Projecten

KNR-PIN heeft in de loop der jaren tal van projecten ondersteund. Een deel ervan vindt u op deze website.

KNR-PIN werkt regelmatig samen met andere fondsen. Er is regelmatig contact in het landelijk fondsenoverleg en ook met individuele fondsen is overleg over de steun aan bepaalde projecten. In 2015 leidde de komst van veel vluchtelingen naar ons land tot de oprichting van een aantal werkgroepen waarin diverse fondsen samenwerken rond diverse thema's op het gebied van hulp aan vluchtelingen.

Samenwerkingsverband Werkgroepen Vluchtelingen

De KNR-PIN neemt deel aan de twee Werkgroepen: Vluchtelingen & Educatie en Vluchtelingen Trauma & Gezondheid, waarin verschillende landelijke fondsen gezamenlijk zich inzetten voor de vluchtelingenproblematiek. De samenwerking heeft geleid tot een succes. Niet alleen voor wat betreft de samenwerking met andere fondsen, maar ook de meeste projecten die vanuit deze werkgroepen werden ondersteund blijken een groot succes. We hebben gemerkt dat we door de samenwerking kennis en kunde hebben kunnen bundelen en er grotere financiële draagkracht is ontstaan waardoor andere projecten kunnen worden ondersteund dan wanneer fondsen op individuele basis projecten zouden ondersteunen.

Werkgroep Vluchtelingen Trauma & Gezondheid

Deze werkgroep wordt gevormd door  fondsen RC Maagdenhuis, FEMI en KNR-PIN. Samen stelden zij voor het gehele drie-jarig stimuleringsprogramma € 540.000, -, beschikbaar. De KNR-PIN heeft een bedrag van € 110.000, - voor de gehele looptijd van drie jaar ter beschikking gesteld. Een centraal thema in het programma Trauma en Gezondheid is het gemis van vroegtijdige signalering en lichte begeleiding van psychische klachten, waardoor onnodige psychische schade kan ontstaan op een later moment. Schattingen van de Gezondheidsraad en anderen komen er op neer, dat een kwart van de asielzoekers een posttraumatische stressstoornis of een depressie heeft. In 2019 heeft ook minister Kaag, als minister van Ontwikkelingssamenwerking zich hard gemaakt voor psychosociale ondersteuning voor vluchtelingen. Dit betekende voor de Werkgroep een soort erkenning van haar inzet voor het stimuleren van projecten die zich richten op psychosociale ondersteuning.

De werkgroep Vluchtelingen Trauma & Gezondheid heeft als vorm van inhoudelijke verantwoording een korte filmrapportage gemaakt waarin het verloop van alle projecten die door de werkgroep werden ondersteund kort worden weergegeven.

De werkgroep heeft ondersteunde projecten bezocht en er is tussentijds met de organisaties geëvalueerd. Op 27 mei 2019 is een symposium georganiseerd voor fondsen met als doel meer aandacht te genereren voor deze problematiek en meer fondsen te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij de Werkgroep. En met succes, verschillende fondsen hebben zich aangemeld om zich samen te bezinnen op verdere onderlinge samenwerking. Op 5 november 2019 vond een bijeenkomst plaats met acht geïnteresseerde fondsen waarbij een aantal experts zijn uitgenodigd om te inventariseren wat de rol van de fondsen zou kunnen zijn in het ondersteunen van projecten op het gebied van traumaverwerking. Daarbij is zeker ook de rol van religie onder de aandacht gebracht.

Meer informatie over de gesteunde projecten