Voorwoord

Roeping – aangetrokken worden tot een nieuwe realiteit

 

“Reality”, staat op de kaft van dit boekje. En: “God heeft jou voor ogen !” Want vanaf het moment dat de realiteit tot je doordringt die wij roeping noemen, ondergaat je leven een diepgaande verandering. De werkelijkheid die je eerder zelf voor ogen had, je verwachtingen en toekomstdromen, alles gaat schuiven en krijgt een nieuw perspectief. Gods liefde staat daarin centraal, want het is de ervaring van de liefde van God, die in ons het vuur van een roeping kan aanwakkeren. En diezelfde liefde is het, die ons uiteindelijk de weg wijst die wij te gaan hebben.

Maar geroepen worden houdt ook een opdracht in. Paus Franciscus schrijft daarover in zijn brief voor Roepingenzondag 2017:

“Ieder die zich laat raken door de stem van God en Jezus navolgt, ontdekt spoedig in zichzelf een onstuitbaar verlangen om door evangelisatie en liefdevolle dienstbaarheid de Blijde Boodschap aan zijn broeders en zusters te verkondigen. Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn. De leerling ontvangt het geschenk van Gods liefde niet voor zijn eigen persoonlijke vertroosting. Evenmin is hij geroepen om de Blijde Boodschap enkel aan zichzelf te verkondigen of om de belangen van een bedrijf te waarborgen. De leerling wordt daarentegen ten diepste geraakt en is hierdoor veranderd omdat hij zich geliefd weet door God en eenvoudigweg deze ervaring van vreugde niet alleen voor zichzelf kan houden: ‘De vreugde van het Evangelie die het leven van de gelovige gemeenschap vervult, is een missionaire vreugde’.”

Wij als religieuzen voelen ons daardoor aangesproken. In het Mission Statement van de KNR wordt niet voor niets benadrukt dat ‘religieuzen zich erop toeleggen Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid te beleven en gestalte te geven’. Bij onze religieuze roeping gaat het ten diepste hierom.

Dit boekje met roepingsverhalen wil hierbij aansluiten. We hebben dit jaar dertien vrouwen en mannen – staande in de traditie van het kloosterleven – gevraagd om hun persoonlijke roepingsverhaal en een kort gebed te schrijven. Zij laten zien hoe zij zich geraakt voelen en hoe zij tastend en zoekend antwoord geven op dat verlangen om hun leven geheel en al toe te wijden aan God en medemensen.

Wij danken alle zusters, broeders, fraters en paters die hun medewerking verleend hebben en een bijdrage hebben geleverd voor deze uitgave. Ieders eigen levensweg, maar ook ieders eigen religieuze traditie klinkt hierin door. Wij hopen dat hun verhalen voor velen een spiegel kunnen zijn.

We reiken u deze verhalen en gebeden aan om ze van tijd tot tijd ter hand te nemen: persoonlijk, binnen de gemeenschap, bij gelegenheid van een bijeenkomst of ter opening van een vergadering. Misschien kan het ook u uitnodigen om zelf antwoorden te vinden op uw diepste roepstem.

Mag dit boekwerkje ons gebed om roepingen ondersteunen en inspireren, zodat er ook voor de toekomst mensen gevonden worden die binnen Kerk en samenleving Gods barmhartige liefde willen verkondigen en gestalte geven.

Februari 2017

Pater Jan Hafmans CSsR
voorzitter Commissie Toekomst Religieus Leven KNR

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017