Dag van het Godgewijde leven

Biddende handen

2 februari wordt voor de 25ste maal de Dag van het Godgewijde Leven gevierd. Bij deze gelegenheid schreef het Vaticaan een brief aan alle religieuzen. Hierin wordt veelvuldig verwezen naar de laatste encycliek van de paus, Fratelli Tutti

De brief is afkomstig van de afdeling van het Vaticaan die verantwoordelijk is voor de religieuzen; de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven. Een Nederlandse vertaling is hieronder te vinden.

 

Vaticaanstad, 18 januari 2021

Aan alle godgewijden

We vergezellen u op de vooravond van een dag die ons allen dierbaar is, gewijde mannen en vrouwen, omdat hij toegewijd is aan onze prachtige roeping, die, op verschillende manieren, de liefde van God voor de man, de vrouw en het hele universum doet schitteren. Twee februari aanstaande vieren we wereldwijd de XXVe Dag van het Godgewijde leven. Paus Franciscus zal om 17u30 in de Sint-Pietersbasiliek een Eucharistische Viering voorgaan, ontdaan van de tekens en de blije gezichten die het de voorgaande jaren deed oplichten, maar evenzeer uitdrukking van die vruchtbare dankbaarheid die ons leven karakteriseert.

Nabij zijn in moeilijke tijden
Met deze brief wensen we de fysieke afstand die de pandemie ons reeds gedurende zovele maanden oplegt te verkleinen, en aan ieder van u en aan elke communauteit onze nabijheid en de nabijheid van hen die in het Dicasterium werken uitdrukken. Al maandenlang volgen we de berichten die ons bereiken vanuit de communauteiten van de verschillende landen: ze spreken van verwarring, van besmettingen, van sterfgevallen, van menselijke en economische moeilijkheden, van verkleining van instituten, van angsten… maar ze spreken ook van door het lijden getoetste trouw, van moed, van serene getuigenis zelfs in de pijn of de onzekerheid, van delen in alle leed en kwetsuren, van de zorgen en de nabijheid van de allerkleinsten, van naastenliefde en dienstbaarheid ten koste van het leven (cf. Fratelli tutti, hoofstuk II).

Zijn als Samaritanen
We kunnen niet al uw namen uitspreken, maar we vragen over ieder van u de zegen van de Heer opdat u van “ik” naar “ons” kunt overgaan, in het bewustzijn dat “we allen in hetzelfde schuitje zitten, allen kwetsbaar en verward, maar tegelijkertijd allen belangrijk en nodig, allen opgeroepen om samen te roeien” (Paus Franciscus, Buitengewoon moment van gebed, vrijdag 27 maart 2020). Wees de Samaritanen van deze dagen, overkom de neiging om u terug te trekken en zelfmedelijden te hebben, of om de ogen te sluiten voor de pijn, het lijden, de armoede van zovele mannen en vrouwen, van zovele volken.

In de Encycliek Fratelli tutti nodigt Paus Franciscus ons uit om samen te handelen, om in elk van ons “een universeel verlangen van menselijkheid” te doen herleven, om samen te ‘dromen’, opdat we “geconfronteerd met de diverse huidige manieren om anderen te elimineren of te negeren, in staat zouden zijn om te reageren met een nieuwe droom van broederlijkheid en sociale vriendschap…” (n. 6).

Allen broeders en zusters
Godgewijde mannen en vrouwen in de religieuze instituten, monniken en monialen, contemplatieven, seculieren en nieuwe instituten, godgewijde maagden, kluizenaars, leden van de gemeenschappen van apostolisch leven, wij vragen u allen om deze Encycliek in het centrum van uw leven te plaatsen, van uw vorming en van uw missie. Voortaan kunnen we deze waarheid niet langer ontkennen: wij zijn allen broeders en zusters en we zeggen het in het Onze Vader – misschien niet heel bewust – want “zonder een openheid naar de Vader, zouden er geen solide en stabiele redenen zijn voor de oproep tot broederlijkheid” (n. 272).

Deze encycliek, geschreven op een moment in de geschiedenis dat paus Franciscus zelf “het uur van de waarheid” genoemd heeft, is een kostbaar geschenk voor elke vorm van gewijd leven dat, zonder de vele kwetsuren van de broederschap te verbergen, er de wortels van de profetie in kan herkennen.

Oproep aan de religieuzen
We worden geconfronteerd met een nieuwe oproep van de Heilige Geest. Zoals de heilige Johannes-Paulus II, in het licht van de leer over de Kerk-communio, godgewijde personen had aangespoord om “ware experts in gemeenschap en in het beoefenen van de spiritualiteit ervan te zijn” (Vita consecrata, n. 46), verbreedt paus Franciscus, zich inspirerend op de heilige Franciscus, stichter en bezieler van zovele instituten van godgewijd leven, de horizon en nodigt hij ons uit om vakmannen en -vrouwen van de universele broederlijkheid te zijn, beschermers van het gemeenschappelijk huis: de aarde en alle schepselen (cf. Encycliek Laudato si). Broeders en zusters van allen, wat ook eenieders geloof, cultuur en tradities moge zijn, omdat de toekomst niet “monochromatisch” (FT n.100) is en de wereld als een veelvlak is die haar schoonheid laat stralen doorheen verschillende gezichten.

Cultuur van ontmoeting en dialoog
Het gaat er dus om werkwijzen te openen om te ondersteunen, om te vormen en te genereren ; om projecten uit te werken om de cultuur van de ontmoeting en de dialoog tussen verschillende mensen en generaties aan te moedigen ; om te vertrekken van zijn/haar eigen roepings-communauteit om vervolgens alle hoeken van de wereld en alle schepselen te bereiken, want nooit eerder dan in deze tijden van pandemie hebben we zo ervaren dat alles verbonden is, alles in relatie staat, alles geconnecteerd is (cf. Encycliek Laudato si).

“Laten wij dus dromen, als één enkele menselijke familie, als medereizigers van hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van dezelfde aarde die ons gemeenschappelijke huis is, ieder van ons met de rijkdom van zijn of haar geloof en overtuiging, ieder van ons met zijn of haar eigen stem, allemaal broeders en zusters! (FT n. 8). Tegen de horizon van deze droom aan onze handen, aan onze passie, aan ons doorzettingsvermogen toevertrouwd, zal de komende tweede februari zo ook dit jaar een mooi feest zijn om de Heer de loven en te danken voor het geschenk van onze roeping en van onze missie!

Wij vertrouwen elk van u toe aan Maria, onze Moeder, Moeder van de Kerk, trouwe vrouw, en aan sint Jozef haar echtgenoot, in dit jaar dat hem is toegewijd. Dat een levend en liefdevol geloof, een vaste en vreugdevolle hoop, en een nederige en actieve naastenliefde zich in u mogen verstevigen.
Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, onze barmhartige God, smeken wij de zegen over elk van u af.

José Rodriguez Carballo, O.F.M. Aartsbisschop-secretaris
João Braz Cardinal de Aviz, Prefect

Originele brief in het Engels

Onze Lieve Vrouwekapel, OLGV Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief Vlaamse religieuzen
De Conferentie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV) stuurde zoals gebruikelijk ook een brief aan alle leden. Ook deze brief is de moeite waard om te lezen. Hierin wordt o.a. verwezen naar het Jaar van de H. Jozef en worden de religieuzen aangesproken als pelgrims die altijd op zoek zijn naar het gelaat van de Heer.

Lees de hele brief van de URV

Overige Interessante activiteiten en links:
Onze Franstalige collega’s (COREB) verwijzen naar de mogelijkheid om online een Eucharistieviering rond het thema te volgen via www.eglisecsm.org
In samenwerking met onze zusterorganisatie in Vlaanderen (URV- Unie van de Religieuzen van Vlaanderen) werd onlangs een nieuwe website gelanceerd met de resultaten van een congres rond ‘Monastic Pastoral Care’ – over ontwikkelingen rond toekomstgericht religieus gemeenschapsleven in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Zie www.nicc.network

Delen