Boekje met Roepingsgebeden "Sluit je aan"

We publiceren op deze website onder "roepingsgebed van de maand" de gebeden die op ons verzoek zijn geschreven voor een gebedenboekje dat jaarlijks wordt uitgegeven. Zeven bisschoppen en  vijf religieuze oversten schreven ieder een gebed dat hier bij toerbeurt wordt weergegeven. Deze gebedenbundels zijn gratis te bestellen bij het Huis van de Roeping. (Zie rechter kolom.)

Voorwoord

 

Dit gebedenboekje wordt u aangeboden bij gelegenheid van Roepingenzondag 2018, maar het kijkt ook vooruit naar de Bisschoppensynode die in oktober zal plaatsvinden over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Als motto voor dit jaar is daarom gekozen voor Sluit je aan! Het is een uitnodiging aan jonge mensen om zich vol vreugde en overgave aan te sluiten bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden. 

In een boodschap aan de deelnemers aan een roepingencongres dat begin december 2017 werd gehouden, sprak paus Franciscus over drie overtuigingen aangaande de roeping. De eerste was de overtuiging dat iedere pastorale actie van de Kerk van nature gericht is op onderscheiding van de roeping; het uiteindelijke doel is namelijk een gelovige te helpen om de concrete weg te ontdekken die hem ertoe brengt het levensproject te realiseren waartoe God hem roept. De tweede overtuiging is dat roepingenpastoraat een voedingsbodem moet hebben die samengaat met het jongerenpastoraat. Jongerenpastoraat en roepingenpastoraat moeten elkaar de hand reiken. Roepingenpastoraat berust op het jongerenpastoraat, ontstaat eruit en ontwikkelt zich daarin. Een derde overtuiging is dat het gebed een heel belangrijke plaats moet innemen in het roepingenpastoraat. De Heer zegt het duidelijk: “Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 38). De paus schrijft vervolgens:

“Gebed is de eerste onmisbare dienst aan de roepingen. Terwijl roeping steeds een gave Gods is, kunnen de roeping en het antwoord daarop slechts weerklinken en zich doen gevoelen in het gebed, ook al mag dat niet begrepen worden als een gemakkelijk middel om zich te onttrekken aan het werk om jongeren te evangeliseren opdat zij zich voor de roepstem van de Heer zouden openstellen. Voor roepingen bidden veronderstelt in de eerste plaats, bidden en werken om trouw aan hun roeping; levenskaders scheppen waar het mogelijk is de roepstem van de Heer te horen; op weg gaan om het ‘Evangelie van de roeping’ te verkondigen, om roepingen in de hand te werken en te wekken. Wie echt voor roepingen bidt, werkt ook onvermoeibaar om een roepingencultuur te creëren.”

We zijn blij en dankbaar dat zoveel mensen in Nederland het gebed om roeping een warm hart toedragen: niet alleen de gebedskringen in bisdommen, orden en congregaties, maar ook de gebedsgroepen in onze parochies en geloofsgemeenschappen en niet te vergeten de vele individuele gelovigen die deze bijzondere intentie dagelijks in hun gebed meenemen. 

Om dat gebed om roeping te ondersteunen brengt het Interdiocesaan Roepingen Overleg, een samenwerking van de verschillende bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen op het gebied van roepingenpastoraat, dit jaar een bijzonder gebedenboekje uit. Hierin hebben de bisschoppen van de zeven Nederlandse bisdommen en vijf oversten van orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Een unieke vorm van samenwerking vanuit het besef dat roepingenpastoraat onze gezamenlijke zorg is. 

Sluit je aan! Het is ook een uitnodiging aan ons allemaal om ons aan te sluiten bij het gebed om roepingen. Laten we samen bidden, met elkaar verbonden over grenzen van bisdommen, parochies en gemeenschappen heen, in het vertrouwen dat de Heer in onze nood zal voorzien en vele mensen helpt te ontdekken welke weg Hij met hen wil gaan.

  drs. P. Kuipers
  Voorzitter Interdiocesaan Roepingen Overleg
 

Bidden om roepingen

U kunt de gebeden in dit boekje op verschillende manieren en momenten gebruiken. Wij doen u graag enkele suggesties: 
 

• Opening van een vergadering of bijeenkomst 

Het is een goede gewoonte om een vergadering met gebed te openen. In dit boekje staat voor elke maand een gebedstekst vermeld. Deze teksten kunt u gemakkelijk (geheel of gedeeltelijk) gebruiken aan het begin van een bijeenkomst. 

• Maandelijkse publicatie in het parochieblad, op de website of in een digitale nieuwsbrief

Veel mensen in onze kerkgemeenschap ontvangen een parochieblad of een digitale nieuwsbrief. Anderen kijken regelmatig op de website. Niet alleen een groep trouwe kerkgangers, maar een brede kring van mensen is zo bij onze Kerk betrokken. Wanneer u elke maand een gebedstekst in uw parochieblad opneemt, kan het parochieblad meer worden dan een bron van informatie; de teksten kunnen mensen uitnodigen tot bezinning en gebed. De gebedsteksten kunnen oproepen om biddend het verlangen naar roepingen levend te houden. 

De teksten staan ook op de site www.roepingenzondag.nl voor digitaal gebruik.

• Om thuis te bidden

Vaak is het moeilijk goede woorden te vinden voor gedachten en zorgen van alledag. Naast de bekende gebeden kan het goed zijn om ook met behulp van de gebedsteksten uit dit boekje te bidden dat mensen dienstbaar willen zijn in de Kerk en de wereld van vandaag. 

Afbeelding: De roeping van Petrus en Andreas

• Gebedsgroepen

Op veel plaatsen zijn gebedsgroepen actief, bestaande uit gelovigen die regelmatig bidden om roepingen. De gebeden uit dit boekje kunnen hen helpen woorden te vinden voor hun gebeden. 

De gebeden in dit boekje zijn niet zo geschikt om te gebruiken in de liturgie. Daar is de voorbede de plaats om voor roepingen te bidden. Een voorbede kan zijn:

Wij bidden U om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven; dat vele mannen en vrouwen uw roepstem mogen horen en in geloof op deze stem mogen antwoorden, tot heil van de wereld en tot lof en eer van uw Naam.

Je kunt de bundel bestellen (gratis) of digitaal downloaden (PDF)

Twaalf gebeden om roepingen