Lijst van veel gebruikte afkortingen

 

AB                  Algemeen Bestuur KNR (=AV)

AEFJN           Africa-Europe Faith and Justice Network

AEN               Afrika Europa Netwerk

AI                   Augustijns Instituut

AMA               Adviescommissie Missionaire Activiteiten (van MM)

AV                  Algemene Vergadering KNR (=AB)

 

B&B               (koepel) Beheer & Bestuur

BC                 Bisschoppenconferentie

BCMO           Bisschoppelijke Commissie Missie & Ontwikkeling

BK                  Bisschoppenkonferentie (= BC)

B&M              (koepel) Binding & Missie

B&T               (koepel) Bezieling & Toekomst

B&T               Stichting Beheer & Toezicht (Meldpunt Misbruik RK Kerk)

BVA                Bisschoppelijke Vastenaktie

 

CC                 Commissie Communicatie

CIO                Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

CIO-k             Commissie kerkelijke gebouwen van het CIO

CIVCSVA       (vertaald) Congregatio voor de Instituten van het Gewijde Leven en

                      de Sociëteiten van Apostolisch Leven

CM                Commissio Mixta (van BC en KNR)

CMBR           Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (kerncommissie)

COMO           Commissie voor Overleg met de Overheid

COR              Commissie Ouderenzorg Religieuzen

CVC              Commissie Vrouwencontacten (= VC)

CvP               College van perschefs

 

DB                 Dagelijks Bestuur KNR

DRB              Diocesaan Religieuzenberaad

DSTS            Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

 

FB                Franciscaanse Beweging

FGBR           Fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen (= GBR)

FKR              Financiële Kommissie Religieuzen (kerncommissie)

FSC              Franciscaans Studiecentrum

 

GBR             Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen

 

IRI                 Internationalisering Religieuze Instituten

IRO               Interdiocesaan Roepingenoverleg

IvOC             Instituut voor Oosters Christendom

 

J et P            Justitia et Pax

JWR              (commissie) Jongerenwerk Religieuzen

 

KAR              (commissie) Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen

KASKI           Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut

KBO               Klooster Bejaardenoord
KDC               Katholiek Documentatie Centrum

KLOKK          (slachtofferorganisatie) Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik

KNR               Konferentie Nederlandse Religieuzen

KOS               Kommissie Onderlinge Solidariteit

KRL               (werkgroep) Kleurrijk Religieus Leven

KVH               Klooster-Verzorgings-Huis

 

MCU              (slachtofferorganisatie) Mea Culpa United (Bleijerheide)

MM                 Mensen met een Missie

 

NCI                Nederlands Carmelitaans Instituut

NIJS               Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies

NIM                Nijmeegs Instituut voor Missiologie

 

OIKOS           Oecumenisch Instituut Kerken en Ontwikkelingssamenwerking

OPR               Overleg Priesterreligieuzen

 

PIN                 Projecten in Nederland

PMO               Platform Missionaire Oversten

PWN               Pastoraat Woonwagenbewoners Nederland

 

SRKK             Secretariaat Rooms-katholiek Kerkgenootschap (BC)

 

TBI                 Titus Brandsma Instituut

TRL                Toekomst Religieus Leven (kerncommissie)

 

UCESM          (vertaald) Vereniging van Europese Conferenties van Hogere Oversten

UISG              (vertaald) Vereniging van vrouwelijke Generale Oversten

USG               (vertaald) Vereniging van mannelijke Generale Oversten

 

VC                  (commissie) Vrouwencontacten (= CVC)

VO                  Voorzittersoverleg (van BC, KNR en KLOKK)

VPKK              (slachtofferorganisatie) Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik

VPW                Vereniging voor Pastoraal Werkenden

VVO                Voorbereidend Voorzittersoverleg (voorzitters en secretarissen BC en KNR)

 

WCS               Werkgroep Commissiestructuur

WiCS              Werkgroep implementatie Commissiestructuur

WNM              Week Nederlandse Missionaris

WOI                Werkgroep Overleg wetenschappelijke Instituten 

WRR               Werkgroep rechtspositiereglement

 

ZVR                (werkgroep) Ziektekostenverzekering voor Religieuzen

 

Voor afkortingen die niet in deze lijst voorkomen en voor adressen van de vermelde organisaties, kunt u verder ook de Pius Almanak raadplegen.