De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag 5

Openingsgebed
 

poster 2016 2017Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.

(Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 7 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

De roeping groeit in de Kerk
Kandidaten dienen gedurende hun vormingstijd de kerkelijke gemeenschap beter te leren kennen om de beperkte kennis die elk heeft van de andere, te overstijgen. Het is daarom gepast om samen met andere leden van de gemeen¬schap een verscheidenheid aan pastorale ervaringen op te doen. Voorbeelden hiervan zijn: het verkondigen van de evangelische boodschap samen met een bekwame catechist; het evangeliseren in de periferieën van de maatschappij samen met de leden van een religieuze gemeenschap; het ontdekken en waarderen van een contemplatief leven in een abdij; het leren kennen van het zich gezonden weten ad gentes samen met missionarissen; het zich verrijken met pastorale ervaringen in de parochie en het bisdom samen met diocesane priesters. Voor allen die in vorming zijn, blijft de christelijke gemeenschap steeds het leerrijke en dankbare terrein.”

Schriftlezing: 

“Nu was er in Damascus een leerling die Ananias heette. (…) De Heer zei tegen hem: ‘Ga, want deze man (Paulus) is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam hoog te houden onder de volken en hun koningen en onder de Israëlieten. Ik zal hem namelijk laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam.’ Ananias vertrok, ging het huis binnen en legde hem de handen op. ‘Saul, broeder,’ zei hij, ‘de Heer heeft mij gestuurd – Jezus, die je onderweg hierheen is verschenen – opdat je weer kunt zien en vervuld wordt van heilige Geest.’ Meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Hij at iets om weer op krachten te komen. Hij was enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en meteen al verkondigde hij in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is.”  (Handelingen 9,10-19)

Woord van overweging: 

Roepingen zijn nooit zuiver persoonlijk en individueel, hoezeer ze ook door de geroepene zelf als een persoonlijk appél beleefd kunnen worden.Klei handen
Ze komen voort uit de gemeenschap en worden door haar gevoed en gevormd. Omgekeerd hebben ze een rol ten aanzien van de lokale gemeenschap en delen ze in de zending van de kerk als geheel. De roeping van onze kandidaten wordt in haar schoot geëvangeliseerd, uitgedaagd tot groei en uitgezuiverd. Bidden wij daarom.
     Pierre Humblet

Gebed van paus Franciscus:


Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf