De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag 8

Openingsgebed
 

poster 2016 2017Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.

     (Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 10 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

“Iedere gelovige is geroepen om zich bewust te zijn van de gemeenschappe­lijke zorg voor roepingen. Geloofsgemeenschappen worden naar het voor­beeld van de Maagd Maria, een moederlijke schoot waar de gave van de Heilige Geest wordt ontvangen. Het moederschap van de Kerk wordt duidelijk in het onophoudelijk gebed voor roepingen, in haar onderricht en begeleiding voor hen die de roep van de Heer willen volgen. En ook in een zorgvuldige selectie van de kandidaten voor het gewijde ambt en het godgewijde leven vinden we dit terug. Ten slotte is zij ook moeder van de roepingen door haar voortdurend ondersteunen van hen die hun leven toegewijd hebben ten dienste van de medemensen.”

Korte schriftlezing:

Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.” (Lucas 1, 35-38) 

Verschillende handenWoord van overweging:

Bij “de Kerk” denken we niet altijd aan onszelf. Het is makkelijker ver weg te denken. Maar samen zijn wij de Kerk, het volk van God onderweg. We worden geroepen als deel van een wereldkerk, maar ook op een ander niveau in een gemeenschap, als gezin, in een sociale context - en bovendien heel individueel, in een persoonlijke Godsrelatie. En dat straalt dan weer uit door en boven alles heen. Alleen als ik weet wat mij enthousiast maakt, kan ik echt enthousiasme bij anderen zien, en hen zo helpen hun roeping, hun weg met God, te vinden. Maar dat laatste zou je kunnen vergelijken met de taak van een vroedvrouw…  
     Zr. Madeleine Bouman CPS 
     [ Ook de tekening is van haar hand ]

Gebed van paus Franciscus:


Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf