Boekje met Roepingsgebeden

We publiceren op deze website onder "roepingsgebed van de maand" de gebeden die op ons verzoek zijn geschreven voor een gebedenboekje dat jaarlijks wordt uitgegeven. Twaalf religieuzen schrijven ieder één gebed dat hier bij toerbeurt wordt weergegeven. Deze gebedenbundels zijn gratis te bestellen bij het Huis van de Roeping. (Zie rechter kolom.)

Voorwoord

 

Roeping

Het jaar 2016 is door paus Franciscus uitgeroepen tot Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de manier waarop hij daarover spreekt, staat Gods barmhartige liefde voor ons mensen centraal. Die goddelijke barmhartigheid wordt ons voorgehouden als een “kracht die alles overwint, die het hart met liefde vervult en troost met de vergeving”.

Maar deze barmhartigheid van God houdt ook een opdracht in. Wij, op onze beurt, zijn geroepen barmhartig te zijn ten opzichte van elkaar: “Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.” (Luc. 6, 36) Daarom werd “Barmhartig als de Vader” het motto van dit Heilig Jaar.
Wij als religieuzen voelen ons daardoor aangesproken. In het Mission Statement van de KNR wordt niet voor niets benadrukt dat ‘religieuzen zich erop toeleggen Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid te beleven en gestalte te geven’. Hier gaat het ten diepste om onze religieuze roeping.

Dit boekje met roepingsgebeden wil hierbij aansluiten. Ook dit jaar hebben we twaalf vrouwen en mannen, staande in de traditie van het kloosterleven, gevraagd om vanuit hun eigen bewogenheid een roepingsgebed te schrijven. Zij geven tastend en zoekend woorden aan het verlangen hun leven geheel en al te geven en toe te wijden aan God en medemensen.

Wij danken alle zusters, broeders, fraters en paters die hun medewerking verleend hebben en een gebed hebben geschreven voor deze uitgave. Ieders eigen levensweg, ieders eigen religieuze traditie klinkt door
in de gebeden. Speciale dank gaat uit naar zuster Delian de Brouwer SCMM, die ons met liefde toestond haar icoon van de Moeder Gods van Barmhartigheid op de kaft van dit boekje te gebruiken.

We reiken u deze gebeden aan om ter hand te nemen: persoonlijk, binnen de gemeenschap, bij gelegenheid van een bijeenkomst of ter opening van een vergadering. Wellicht ook u uitnodigend om zelf woorden te geven aan uw diepste roepstem.

Mag dit boekwerkje ons gebed om roepingen ondersteunen en inspireren, zodat er ook voor de toekomst mensen gevonden worden die binnen Kerk en samenleving Gods barmhartige liefde willen verkondigen en gestalte geven.

Februari 2016

Pater Jan Hafmans CSsR
voorzitter Commissie Toekomst Religieus Leven KNR

"Want Hij had oog voor mij"

Gebedenboekje 2016-2017

poster 2016 2017

Oudere bundels bestellen

Bestelbaar zijn:

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen