster: Basisregels voor iedereen: Wassen, Afstand, Testen | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Poster Goed je handen wassen | Publicatie | Rijksoverheid.nl

RIVM Hygiëneregels voor iedereen

Aantal gasten

 • Beperking groepsgrootte wordt losgelaten.
 • Het aantal gasten hangt af van de grootte van de ruimte; 100% capaciteit mag gebruikt worden, mits de 1,5 meter gegarandeerd kan worden

Reserveren

Het hanteren van een registratiesysteem van gasten is aan te raden, om inzicht te vergaren hoeveel gasten u kunt verwelkomen.

Informeren

 • Communiceer duidelijk van te voren op uw website of ruim vóór aankomst van uw gasten uw interne regels, zodat gasten van te voren weten waar zij rekening mee dienen te houden.
 • Bij bevestiging van de reservering kunt u uw gasten alvast wijzen op:
  • De eigen verantwoordelijkheid van de gast.
  • Eigen risico van de gasten voor verblijf in het uw gastenverblijf/ klooster.
  • De algemene gezondheidscheck voor aankomst van de gasten bij aankomst.

Bij aankomst gasten en tijdens het verblijf

Gasten verwelkomen

Gezondheidscheck en contactgegevens registratie

De gezondheidscheck is verplicht. Bij aankomst dient u erop toe te zien dat gasten wordt gevraagd naar de bekende gezondheidsklachten en thuissituatie, zoals of een huisgenoot in quarantaine zit e.d. Tijdens het verblijf:

 • Benadruk ook tijdens het verblijf van de gasten dat zij bij klachten dit meteen aan uw klooster laten weten;
 • Houd eventueel een aantal zelftesten achter de hand in geval gasten klachten ervaren gedurende hun verblijf en zich willen testen.

De gezondheidsgegevens mag u niet opslaan of registreren! Gezondheidscheck coronavirus | RIVM.

Op grond van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 mogen alleen ondernemingen in de horeca, culturele en sportinstellingen en organisatoren die evenementen organiseren hun gasten verplichten een coronatoegangsbewijs te overleggen.

Ten behoeve van eventueel contactonderzoek door de GGD vraagt u de contactgegevens van uw gasten. Let op: gasten zijn in het kader van de privacybescherming niet verplicht hun contactgegevens af te geven. Na 14 dagen dient u deze gegevens in het kader van de privacywetgeving te verwijderen uit uw registratiesysteem.
Registratieformulier contactgegevens bron- en contactonderzoek (khn.nl)

Samen vieren

 • Kerkelijke vieringen en andere religieuze bijeenkomsten: zie protocollen RKK Nederland  Kerkelijk leven op anderhalve meter
 • Gebedstijden: bepaal welke gebedstijden de gasten kunnen bijwonen en richt vaste zitplaatsen in voor de gasten met behoud van de 1,5 meter afstand
 • Gezamenlijke ontmoetingen: Bepaal of en zo ja op welke momenten gasten en kloostergemeenschap elkaar kunnen ontmoeten en op een wijze dat de 1,5 meter afstand kan worden aangehouden.

Samen zingen

De beperking voor samenzang is door de overheid opgeheven. Het is aan uw instituut om te bepalen of gasten wel of niet kunnen deelnemen aan de samenzang met uw kloostergemeenschap.

 • De ruimte waarin samenzang plaatsvindt bepaalt in sterke mate de mogelijkheid tot samenzang
 • De grootte van het besmettingsrisico hangt af van de ventilatie, gebouwvolume en tijdsduur van de samenzang
 • Voor koorzang- en zangensembles wordt verwezen naar Protocol-richtlijnen-koorsector-update-26-juni-2021 (koornetwerk.nl)
 • Voor samenzang tijdens kerkelijke diensten verwijzen wij naar Update-Protocol-26-juni-2021.pdf (knr.nl)

Samen eten

In geval gasten met elkaar en/ of met de kloostergemeenschap de maaltijden nuttigen, wordt verwezen naar de richtlijnen die gelden voor eet- en drinkgelegenheden:

 • Voorkom opstoppingen van gasten bij de ingang of bij eventueel buffettafel;
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren;
 • Gasten dienen vaste zitplaatsen te hebben en niet van hun zitplaats af gaan;
 • Denk aan de tafelsetting in relatie tot de onderlinge 1,5 meter afstand; (personen die tot één huishouden behoren hoeven géén onderlinge 1,5 meter afstand te bewaren)
 • Zelfbediening is niet toegestaan;
 • Bij voorkeur afruimen van tafels nadat de gasten de eetzaal/refter hebben verlaten
 • Gezamenlijk de vaat afwassen is niet aan te bevelen vanwege de onderlinge 1,5 meter maatregel;

Zie ook: Actueel KHN protocol horeca 

Gastenkamers

Te allen tijde dient de 1,5 meter te worden gewaarborgd:

 • Bij voorkeur gebruik van éénpersoonskamers;
 • Gebruik tweepersoonskamers enkel voor gasten die onderdeel uitmaken van één huishouden;
 • Bij het toewijzen van de gastenkamers de gasten zoveel als kan verspreiden;
 • Gedeelde wasgelegenheden wordt afgeraden. Stel desinfecterende middelen in de gedeelde wasgelegenheden ter beschikking.

Schoonmaak

 • Zorg dat de schoonmaak van de gastenkamers geschied op momenten dat de gasten niet op de kamer zijn;
 • Denk aan frequentere en goede ventilatie en luchten van de gastenkamers;
 • Denk aan correcte wijze van schoonmaken en frequentie van de schoonmaak  van de gastenkamers, sanitaire ruimten en wasgelegenheden, deurknoppen e.d. in ruimten waar zowel de gasten als eventueel de kloostergemeenschap gezamenlijk komen;
 • Denk ook aan veelvuldig ontsmetten van sanitair, contactoppervlakken (tafels, balies e.d.) en aanraakpunten (lichtknopjes, prullenbakken, deurklinken e.d.);
 • Maak gebruik van handschoenen.

Werkinstructie schoonmaken sanitair | RIVM

Poster schoonmaakbranche met protocollen

Ventilatie ruimten

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. Zet ook regelmatig de ramen tegenover elkaar open.  Zie: Ventilatie en luchtreiniging | RIVM

Vertrek gasten

 • Bij voorkeur betaling op contactloze wijze
 • Verzoek aan gasten om zo snel mogelijk contact met het klooster op te nemen indien de gast na verblijf binnen 14 dagen positief op corona wordt getest.

Naleven en handhaving

 • Gasten hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de coronamaatregelen; respecteren gasten niet uw interne regels en coronaprotocol dan is het uw verantwoordelijkheid uw gasten te wijzen op deze regels. Schroom niet indien nodig de gasten de deur te wijzen indien zij zich niet houden aan uw interne regels.
 • Wees ervan bewust dat uw klooster verantwoordelijk is voor de naleving van de coronamaatregelen binnen het klooster. Dit ter bescherming van uw eigen kloostergemeenschap en van uw gasten.