Honorering assistenties 2022

I. Wisselende assistentie

Soort 2021 2022
a. weekend-assistenties met regelmatige preekbeurt € 78,– € 80,–
b. zondags-assistenties met regelmatige preekbeurt € 51,– € 52,–
c. zondags-assistenties zonder preekbeurt € 22,– € 23,–
d. weekdagen € 18,– € 19,–
e. bezinningsdagen, vormingsdagen etc.  per dag € 153,– € 156,–
f. conferenties of instructies per keer € 92,– € 94,–
g. assistenties bij huwelijks- en uitvaartdiensten zijn gelijk te stellen aan b. € 51,– € 52,–

Inzake de eventuele voorbereiding op deze diensten wordt geadviseerd het onder punt f. vermelde tarief te hanteren.

 

II    Vaste assistentie

Voor persoonsgebonden assistenties welke een half jaar of langer duren – werkzaamheden niet beperkt blijvend tot liturgische diensten – gelden de navolgende (voorgestelde) richtbe­dragen:

  • weekendassistenties: € 80 per weekend, verhoogd met een bedrag van € 1.258 op jaarbasis
  • zondagsassistenties:  € 52 per zondag, verhoogd met een bedrag van € 630 op jaarbasis

 

III Kilometervergoedingen

Gemaakte reiskosten worden in het geval van autokosten vergoed met maximaal € 0,32 per kilometer; de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding blijft € 0,19 per kilometer.

 

2. Betalingen bijdrage in de reserve levensonderhoud voor
religieuzen die werkzaam zijn in het basispastoraat
(“pensioenbijdrage”)

  • Bijdrage 2021           € 3.875
  • Bijdrage 2022          € 3.956

 

3. Beloning bestuurders

De beloning van personen die worden ingeschakeld voor het besturen, het adviseren of het houden van toezicht bij religieuze institu­ten of daaraan verwante organisaties is gebaseerd op de in 2009 verzonden mailing. In de mailing van 2009 wordt voor niet leden een vergoeding van € 5.000 op basis van een tijdsbesteding van 100 uur voor toezichthouders en adviescom­missies, € 50 per uur derhalve, redelijk geacht. Ondanks alle ontwikkelingen die sinds 2009 hebben plaats ge­vonden blijft dit uitgangspunt redelijk, maar wordt het bedrag van 2009 wel geïndexeerd. De vergoeding bedraagt:

2021: € 66,66
2022: € 68,41

Voor vaste adviseurs of zzp’ers is een redelijke uurtarief afhankelijk van de te verrichten werk­zaamheden, opleidingsniveau en ervaring. Hiervoor kunnen wij geen uniforme richtlij­nen ge­ven maar kunt u bij vragen hierover contact opnemen met de KNR.