Roepingsgebed van de Maand – Augustus 2014

Gebed rond roeping tot het religieuze leven
 

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u
en Ik heb u de taak gegeven op tocht
te gaan en vruchten voort te brengen,
die blijvend mogen zijn.

(Johannes 15,16)

Jezus,
U hebt aan mij de taak gegeven op tocht te gaan *
samen met de Kerkgemeenschap van broers en zussen.
Door getuigenissen over uw aanwezigheid
in de heilige eucharistie
ben ik door uw goddelijk Liefdesvuur geraakt!
Deze taal van de liefde doordringt mijn hart;
zij vervult geheel mijn ziel
met de immense band van eeuwige verbodenheid met uw hemelse Vader.

frater Meethep O.PraemDaardoor kan het religieuze leven met U nog meer
vruchten voort brengen, die blijvend mogen zijn, *
van actieve goedheid,
maar ook van vriendelijkheid die de spiegel is
van uw goddelijke majesteit.

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u *
Deze woorden die Gij tot ieder van ons vandaag uitgesproken hebt,
doen mij inzien hoe Gij mijn roeping zegent in alles
wat ik in dienstbaarheid aan uw Naam mag verrichten.

Mijn geest opent zich voor een relatie met uw heilige Drie-eenheid;
met de heilige Geest bid ik:
in uw Naam, Jezus, dank ik de hemelse Vader,
in uw Naam prijs ik onze geliefde Vader,
in uw Naam, Jezus, loof ik Hem omwille van
Zijn grote liefde voor ons allen.

“Gij die door een hemelse roeping
geheiligd zijt,
richt uw ogen op Jezus.” **

Amen

Frater Benedict Meethep O.Praem
Reguliere kanunnik van de orde van Prémontré – Norbertijn van Tongerlo

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2014-2015:
"Volg Mij – Ik ben de Goede Herder"

Bundel bestellen (gratis)

Volg mij – Folder Roepingenzondag 2014

Hij wil onze herder zijn (Joh 10), maar roept ons ook om dat
– ieder op onze eigen manier –
te zijn voor elkaar.

Inleidende woorden van de voorzitter.

* De cursiveringen zijn verwijzingen naar het citaat uit Johannes 15,16.

** Het slotcitaat is uit Hebreeën 3,1.