Hoor je Mij? Regio Den Bosch, Nijmegen, Arnhem

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Wij zetten onze deuren voor je open

Negen vrouwengemeenschappen in het bisdom Den Bosch en de omgeving Nijmegen nodigen je uit om een kijkje te nemen.
Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden (en soms mee te eten) met de gemeenschap. Dit kan eens per maand op een zaterdagochtend- of middag in een van de deelnemende kloosters/ gemeenschappen.

Programma

Het programma wordt door een of twee zusters/godgewijden georganiseerd.

De ochtend of middag verloopt ongeveer als volgt, afhankelijk van het dagritme van de gemeenschap:
15:00 uur binnenkomst met koffie en thee
15:30 uur inleiding door een zuster over haar roeping, de spiritualiteit, geschiedenis en missie van de gemeenschap, met gelegenheid tot reageren en vragen
16:15 uur rondleiding door het klooster
17:00 uur vespers (met de hele gemeenschap?)
17:30 uur avondmaaltijd in de kleine groep

Gesprek over roeping in de parochie

Drie keer in het jaar bezoeken zusters enkele parochies in het bisdom Den Bosch. Zij gaan er samen met de pastoor met geïnteresseerden in gesprek.

Data en aanmelden

Voor de data en meer informatie zie de agenda

Deelnemende gemeenschappen

Dominicanessen van de H. Familie

Dominicanessen van de H. Familie hebben vier pijlers in hun spiritualiteit: gemeenschap, gebed, studie en verkondiging. Gestart als diocesane onderwijscongregatie hebben zusters er nu betaalde en onbetaalde taken vanuit voortgaande studie in allerlei werk en verkondiging in kerk en maatschappij. Daarbij wordt gelet op de noden van de tijd, nu met name de opbouw van gemeenschap en de nieuwe evangelisatie & versterking van de geloofskennis.

Leeftijd: tot 50 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie

Clarissen Megen

“Gods Zoon is voor ons de weg geworden; Franciscus heeft die ons getoond en geleerd”.
We willen Christus navolgen in verbondenheid met elkaar en allen die bij ons komen, naar het voorbeeld van Clara van Assisi.

Leeftijd: tot 40 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie

Trappistinnen

Abdij Koningsoord is een monastieke gemeenschap. Wij zijn als zusters samengeroepen rond Christus om met en door elkaar te groeien in menswording, in liefde. We zoeken God in gebed, lezing en arbeid en proberen dat te beleven in een evenwicht van eenzaamheid en gemeenschapsleven.

Leeftijd: tot 45 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie

Missiezusters van het Kostbaar Bloed

 

 

 

 

Onze spiritualiteit van het Kostbaar Bloed bemoedigt ons, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, steeds weer opnieuw als vrouwen van Pasen te leven. Dit betekent voor ons …

  • dat wij een goed aanvoelen mogen krijgen voor de tekens van de tijd, in het bijzonder voor die situaties waarin leven in zijn grote diversiteit bedreigd wordt;
  • dat wij bereid zijn, dwars door leed en de verschillende ervaringen van de dood midden in het leven heen te gaan, om anderen in deze ervaringen te begeleiden;
  • dat wij in alle schijnbare hopeloosheid hoop mogen hebben, met het zicht zowel op de verrijzenis als op het leven hier en nu, en
  • dat wij leven vanuit de belofte, en dit ook kunnen uitdragen, dat niets en niemand ons scheiden kan van de onvoorwaardelijke liefde van God, ervaarbaar geworden in Christus.
  • wij willen onze taak volbrengen als kloosterlingen, religieuzen, samen levend als zusters in een gemeenschap waarbij Christus het middelpunt is. Zo zijn wij met elkaar in internationale communiteiten op de weg van het leven en het geloof
  • in zuiverheid – ongehuwd, celibatair; om vrij te worden en open te staan voor God en de mensen;
  • in armoede – vrij van persoonlijke bezittingen; om vrij te zijn om onze krachten, talenten en vaardigheden in dienst van de gemeenschap te stellen, om open te zijn voor dat, wat God ons wil schenken; om open te zijn voor een leven in solidariteit met de armen van deze wereld;
  • in gehoorzaamheid – gehoorzaam aan God, aan anderen, aan onszelf; om vrij te worden om Gods wil te zien en beschikbaar te zijn voor God en de mensen.

Leeftijd: Tot 35 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie

Clarissen de Bron (Nijmegen)

Wij willen vorm geven aan ons geloof, levend in gemeenschap. Stilte en gebed zijn voor ons daarbij heel belangrijk. Onze inspiratiebronnen zijn Clara en Franciscus van Assisi. Clara (1193-1253) was een religieuze vrouw die een voorbeeld voor haar geloof vond in Franciscus (1182-1226).

In onze gemeenschap staat aandachtig leven centraal. Dit willen we vormgeven op de plek waar wij wonen door eenvoud en soberheid, in verbondenheid met God en de wereld om ons heen. We willen open staan voor mensen die zoekende zijn, en die de stem van God gestalte willen geven in hun leven.

Meer informatie

Godgewijde maagden van het bisdom

De maagdenwijding is een van de onbekendste wijdingen binnen de katholieke kerk maar daardoor niet minder van betekenis. Vrouwen, wonend en werkend in de wereld, willen Christus nadrukkelijk volgen en tot de dood trouw blijven aan de dienst van de Heer en zijn Kerk. Zij zien af van een christelijk huwelijk maar geven voorkeur aan datgene waarvan het huwelijk een heilig teken is. Zij getuigen van evangelisch leven en onderlinge liefde. De gelofte die deze vrouwen afleggen wordt bekrachtigd met een plechtig wijdingsgebed. Na de wijding ontvangen zij als bruid van Christus, de bruidegom, een sluier en als teken van blijvende trouw aan Christus een ring. Ook het getijdengebed krijgen zij overhandigd als teken en oproep tot onophoudelijk gebed voor het heil van de gehele wereld in eenheid met de gehele Kerk.

Leeftijd: vanaf 35 jaar, een begeleidingstraject bij eerdere interesse is mogelijk.

Meer informatie

Karmel Boxmeer

De Karmel is een beweging van mensen die geraakt zijn door het mysterie van God, zoals Hij zich laat kennen in gebed, stilte, gerechtigheid en ontmoeting met de naasten. Contemplatie, op God gericht leven, te midden van de mensen, vormt de kern van ons charisma en brengt ons op een weg om te gaan leven vanuit Zijn liefde. Titus Brandsma zegt: ‘Ons hart niet verdelen tussen God en wereld’.

Leeftijd: tot 50 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest is een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen discipelen van Jezus in een internationale congregatie, een groep van ca 3000 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties. Zij leven en werken in 50 landen, vanuit interculturele leefgemeenschappen, en dragen zo bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk. Zij zetten zich in voor mensen in een kwetsbare positie, door geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, scholing en gezondheidszorg. Wat hun bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en de dynamiek van de Heilige Geest. Vanuit die kracht leven en proberen ze op eigentijdse wijze gestalte te geven aan wat hun stichter, de Heilige Arnold Janssen, als volgt verwoordde in zijn motto: “Dat de Heilige Drie-ene God leve in onze harten en in de harten van alle mensen”

Leeftijd: tot 35 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie

Zusters Birgittinessen Uden

De heilige Birgitta (1303-1373) kreeg in haar openbaringen van Jezus opdracht om een nieuwe Orde te stichten en kreeg in 1370 de bekrachtiging van haar Regel.

Wij zijn monialen in een contemplatief klooster. Dat betekent, dat wij gekozen hebben in gemeenschap teruggetrokken te leven met het gebed als hoofdopgave. Geheel ons leven willen wij in de overweging van de Betekenis van het Lijden van Christus voor onze Verlossing leven. De Eucharistieviering en het gebed in de kapel krijgt zijn verlenging en voortzetting in het dagelijks werk:

Met onze mond loven wij God, met onze handen dienen wij God en hebben een sobere levenswijze. Dit alles in navolging van de H. Maagd Maria. Wij trachten Jezus’ leven, sterven en verrijzenis te beschouwen door haar ogen.

Leeftijd: tot 50 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie