Jaarthema 2019

Hij heeft mij gezonden. (Lc 4,18) Wat is onze missie?

 

Het KNR-jaarthema 2019 is: ‘Hij heeft mij gezonden’ (Lukas 4, 18) – Wat is onze missie? Directe aanleiding hiervoor is het feit dat paus Benedictus XV honderd jaar geleden, net na de eerste wereldoorlog, een apostolische brief publiceerde over de missionaire opdracht van de kerk, getiteld Maximum Illud. Met de verschrikkingen van de oorlog nog vers in het geheugen riep hij de gehele kerk op om nationale en etnische belangen te overstijgen en de opdracht om het goede nieuws te verkondigen met nieuwe energie op te pakken. De Pauselijke Missiewerken hebben tijdens hun jaarvergadering in juni van het vorig jaar het idee voorgelegd aan de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren te Rome en aan paus Franciscus om oktober 2019 uit te roepen tot een Buitengewone Missiemaand. Dat idee hebben de paus en de Congregatie overgenomen. Eind vorig jaar stuurde kardinaal Filoni, prefect van de Congregatie, een brief aan alle bisschoppenconferenties en conferenties van religieuzen in de wereld, met informatie over dit initiatief van een Buitengewone Missiemaand.

Bezinning op missie

Voor de KNR bieden het jaarthema en de Buitengewone Missiemaand gelegenheid voor een nieuwe bezinning op missie. Want daar is behoefte aan. Wat is onze missie in een geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld, waar de verre ander inmiddels in de eigen buurten en straten woont? Wat is onze missie, wanneer we niet meer in staat zijn nog zelf missionaire projecten op te zetten en uit te voeren? Wat is de missie van de buitenlandse medebroeders en zusters die we hebben uitgenodigd naar ons land? Wat is onze missie als veel van de missionaire organisaties die we in de loop der tijd hebben opgericht zich niet blijken te kunnen handhaven? Dit soort vragen leven sterk.

Gedoopt en gezonden

Het thema van de Buitengewone Missiemaand die in oktober wereldwijd wordt gehouden is ‘Gedoopt en gezonden.’ Tijdens de toespraak die paus Franciscus op 1 juni 2018 hield voor de nationale directeuren van de Pauselijke Missiewerken, legde hij dit uit: “Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld.” Dit is het thema van de Buitengewone Missiemaand die wordt gehouden in oktober 2019. Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop en gericht is op allen die zijn gedoopt. Missie is een ‘gezonden zijn’ dat leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen:  in Christus is ons leven een missie! Wij zijn missie, omdat wij beeld van God zijn, beeld van zijn heiligheid en liefde. Missie is daarom ook dat wij én de wereld, beginnend met de schepping (vgl. Ef. 1, 3-6), groeien in heiligheid. De missionaire dimensie van onze doop getuigt op die manier van die heiligheid die leven en schoonheid brengt aan deze wereld.”

Activiteiten

De werkgroep jaarthema 2019 is inmiddels van start gegaan en heeft een aantal plannen uitgewerkt. De eerste helft van dit jaar wordt gebruikt om in KNR verband dieper na te denken over de vraag wat missie in deze tijd voor ons is. Zowel tijdens de regiodagen, die tussen maart en half mei worden gehouden als bij speciale missietafels die worden opgezet, zullen religieuzen in gesprek gaan over vragen die voortvloeien uit deze tekst van paus Franciscus. Hoe geef ik als gedoopte en als religieus gehoor aan dit gezonden zijn?  Hoe breng ik schoonheid en leven aan deze wereld?

Missietafels

De werkgroep heeft drie zogenaamde ‘missietafels’ ingesteld. Drie groepen van ongeveer 10 – 12 religieuzen en geassocieerden die enkele malen met elkaar in gesprek zullen gaan.

De missietafels zijn bedoeld om antwoord(en) te formuleren op de eerder genoemde vragen. Het is daarbij niet per se de bedoeling om te komen tot een eensluidend antwoord of één bepaalde visie. Wel om eventuele verschillen in visie op missie (tussen generaties, tussen de verschillende charisma’s, tussen buitenlandse en Nederlandse religieuzen) boven tafel te krijgen en te benoemen. En om lijnen uit te stippelen naar de toekomst toe voor de missionaire beweging van de religieuzen.

De drie missietafels hebben elk een eigen insteek: ‘Missie in een multiculturele samenleving’ (Rotterdam), ‘Missie in een geseculariseerde samenleving’ (Weert) en ‘Missie en de toekomst van de aarde’ (Amsterdam). 

Gebedsmarathon 

In navolging van vorig jaar wil de werkgroep jaarthema 2019 ook dit jaar weer een gebedsmarathon organiseren. Deze zal lopen van Pasen t/m oktober (wereldmissiemaand). Wekelijks zullen er gebedsintenties worden verstuurd. Aanmelden hiervoor kan via communicatie@knr.nl 

Vastenmeditaties

De Duitse tak van het AEFJN (Africa Europe Faith Justice Network) heeft ook dit jaar weer een aantal Vastenmeditaties opgesteld. Deze sluiten aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand 'Gedoopt en gezonden.' De KNR vertaalt deze meditaties en verstuurt ze gedurende de vastentijd wekelijks aan de Religieuze Instituten. U kunt de mediaties terugvinden op deze site

Symposium MOET 12 juni

Op 12 juni 2019 wordt er in Amsterdam Zuidoost een symposium gehouden in samenwerking met de werkgroep MOET (Missionaire Organisaties en hun Toekomst). Tijdens dit symposium zullen o.a. de uitkomsten van de missietafels gepresenteerd worden. Stefan Paas, missioloog en theoloog des vaderlands, is de hoofdspreker.

De jaarthemawerkgroep bekijkt hoe in de tweede helft van 2019 deze uitkomsten ook breder verspreid kunnen worden en het gesprek over missie in deze tijd ook op andere manier vorm kan krijgen en gevoerd kan worden.