De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag drie

Openingsgebed
 

poster 2016 2017Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.
     (Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 5 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

“Op deze dag van gebed voor roepingen nodig ik iedere gelovige uit om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen en om zorg te dragen bij het onderscheiden van roepingen. Toen de apostelen een vervanger zochten voor Judas Iskariot riep Petrus honderdtwintig broeders samen (Hand. 1, 15) en alle leerlingen werden samengebracht om zeven diakens aan te duiden (Hand. 6, 2). Paulus gaf aan Titus specifieke criteria bij het uitkiezen van de priesters (Tit. 1, 5-9). De christelijke gemeenschap is ook vandaag aanwezig bij het ontluiken, het vormen en het verder ondersteunen  van roepingen.”

Schriftlezing:

“In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten,   terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’  De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.  Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op.” (Handelingen 6,1-6)

Woord van overweging:ster van handen

Het zien van elkaars roeping draagt bij aan de groei en het welzijn van de ge¬meenschap. Dit zien vraagt om een zuiver hart, een hart dat God kan zien, en een open oog dat Zijn genadegave opmerkt in de nieuwe generatie Godzoekers. God geeft in hen wat onze tijd en onze kerk nodig heeft. Dat wij Zijn aanwezigheid en steun nabij mogen we¬ten in hun kwaliteiten en gedrevenheid.
     Zr. Esther van de Vate TOC

Gebed van paus Franciscus:


Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

 

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf