Econoom (m/v)

Organisatie: Missionarissen van Afrika
Reageren voor: 26-02-2024

De Econoom van de Nederlandse sector van de Missionarissen van Afrika is verantwoordelijk voor de taken die door de Econoom van de Europese Provincie zijn gedelegeerd aan de sectoreconoom. De econoom valt hiërarchisch onder de Gedelegeerde overste in Nederland maar legt ook verantwoording af aan de Econoom van de Europese Provincie in Brussel. Daarnaast legt de sectoreconoom diverse financiële zaken voor advies voor aan de Financiële Advies Raad (Conform taakstelling van de FAR).

Verbintenis

Gezocht wordt naar een deskundige die over de mogelijkheid beschikt om per week gemiddeld 8 uur werkzaamheden voor de Congregatie te verrichten.

Taakomschrijving

De Econoom zal zich bezig houden met de volgende taken:

Met betrekking tot financieel beleid:

 • Fungeren als verantwoordelijke voor alle financiële aangelegenheden van de Congregatie zowel voor de leden van de Congregatie als naar buiten.
 • Voorbereiden van het financieel beleid van de Congregatie, bijvoorbeeld inzake de balans tussen de benodigde middelen voor de exploitatie en de beschikbare middelen.
 • Het behartigen van de financiële belangen van de Congregatie in bepaalde overlegstructuren (bijvoorbeeld met de directie / het bestuur van de (klooster)verzorgingshuizen, de banken en de accountant).
 • Het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen van de Financiële Advies Raad.
 • Het adviseren over de financiële consequenties / organisatie van nieuwe projecten van de Congregatie op het gebied van het apostolaat.
 • Toezien op het naleven van het Vademecum voor economen van de Congregatie.

 

Met betrekking tot financieel beheer:

 • Het waarborgen van een goede administratieve organisatie van de verschillende onderdelen van de Congregatie.
 • Het leiding geven aan de administrateur en eventueel andere medewerkers.
 • Het (laten) opstellen en presenteren van (meerjaren) begrotingen, kwartaalrapportages, jaarrekeningen.
 • Het verrichten van de betalingen binnen de geldende tekenbevoegdheden.
 • Het (laten) verzorgen van belastingaangiften.
 • Het zorgdragen voor een goed vermogensbeheer en cashmanagement.
 • Het beheren van de verzekeringsportefeuilles.
 • Het afwikkelen van nalatenschappen.
 • Samenwerking met de accountants van de Congregatie.

 

De intensiteit van de werkzaamheden zal gedurende het jaar wisselen.

Vereisten

Voor genoemde taken en verantwoordelijkheden is het gewenst dat de sectoreconoom beschikt over de volgende kwalificaties:

 • Meerdere jaren ervaring in het voeren van een financiële administratie en het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen.
 • Leidinggevende capaciteiten.
 • Aantoonbare ervaring als adviseur van besturen van middelgrote organisaties.
 • Ervaring bij religieuze instituten of andere onderdelen van de Katholieke Kerk strekt tot aanbeveling.
 • Opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde (accountancy) op HBO of universitair niveau.
 • Een krachtige persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen, alsmede goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift en eventueel ook Frans.
 • Bereidheid om te reizen.
 • Een positieve houding ten opzichte van het Katholieke religieuze leven.
 • Bereidheid zich vertrouwd te maken met de spiritualiteit van de Congregatie en de missiegebieden waarin de Congregatie werkzaam is.

Vergoeding

De vergoeding voor de werkzaamheden van de Econoom zullen in onderling overleg worden vastgesteld.

Correspondentie en overleg

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken aan de Sectoroverste pater Jozef de Bekker via diens email: pep.nld.del@mafr.org voor 26 februari 2024.

Indien u voordien vragen heeft over de functie kunt u contact opnemen met de huidige Sectoreconoom de heer Frank Boomers via diens telefoonnummer: 06 51 51 54 21

Delen