Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR)

Er zijn in ons land ongeveer 50 zorgorganisaties die ouderenzorg bieden aan religieuzen. De meeste komen voort uit kloosterverzorgingshuizen en het grootste deel staat open voor andere dan de eigen leden. De Commissie Ouderenzorg Religieuzen heeft een informerende en adviserende taak en soms uitvoerende taak naar de leden van de KNR, naar de leden van de voormalige VOR en naar het bestuur van de KNR.
Daartoe houden de leden van de commissie de wet en regelgeving rondom ouderenzorg nauwlettend in het oog en zij bespreken de actualiteit in relatie tot de doelgroep ‘oudere religieuzen’. In de uitvoering kan deze informatie leiden tot themadagen rondom actuele onderwerpen in de ouderenzorg, met name waar het een specifiek belang van de oudere religieuzen betreft. Tevens is de COR verantwoordelijk voor de uitgave van het Cor Nieuws. De commissie wordt ondersteund door mw. Karin Bos, zij is voor 12 uur in de week werkzaam bij de KNR.

Voorgeschiedenis

In 1974 kreeg een aantal bejaardenoorden die door congregaties waren opgericht om verzorging te kunnen bieden aan religieuzen, een officiële erkenning als kloosterverzorgingshuis (destijds nog kloosterbejaardenoord). Daarmee kregen congregaties subsidie voor de verzorging van daartoe geïndiceerde religieuzen. 
In 1995 kregen de ruim 100 kbo’s de status van ‘verzorgingshuis met een bijzondere functie’, na enige tijd gingen zij met anderen samenwerken in het Samenwerkingsverband van Bejaardenoorden met een Bijzondere Functie (SBBF, later bekend onder de naam VVBF).

In 1990 richten de kloosterverzorgingshuizen samen met de KNR een commissie op, genaamd COR. Deze commissie behartigde de belangen van de wettelijke voorzieningen en had met name een coördinerende rol met betrekking tot capaciteitsadvisering. In 1992 werd de COR een vereniging, genaamd Vereniging Ouderenzorg Religieuzen (VOR). Het VOR bestuur was actief inzake het jaarlijkse capaciteitsadvies, bouwzaken, sluitingskosten, volumemiddelen, huurovereenkomsten,  de modernisering ouderenzorg,  de congregatiebijdrage en bovenal met het transformatieproces van kloosterverzorgingshuis naar ‘lekenhuis’. Na de overgang naar de AWBZ hield de VOR zich bezig met zaken zoals de indicatieprotocollen, de kapitaalslastenproblematiek, sanering, de her-indicaties, transparantie inzake prestatiegerichte bekostiging, de WMO en de WTZi. In 2009 is de VOR opgeheven en is als COR weer teruggekeerd bij de KNR. In deze staat zij nu ook heel nadrukkelijk de congregaties ten dienste.

Middelen

Wanneer daar aanleiding toe is organiseert de COR bijeenkomsten en werkgroepen om mensen met gelijksoortige ervaringen binnen de ouderenzorg aan religieuzen bijeen te brengen:

Studiedagen

De COR organiseert jaarlijks een studiedag, soms in samenwerking met een van de andere commissies. Verslagen en presentaties van deze dagen zijn te vinden onder studiedagen.

De Contactgroep Alleenstaande Oudere Religieuzen

Niet alle religieuzen wonen samen in grote kloosters en kunnen rekenen op onderlinge mantelzorg. Veel religieuze instituten in Nederland krimpen, en de situatie ontstaat soms dat er nog maar een of twee leden in Nederland wonen. Zij vallen dan meestal onder een hogere overste in het buitenland en missen de nabijheid van een mantelzorger met kennis van het religieuze leven.  De COR heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een Contactgroep Alleenstaande Oudere Religieuzen om de religieuzen in deze specifieke situatie te ondersteunen met hulp van vrijwilligers.

De COR kring

Dit is een intercollegiale directiekring specifiek voor directeuren/bestuurders van zorginstellingen die zorg verlenen aan religieuzen. Het biedt de mogelijkheid met en van collega's te leren hoe met bepaalde, door de deelnemers zelf aan te dragen, inhoudelijke vraagstukken om te gaan. De deelnemers leren van elkaars kennis en ervaringen en van die van de begeleider.

De werkgroep Persoonsgebonden Budget

Thuiszorg aan oudere religieuzen in hun eigen klooster wordt vaak niet in natura, maar met een persoonsgebonden budget georganiseerd. Omdat het kloosterleven slecht past in de denkwijzen van de indicatiestellers, de verzekeraars, de gemeenten en de uitvoerders ontstonden er nogal wat problemen. Vandaar dat de COR een werkgroep heeft opgezet om ervaringen uit te wisselen en krachten te bundelen op het gebied van de PGB’s voor religieuzen.

Brief aan de politiek

In oktober 2014 schreef de KNR een brief aan de politiek over de ontwikkelingen in de langdurige zorg en de ernstige gevolgen hiervoor voor de klooster-verzorgingshuizen. De reacties van Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Karin Bos,  stafmedewerker ouderenzorg KNR: per mail cor@knr.nl of via het bureau KNR tel 073-692 1321.

Nieuwsbrief

De COR geeft regelmatig een gratis nieuwsbrief uit.

 

Themalijst ouderenzorg