Projecten van de werkgroep Vluchtelingen Trauma & Gezondheid

De werkgroep Vluchtelingen Trauma & Gezondheid waarin diverse fondsen samenwerken heeft de afgelopen drie jaar de volgende projecten ondersteund.

Het Jongerenhuis Eindhoven: Huiskamerproject.

Het Huiskamerproject biedt dagopvang voor jonge vluchtelingen die (nog) geen status hebben. Met en voor deze doelgroep worden activiteiten en maaltijden georganiseerd. Niet alleen voor de vluchtelingen zelf, maar ook voor de bewoners van de wijk. Daarnaast wordt  in de Huiskamer ook informatie en begeleiding gegeven door middel van cursussen van de GGZ gericht op verwerking van trauma’s. Doel is  om  op een laagdrempelige manier vroegtijdig toegang tot psychologische hulp te bieden. Uit de praktijk blijkt dat een luisterend oor en iets om handen hebben, al helend werkt.
Ook kunnen 50 mensen cursussen volgen om een ambacht te leren, wat de zelfredzaamheid, ongeacht status en verblijfplaats, zal vergroten.

Website: https://www.huiskamervoorvluchtelingen.nl/

GGZ Noord Holland Noord en Parlan (Jeugdhulp en woonvoorziening): Classroom based intervention bij kinderen met trauma.

De CBI-methode is een groepsinterventie voor kinderen en jongeren, die ernstige schade als gevolg van trauma ondervinden. Deze methode wordt al gehanteerd door diverse NGO’s in landen die langdurig aan oorlog of rampen zijn blootgesteld. De methode is onlangs ook wetenschappelijk onderbouwd. De jongeren wordt geleerd hun veerkracht te vergroten door het herstel van vertrouwen en begrenzing van angsten en stemmingsklachten. De verwachte meerwaarde in humanitair opzicht, maar ook in voorkoming van escalatie van traumaklachten is groot. De groepsbegeleiding wordt als pilot in de eigen taal gehouden aan 100 tot 150 jongeren in samenwerking met scholen in Alkmaar en Hoorn. Helaas is dit project niet gelukt. Het aantal trainingen aan jongeren wat was beoogd is niet gehaald. Redenen waren dat er weinig medewerking werd verleend door de scholen en weinig jongeren zich voor de trainingen  hadden opgegeven. Desalniettemin hebben de jongeren die de trainingen wel hebben gevolgd aangegeven dat ze baat  hebben gehad bij de trainingen.

Wereldvrouwenhuis Mariam Nijmegen: deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Het Wereldvrouwenhuis is een vrijwilligersorganisatie, die zich al drie jaar inzet voor opvang en begeleiding van dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning. Er zijn inmiddels drie woonhuizen, waar 15 tot 20 vrouwen per jaar kunnen wonen en worden opgevangen. De maximale verblijfsduur is 6 maanden. De vrouwen zijn verplicht een uitgebreid activiteitenprogramma te volgen, gericht op zelfredzaamheid, gezondheid en sociaal netwerk. Daarnaast is er individuele medische en juridische begeleiding. In totaal kent het Wereldvrouwenhuis 30 vrijwilligers. Middels het project “Op kracht komen” krijgen de vrijwilligers een aantal cursussen om zich meer toe te rusten op psycho-educatie en om symptomen van psychiatrische problemen te herkennen. De interesse voor deze cursussen was erg hoog. De cursussen zijn ook beschikbaar gesteld voor vrijwilligers van andere vluchtelingenorganisaties binnen Nijmegen, zodat de kennis ook wordt doorgegeven. Het werk van de stichting is zeer waardevol. Het is bewonderingswaardig dat de vrijwilligers met weinig geld zoveel bereiken en kwalitatieve goede ondersteuning bieden aan deze vrouwen. Voor meer informatie zie website: https://www.wereldvrouwenhuis.nl/public/

Dokters van de Wereld, opzet 2e zorgbus

Dokters van de Wereld heeft met de Zorgbus een goed middel om ongedocumenteerden, die niet in aanmerking komen voor een GGZ-behandeling, een laagdrempelige medische en psychosociale ondersteuning te bieden. Deze begeleiding bestaat uit een korte serie gesprekken, gericht op vergroten van veerkracht en reductie van spanningen. Daarnaast is er ook aandacht voor doorverwijzing als de klachten ernstiger worden. Het project bestaat uit de training van circa 20 vrijwilligers (psychologen, psychiaters en artsen) en projectcoördinatie voor de 2e zorgbus. De zorgbus staat één dagdeel per week op drie Bed Bad Broodlocaties in Amsterdam en er is tevens spreekuur in Rotterdam in de Pauluskerk.  KNR-PIN iheeft n het verleden de aanschaf van de eerste zorgbus financieel ook ondersteund.

ASKV-Arq: Preventieve ketenaanpak psycho-trauma

Het ASKV, steunpunt voor vluchtelingen, heeft baanbrekend werk gedaan in de opvang van ongedocumenteerden en de medische opvang en toegankelijkheid van de GGZ voor vluchtelingen. Arq is een bekend expertise- en behandelcentrum op het gebied van psychotrauma. Deze samenwerkingspartners signaleren, dat er ondanks de bereikte verbetering in de GGZ-zorg voor nieuwe migranten twee grote problemen zijn, die leiden tot onnodige escalatie van psychische klachten van vluchtelingen met trauma’s. Beide organisaties willen samenhang en continuïteit aanbrengen in het totale begeleidings- en zorgaanbod en ze willen duidelijkheid bieden over een realistisch toekomstperspectief in Nederland of elders. Helaas is het project vroegtijdig gestopt. Redenen hiervoor waren dat het COA niet bereid was om mee te werken en dat er tussentijds een andere zorgverlener werd gecontracteerd door het COA.Hierdoor eindigde de samenwerking in de voormalige zorgverlening van de beide organisaties. Er moest geïnvesteerd worden in een samenwerking met de nieuwe zorgverlener. Hierdoor kwam de gehele opzet van het project op lossen schroeven te staan. Vanwege het gebrek aan medewerking van het COA heeft men moeten besluiten het project vroegtijdig te stoppen.

Dokters van de Wereld en Rode Kruis werktitel: pilot 'zorgcafé'

In samenwerking met het Rode Kruis en Dokters van de Wereld heeft de Werkgroep besloten een pilot te (doen) ontwikkelen om de vroeg-signalering en gezondheidsvoorlichting binnen de AZC’s te verbeteren. Het gaat daarbij in meerderheid om psychische ondersteuning van mensen die nog geen zekerheid hebben over hun aanvraag van een verblijfsvergunning. In die situatie zijn veel nieuwkomers nog terughoudender met het uiten van klachten, mede uit angst dat de kansen op een vergunning geschaad worden. De bedoeling van de pilot is een veilige informele plek te scheppen, waar vluchtelingen terecht kunnen met een verhaal of een probleem en een luisterend oor vinden. De hoop is, dat – vaak via een praktische hulpvraag- het vertrouwen ontstaat en mensen hun achterliggende problemen durven te benoemen. Tevens kan in deze veilige omgeving informatie over het zorgsysteem en gezondheidsvoorlichting worden gegeven. Helaas heeft het COA dat verantwoordelijk is voor de AZC zich weinig bereidwillend opgesteld, waardoor de zorgcafé’s niet in de AZC georganiseerd konden worden. Locaties voor het zorgcafé zijn gevonden nabij de AZC’s in Amsterdam en Nijmegen. De doelgroep weet inmiddels het zorgcafé te vinden en de laagdrempeligheid van het project werpt zijn vruchten af. Inmiddels hebben de gemeente Nijmegen en ook andere gemeenten interesse getoond in het concept zorgcafé en zijn met Dokters van de Wereld in overleg om dit verder te ontplooien. Gezien het succes van het project wordt het project onderdeel van het reguliere Zorgrechtprogramma van Dokters van de Wereld.

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is een reeds succesvolle organisatie. Voor jonge vluchtelingen tussen 13 en 18 jaar is de Kindertelefoon nu een specifiek project gestart. Doel is het contact tussen hen en Nederlandse jongeren te bevorderen. Het gaat om een typisch ‘voor en door’ project, waarin op een natuurlijke wijze het netwerk van de jonge vluchtelingen wordt vergroot en jongeren kennismaken met leefgewoonten in andere culturen. Inmiddels heeft de Kindertelefoon de handen in één geslagen met bekende ‘youtubers’ om zo meer aansluiting te zoeken bij de jeugd.
De Kindertelefoon ziet dit project ook als een versterking van de eigen organisatie met name op het punt van kennis van traumaproblemen bij kinderen en jongeren. Het project heeft het afgelopen jaar veel media-aandacht gekregen, waardoor dit ook weer nieuwe subsidiemogelijkheden heeft opgeleverd. De organisatie is zo enthousiast geworden dat zij het project inmiddels heeft ingebed in de reguliere activiteiten van de Kindertelefoon.

Voor meer informatie zie website: https://www.kindertelefoon.nl/tell-me/.