Honorering assistentie e.d.

De CBB, stelt ieder jaar een overzicht op met richtbedragen voor assistenties en begeleiding van bezinningsdagen etc.

De tarieven voor 2020 zijn als volgt:

I Wisselende assistentie

 

 

soort

2019

2020

a. weekend-assistenties met regelmatige preekbeurt                              

€ 76,--

€ 78,--

b. zondags-assistenties met regelmatige preekbeurt                               

€ 50,--

€ 51,--

c. zondags-assistenties zonder preekbeurt                                              

€ 21,--

€ 22,--

d. weekdagen

€ 17,--

€ 18,--

e. bezinningsdagen, vormingsdagen etc.  per dag                                   

€ 149,--

€ 152,--

f. conferenties of instructies per keer                                                      

€ 89,--

€ 91,--

g. assistenties bij huwelijks- en uitvaartdiensten zijn gelijk te stellen aan b.
Inzake de eventuele voorbereiding op deze diensten wordt geadviseerd
het onder punt f. vermelde tarief te hanteren.

   
 

II    Vaste assistentie

Voor persoonsgebonden assistenties welke een half jaar of langer duren – werkzaamheden niet beperkt blijvend tot liturgische diensten – gelden de navolgende (voorgestelde) richtbe­dragen:

  • weekendassistenties: € 78 per weekend, plus € 1.223 per jaar
  • zondagsassistenties:  € 51 per zondag, plus    €    612 per jaar

III    Kilometervergoedingen

Gemaakte reiskosten worden in het geval van autokosten vergoed met maximaal € 0,32 per kilometer; de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding blijft € 0,19 per kilometer.

IV Levensonderhoud

Betalingen bijdrage in de reserve levensonderhoud voor religieuzen die werkzaam zijn in het basispastoraat (“pensioenbijdrage”)

  • Bijdrage 2019           € 3.731
  • Bijdrage 2020           € 3.810

V Beloning bestuurders

De beloning van personen die worden ingeschakeld voor het besturen, het adviseren of het houden van toezicht bij religieuze institu­ten of daaraan verwante organisaties is gebaseerd op de in 2009 verzonden mailing. In de mailing van 2009 wordt voor niet leden een vergoeding van € 5.000 op basis van een tijdsbesteding van 100 uur voor toezichthouders en adviescom­missies, € 50 per uur derhalve, redelijk geacht. Ondanks alle ontwikkelingen die sinds 2009 hebben plaats ge­vonden blijft dit uitgangspunt redelijk maar wordt het bedrag van 2009 wel geïndexeerd. De vergoeding bedraagt:

  • 2019: € 62,91
  • 2020: € 64,09

Vaste adviseurs en zzp'ers

Voor vaste adviseurs of zzp’ers is een redelijke uurtarief afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, opleidingsniveau en ervaring. Hiervoor kunnen wij geen uniforme richtlij­nen geven maar kunt u bij vragen hierover contact opnemen met de KNR.