medewerker (m/v) beleid en administratie voor gemiddeld 20 uur per week

Organisatie: Congregatie SVD
Reageren voor: 27-03-2021

Zes religieuze instituten in Teteringen op en rondom het terrein van Park Zuiderhout zijn per 01-01-2020 een formele samenwerking gestart om onder meer personele en facilitaire zaken gezamenlijk te regelen. Vanwege de afnemende bestuurskracht bij de diverse instituten is gekozen een aparte stichting op te richten, de stichting SART (Samenwerkende Religieuzen Teteringen). De nadruk ligt op het ontzorgen van de congregaties. SART heeft een eigen directie, bestuur en een participantenraad.

Namens de congregatie SVD is de SART op zoek naar een

medewerker (m/v) beleid en administratie voor gemiddeld 20 uur per week

Kern van de functie:

 • beleidsondersteuning en advisering van het bestuur van de SVD (Provinciale raad en Provinciaal)
 • ondersteuning van de Provinciale Raad in de uitvoering van administratieve- enbestuurstaken.

Taken en verantwoordelijkheden (afhankelijk van het beleidsterrein)

 

Ten aanzien van beleid

 • opstellen van beleidsnotities op basis van aanwijzingen van de Provinciale Raad en/of de Provinciaal
 • onderhouden van interne contacten inzake te ontwikkelen en uit te voeren beleid; dit behelst overleg met provinciaal, Provinciale Raad, econoom en economaat
 • onderhouden van externe contacten inzake te ontwikkelen en uit te voeren beleid; dit behelst contacten met het Generalaat SVD en de Europese zone SVD alsmede contacten met derden zoals notaris inzake opstellen volmachten en testamenten
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van Provinciale Raad en/of de Provinciaal ten aanzien van te ontwikkelen beleid
 • in overleg met Provinciale Raad en/of de Provinciaal zorgdragen voor de uitvoering, evaluatie en indien nodig bijstelling van beleidsplannen en het vertalen van deze beleidsvoornemens naar concrete activiteiten dan wel projecten
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen in met name Religieus Nederland welke invloed kunnen hebben op het beleid van de SVD NEB-provincie
 • voorbereiden, zelfstandig of in overleg met een lid van de Provinciale Raad en/of de Provinciaal, van vergaderingen van de Provinciale Raad, Kapittels en vergaderingen met lokale oversten, zusters SSpS, begeleidingscommissie; waar nodig de agenda voor deze vergaderingen opstellen.

Ten aanzien van administratie

 • verslaglegging van vergaderingen van de Provinciale Raad, Kapittels en vergaderingen met lokale oversten, zusters SSpS, begeleidingscommissie
 • voor wat betreft de “nieuwe religieuzen” in Nederland en mondiaal
  • visa- en inburgeringsprocedures, als onder meer opstellen van aanvragen voor en verlenging van visa , contacten met IND, voldoen aan de inburgeringseisen en bewaken van de tijdlijnen
  • organiseren van introductietrajecten voor “nieuwe religieuzen” in Nederland en mondiaal

Ten aanzien van PR en communicatie

 • opstellen van het jaarverslag,
 • het (maandelijks) SVD-nieuws,
 • berichten uit de Provinciale Raad en (jaarlijks) het “SVD gele boekje”.

Periodieke werkzaamheden:

 • jaarlijks (mede) organiseren van de Provinciale retraite, Provinciedag,
 • ontmoetingsdag zusters SSpS en paters en broeders SVD
 • (mede) voorbereiden, plannen en organiseren van de verkiezing Provinciaal en het Provinciaal Kapittel (eens per 3 jaar)
 • administratieve werkzaamheden rondom het organiseren van de Generale Visitatie en het Generaal Kapittel (eens per 6 jaar).

Archivering

 • van verslagen, notities, correspondentie en wat verder van belang is te archiveren, zowel digitaal als papier

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • HBO werk- en denkniveau
 • zo mogelijk ervaring op organisatorisch en administratief gebied met betrekking tot religieuze instituten
 • kennis van Nederlandse wet- en regelgeving, overheidsbeleid en kerkelijke regelgeving
 • kennis van het hiërarchische organisatiemodel van de Rooms Katholieke Kerk en van de organisatiestructuur van het religieus instituut
 • affiniteit met en inlevingvermogen in de doelstelling en cultuur/spiritualiteit van het religieus instituut
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
 • zelfstandig kunnen werken
 • probleemoplossend vermogen
 • integriteit en betrouwbaarheid gezien het vertrouwelijke karakter van de functie
 • sociale vaardigheid
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor verslaglegging
 • initiatiefrijk en kunnen anticiperen.

Plaats in de organisatie:

De medewerker beleid en administratie SVD ressorteert hiërarchisch en inhoudelijk gezien direct onder de Provinciale Raad, in het bijzonder onder de Provinciaal SVD NEB-provincie.
Als enig personeelslid van de SVD NEB-provincie is de medewerker beleid en administratie SVD procesmatig gedetacheerd bij de SART. Bij de SART ontvangt de medewerker ten aanzien van procesmatige zaken directe leiding van het hoofd administratie en staat onder eindverantwoordelijkheid van de directeur SART.
Op verzoek van het hoofd administratie van de SART neemt de medewerker deel aan de collegiale overleggen binnen de administratie van de SART. Administratieve- en archiefwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de collega’s van het economaat.

Primaire arbeidsvoorwaarden:

Arbeidsvoorwaarden volgens het Rechtspositiereglement van de KNR

 • CAO VVT schaal 55 Secundaire arbeidsvoorwaarden:
 • opname pensioenfonds PFZW
 • eindejaarsuitkering
 • de medewerker komt te werken in een klein, maar fijn en enthousiast team

Duur:

Aanstelling is tijdelijk voor de duur van één (1) jaar. Bij gebleken geschiktheid behoort een verlenging van het contract tot de mogelijkheden.

Reageren:

Informatie kunt u inwinnen bij
• pater Avin Kunnekkadan SVD, Provinciaal,
0612555768 of a.kunnekkadan@svdneb.nl

 • Arno Heesters, directeur SART,
  0640143177, a.heesters@sart.nu.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae dient voor 5 maart aanstaande binnen te zijn bij het onderstaande adres. Gesprekken staan gepland in de week van 15 maart aanstaande. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting SART hebben interne kandidaten voorrang.

SART t.a.v. Mevrouw A. Blewanus
Medewerker HR
Arnold Janssenlaan 44
4847 DK Teteringen
a.blewanus@sart.nu

 

Delen