Roepingsgebed van de

Maand – september 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Eeuwige Vader,Benedictinessen, Aalsmeer 2

U heeft in Christus driemaal de Heilige Petrus gevraagd of hij U liefhad.
Wij bidden U:
Door de kracht van uw Heilige Geest
en de moederlijke bescherming van de Maagd Maria,
breng iedere dag in uw geroepenen
zijn drievoudige Jawoord tot voltooiing.

Mogen zij door de kuise Christus te volgen
U met heel hun hart liefhebben.

Mogen zij door de gehoorzame Christus te volgen,
U met heel hun verstand liefhebben.

Mogen zij door de arme Christus te volgen,
U met al hun krachten liefhebben.

Mogen zij, overgegeven aan uw trouw
en gesteund door uw genade,
U altijd dienen met een vrij en dankbaar hart,
als blijde getuigen van de verrezen Christus.

Amen

Benedictinessenklooster ‘Maria Tempel van de Heilige Geest’ – Aalsmeer

 

 

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016