Doelgroepen

De religieuzen willen in staan voor de belangen van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. In het bijzonder voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, de dak- en thuislozen, verslaafden, (ex) gedetineerden en kansarme kinderen en ouderen. Religieuzen vinden het belangrijk dat juist deze doelgroepen vanuit hun eigen kracht hun toekomst vorm kunnen geven en ze willen hen ondersteunen in het toewerken naar betere zelfbewustzijn en zelfstandigheid binnen de huidige samenleving. Zo hebben mensen zelf de regie weer in eigen handen en krijgen ze het gevoel dat zij in onze samenleving er toe doen.

Een tweede doelgroep die bij de religieuzen centraal staat, zijn mensen die op zoek zijn naar zingeving en verdieping in hun leven. Ondanks dat de secularisatie toeneemt, begrijpen religieuzen als geen ander dat juist in deze tijd van digitalisering en sociale media mensen behoefte hebben aan spiritualiteit en zingeving in hun drukke bestaan. Projecten die op vernieuwende wijze de evangelische boodschap vormgeven en aansluiting zoeken met de maatschappelijke context van nu, vormt dan ook één van de pijlers waarin de religieuzen graag een bijdrage aan willen leveren.

Aandachtsgebieden

Religieuzen hebben vanuit het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus zich altijd ingezet voor vrede en gerechtigheid en verzoening. Mensen enthousiasmeren voor het christelijke geloof en omzien naar elkaar, met als doel een betere samenleving te creëren, staan bij religieuzen centraal. Om die reden herkennen religieuzen hun tradities en doeleinden in zowel kerkelijke projecten als in maatschappelijke projecten. Wij zijn dan ook bijzonder geïnteresseerd in projecten in Nederland op het gebied van:

  • Directe hulpverlening en armoedebestrijding (het verlenen van directe hulp aan mensen in nood, waar niemand anders iets voor doet, gedacht kan worden aan mensen in de bijstand, dak- en thuislozen, vluchtelingen in het bijzonder mensen zonder een verblijfstatus);
  • empowerment en persoonlijke ontwikkeling van de kwetsbaren in onze samenleving; (projecten die gericht zijn om mensen weer zelf weer de regie in eigen hand te nemen of het zelfbewustzijn van mensen te bevorderen);
  • kerk en samenlevingsopbouw; inzetten voor een betere samenleving voor gerechtigheid en vrede, maar ook voor het milieu, duurzaamheid en respect voor Gods Schepping, (gedacht kan worden aan pastorale projecten, opbouw van (geloofs)gemeenschappen, interreligieuze dialoog, geloofsverdieping);
  • onderzoeken gericht op praktijktoepassingen op het gebied van missiologie, katholieke spiritualiteit, geschiedenis van kerk en religieuzen.

Zet uw organisatie zich evenzo met passie en toewijding in voor onze samenleving, dan treedt u als het ware in de voetsporen van de religieuzen. Wellicht niet vanuit dezelfde geloofsovertuiging, maar wel vanuit eenzelfde betrokkenheid bij mensen en een gedeeld verlangen naar een wereld van vrede en recht voor iedereen, want ieder mens telt!

Wanneer uw organisatie zich herkent in onze missie en visie en u heeft een mooi initiatief dat binnen de bovengenoemde aandachtsgebieden valt, dan nodigen wij u graag uit om een aanvraag  in te dienen.