Mission Statement

Konferentie Nederlandse Religieuzen

De Konferentie Nederlandse Religieuzen
verbindt heel het veelkleurig spectrum van instituten, waarin het religieuze leven in katholiek Nederland gestalte heeft gekregen.

Binnen al deze instituten leggen religieuzen zich erop toe Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid te beleven en gestalte te geven
in een authentieke balans van actie en contemplatie,
in een leven van gebed, gemeenschap en engagement.

De KNR heeft als koepelorganisatie van de religieuze instituten tot taak de onderlinge samenwerking te coördineren.
Zij richt zich daarin zowel op de behartiging van gezamenlijke belangen als op de ondersteuning van de specifieke behoeften van ieder religieus instituut afzonderlijk.

Zij stimuleert de presentie en de presentatie
van de religieuzen binnen kerk en samenleving.
Zij treedt namens hen samen op als officiële gesprekspartner.


Diverse religieuze instituten gaan een weg van inkrimping en afbouw.
Tegelijk sluiten zich bij een aantal gemeenschappen nieuwe leden aan en ontstaan op verschillende plaatsen nieuwe vormen van religieus leven.

Voor allen betekent deze fase een proces van groei in de beleving van hun spiritualiteit,
een weg die hen als gelovige mensen bevestigt en uitdaagt.

Dit proces vraagt om een versterkte beleving van zuster- en broederschap,
die de grenzen van de verschillende religieuze gemeenschappen overstijgt
en die zich steeds meer internationaal oriënteert.
De KNR wil daarvoor een platform zijn.

Den Bosch, 3 december 2003

Religieuzen ...

- zusters, broeders, fraters, paters, monniken en monialen -
leiden, geraakt door Jezus Christus en het evangelie,
een leven van toewijding aan God,
aan hun gemeenschap en aan de naaste,
ruimte scheppend voor het zoeken en ter sprake brengen van God
en voor solidariteit en nabijheid.

Daarin weten zij zich ten diepste geworteld
in de kerk en in de samenleving,
waar zij vanuit hun opdracht tot profetische en creatieve trouw trachten handen en voeten te geven aan Gods Rijk,

- door een luisterend oor voor Zijn stem en een open oog voor de tekenen van de tijd,
- door het beleven en present stellen van het evangelie volgens de eigen spiritualiteit,
- door positief-kritisch naar zichzelf, naar de ander en naar kerk en samenleving te kijken
- en door samen te werken met al diegenen die zich vanuit eenzelfde bewogenheid inzetten voor de heelheid van de mens en de heelheid van de schepping.

Concreet zijn religieuzen actief en ondersteunend op terreinen als vrede en gerechtigheid, spiritualiteit, pastoraat, vormingswerk, emancipatie  en vluchtelingenwerk, en binnen tal van projecten in de zorg, de sociale opvang, vrouwen-netwerken,jongerenwerk,missie, onderwijs en wetenschap.
Daarbij gaat hun aandacht speciaal uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Veel gemeenschappen bieden ruimte voor stilte en bezinning.
Zo geven zij ieder op een eigen manier en plaats gestalte aan hun spiritualiteit.
Zij trachten elkaar daarin te steunen en met elkaar samen te werken.