Financiële en fiscale zaken

Boekhouding

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

 Het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en al haar zelfstandige onderdelen zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Aangezien religieuze instituten zelfstandige onderdelen van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap zijn  worden de religieuze instituten ook als ANBI aangemerkt. Het hebben van een ANBI-status heeft echter ook verplichtingen. Naast algemene informatie over het religieus instituut moet onder andere een beleidsplan, het beloningsbeleid, een verslag van de activiteiten en een staat van baten en lasten worden gepubliceerd.  Voor eventuele gelieerde stichtingen en verenigingen geldt dat ook de balans gepubliceerd moet worden. Om te kunnen voldoen aan de eisen die aan de ANBI-status worden gesteld is door de KNR een standaard format ontwikkeld.

Door de KNR is ook een ANBI-portal ingericht waarvan de religieuze instituten gebruik kunnen maken. Indien u gebruik wilt maken van de ANBI-portaal van de KNR kunt u contact opnemen met het bureau KNR.

 

Giftenaftrek

De giftenaftrek bedraagt maximaal 10% van het drempelinkomen dat wordt genoten. Het aangifteprogramma berekend het drempelinkomen en de drempel voor giftenaftrek automatisch. Omdat de drempel voor de giftenaftrek 1% bedraagt, dient als aftrekbaar bedrag aan giften (wegens het afstaan van het volledige inkomen aan het religieus instituut) een bedrag van 11% van het drempelinkomen te worden ingevuld. Vanzelf blijft dan een bedrag van 10% van het inkomen over.

Giften moeten schriftelijk bewezen kunnen worden. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het voorbeeld hiernaast. De bijlage behoeft niet te worden meegezonden. Volstaan kan worden met toezending, als de inspecteur hier om vraagt.

In het algemeen kan worden gesteld dat religieuzen die wonen in een (klooster)verzorgingshuis geen giftenaftrek kunnen toepassen als zij, na aftrek van genoemde 11%, niet voldoende inkomsten hebben om de verzorgingsprijs van het (klooster)verzorgingshuis geheel uit eigen middelen te betalen.

Deze giftenaftrekregeling is gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad nr. 12979 van 19 december 1956. De kern uit dit arrest luidt: van aftrekbare giften kan worden gesproken indien en voor zover de bijdrage aan het religieus instituut de geldswaarde van daar tegenoverstaande persoonlijke aanspraken (in dit geval: levensonderhoud) overtreft.

In de aangifte inkomstenbelasting van een broeder of zuster wordt het eigen religieuze instituut geselecteerd als ANBI waaraan de schenking heeft plaats gevonden.

UBO

Wanneer gesproken wordt over het UBO-dossier dienen twee zaken te worden onderscheiden: – Het UBO-register bij de KvK => geldt niet voor religieuze instituten en andere kerkelijke instellingen, maar alleen voor het KvK-nummer van het RK Kerkgenootschap (30269644)

– Het UBO-cliëntonderzoek door financiële dienstverleners => geldt voor alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid dus ook voor religieuze instituten en andere kerkelijke instellingen.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (in het Nederlands vertaald als ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijke persoon/de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft binnen een rechtspersoon. Het is ook mogelijk dat meerdere personen als UBO kunnen worden aangemerkt. In de Uitvoeringswet Wwft is uitgewerkt welke persoon of welke personen als UBO moeten worden beschouwd. Voor kerkelijke instellingen geldt dat alle bestuursleden als UBO worden aangemerkt (art. 3 lid 1 sub b 2° slot Uitvoeringsbesluit).

Financieel dienstverleners gebruiken vaak formulieren die niet passend zijn voor kerkelijke instellingen, maar geschreven zijn voor civiele stichtingen, verenigingen of soms zelfs vennootschappen. Religieuze instituten krijgen bijvoorbeeld een formulier waarop de opties die zijn voordrukt niet passen. Dit levert een uitvoeringsproblemen op waar u last van kunt hebben.

Indien een religieus instituut een UBO-formulier toegezonden krijgt dat niet is geschreven voor kerkelijke instellingen en waar u dus niet het voltallig bestuur kunt opgeven, vragen wij u de financieel dienstverlener te wijzen op regels voor kerkgenootschappen en vast te houden aan de lijn dat het bestuur wordt aangemeld. Financieel dienstverleners zijn niet gebaat bij formulieren die onjuist zijn ingevuld. Door hen op de geldende regeling te wijzen, wordt de juistheid en de uniformiteit gewaarborgd. Door de KNR kan een verklaring worden opgesteld die u in plaats van het formulier van de financieel dienstverlener kunt verstrekken.  Neem hiervoor contact op met het bureau.