Religieuzenprijs bekroont bezieling

Religieuzenprijs 2018

In 2018 zal het Bestuur KNR opnieuw een religieuzenprijs uitreiken. Dit keer is besloten aan te sluiten bij het Jaarthema 2018: Jongeren, hun geloof en hun roeping.  In een videoboodschap van april 2017 sprak Paus Franciscus jongeren toe:

“Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te werken aan een betere wereld. Het is een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Nemen jullie deze aan?” 
De KNR wil jongeren bemoedigen die deze uitdaging inderdaad hebben aangenomen. Die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Veel religieuzen hebben immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die jongeren helpen en middelen geven om deze roeping en idealen te ontdekken ondersteuning waard.

Daarom zal de Religieuzenprijs 2018, een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,--, worden toegekend aan een project of initiatief voor en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) deze bewogenheid kunnen ontdekken en/of vorm geven.

Zeven genomineerden

Tot 1 mei 2018 kon iedereen een bijzonder initatief dat in zijn of haar ogen deze prijs verdient, voordragen. Uit ruim twintig inzendingen heeft de jury inmiddels een lijst van zeven bijzondere initiatieven. Uit deze lijst van zeven zullen de Hogere Oversten uiteindelijk de winnaar kiezen. Stemmen kan tot 1 oktober via het stemformulier dat zij begin juli hebben ontvangen.

Een kort overzicht van de zeven kanshebbers (in alfabetische volgorde)

Franciscaans Jongerentreffen

Logo Franciscaans Jongerentreffen 2018Rond de feestdag van Franciscus organiseert het Franciscaans Jongerenwerk jaarlijks in en rond de Megense kloosters van de minderbroeders en de zusters Clarissen het ‘Franciscaans Jongerentreffen’. Een weekend met vieringen, bezinningsmomenten en een rijke variatie aan workshops; ook is er volop gelegenheid voor ontmoeting met leeftijdsgenoten in een gezellige sfeer waarbij ruimte is voor verscheidenheid en diversiteit. Het heeft als doel jonge mensen (tot 30 jaar) met elkaar en met de franciscaanse spiritualiteit in contact te brengen. De voorbereiding en begeleiding is voor een groot deel in handen van de jongeren zelf.
www.franciscaansjongerenwerk.nl

Josephhuis

Logo JosephhuisHet Josephhuis is een katholiek studentenhuis waar jongeren (18 – 26 jaar)  samen leven, eten en bidden. Ze kiezen er bewust voor om in een gemeenschap te leven met als doel samen te groeien in geloof en te helpen bouwen aan Gods koninkrijk. De jongeren in Het Josephhuis worden begeleid door een jong gezin. Het groeien in geloof gebeurt door wekelijkse gemeenschap avonden waarin er dieper ingegaan wordt op geloofthema's. Het bouwen aan Gods koninkrijk gebeurt op verschillende manieren, zoals jongerenwerk, ouderenzorg, inzet van muzikale talenten.
www.hetjosephhuis.nl

Kloosterboerderijfestival

logo kloosterboerderijfestivalHet KloosterBoerderijFestival is een ontmoetings- en inspiratieweek met een op het klooster geïnspireerd ritme van gebed, stilte en praktisch werk op de boerderij / rondom het klooster. Het bestaat sinds een aantal jaren en wordt in 2018 voor de tweede maal gehouden bij klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Er is veel ruimte voor verdieping en discussie door workshops en lezingen over thema’s als duurzaamheid, vredeswerk, gemeenschapsleven en spiritualiteit.  De doelgroep zijn jongeren (25 – 35), met verschillende kerkelijke en niet-kerkelijke achtergronden die begaan zijn met de wereld, op het gebied van duurzaamheid, sociale gerechtigheid en barmhartigheid, omdat ze geraakt zijn door Jezus’ voorbeeld hierin. Het doel is om deze jongeren te bezielen, om het werk van barmhartigheid dat ze doen voort te zetten, of om bezield te raken om iets nieuws te beginnen.
www.kloosterboerderijfestival.nl

SAMEN / Straatvisie: Uitwisseling Swaziland

Logo samenDe Salesianen van Don Bosco in Amsterdam hebben al jaren twee projecten:  SAMEN organiseert groepsreizen en naar Don Bosco projecten voor straatkinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en begeleidt jongeren die voor een langere periode vrijwilligerswerk daar gaan doen. Straatvisie (voorheen Don Bosco Jonathan) zet zich in voor dak- en thuisloze jongeren en jonge alleenstaande ouders en tienermoeders. Voor dit project zijn beide doelgroepen gecombineerd. Jongeren van Straatvisie zijn met jongeren van SAMEN op uitwisseling geweest naar Swaziland om daar in contact te komen met straatkinderenprojecten van Don Bosco. Een groot deel van de voorbereidingen en gezamenlijke workshops daar, was in handen van de Nederlandse jongeren zelf.
www.samen.org/groepsreis/swaziland-2018-3

Stichting de Mandala

Logo stichting de MandalaStichting Levensvormend jeugd en Jongerenwerk de Mandala, zoals de officiële naam luidt, is een organisatie die de jongeren (tussen de 8 en de 30 jaar) de gelegenheid biedt om iets extra's te bieden aan andere mensen en de maatschappij. Daarnaast heeft de stichting als doelstelling hen een open, veilige en uitdagende plek aan te bieden waar ze zich thuis kunnen voelen en op een fijne manier de pubertijd te beleven in hun zoektocht naar een volwassen en evenwichtig bestaan. De jongeren komen in groepjes van hun eigen leeftijd regelmatig samen voor sportieve en creatieve activiteiten. Elke groep zet zich in voor een eigen gekozen goed doel. De oudste groep bestaat al  MSC ers en de Scheutisten stonden mede aan de wieg van de stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de Parochie Peerke Donders.
www.demandalatilburg.nl

Theatergroep ‘sTof

logo theatergroep stofDeze theatergroep is verbonden aan het Jongerenpastoraat van de parochie Maria Vlucht in Losser. Met een groep jongeren (12- 20 jaar) wordt een toneelstuk geschreven, ingestudeerd en opgevoerd rond een actueel thema. Er volgt ook nog een nagesprek met publiek in de zaal. Verhalen uit de bijbel worden zo vertaald naar de thema’s deze tijd en de leefwereld van de jongeren. Het stuk ONUITWISBAAR in 2017/18 had als thema sexting en de gevolgen van social media. In 2016 werd was er een moderne vertelling van het kerstverhaal over een meisje dat ongewenst zwanger is, opbrengst van de voorstellingen ging naar tienermoeders.
www.mariavlucht.nl/jeugd/activiteiten

Zinzoekers

logo zinzoekersEen project van Stek – voor stad en kerk, Den Haag, gericht op twintigers en dertigers die zoeken naar betekenis, zich in willen zetten voor elkaar en voor de stad en een gemeenschap willen vormen. Bij Zinzoekers maken de deelnemers tijd voor zingeving en geloof door samen op te trekken, elkaar te bevragen en te doen. De gemeenschap wil omzien naar elkaar en naar anderen, elkaar stimuleren en motiveren. De oude verhalen en rituelen uit het c. Christendom bieden de deelnemers inspiratie en houvast. Daarnaast zoeken ze naar nieuwe verhalen en vinden nieuwe rituelen uit. Concrete activiteiten zijn gezamenlijke maaltijden, film- en gespreksavonden en de Nacht van de Hoop met Pasen. Het hele project en alle activiteiten worden uitgevoerd, bedacht en gedragen door vrijwilligers.
www.zinzoekers.nl

Religieuzenprijs 2016

De KNR wilde in het Jaar van Barmhartigheid de (religieuze) bewogenheid om mensen onder de aandacht brengen. De KNR wil dit doel bereiken door mensen te bevestigen die anderen barmhartigheid betonen. Hiertoe reikt het bestuur van de KNR dit jaar een prijs uit ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities van barmhartigheid. Voor een prijs kwamen dit keer activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld.  Een 30-tal projecten werd voorgedragen door religieuzen en anderen.  De jury stelde een shortlist op: de top tien van de voorgedragen projecten en/of personen. De Hogere Oversten konden stemmen op een project uit deze shortlist.  Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater MIDI in Tilburg op 10 november 2016 werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt:  De Arkgemeenschap in Gouda

Religieuzenprijs 2015

In het najaar van 2015 heeft de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitge­reikt voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg in de breedst moge­lijke zin van het woord. Op 13 november 2015 hebben belangstellenden live kennis­ kunnen maken met de dragers (v/m) van waardevolle initiatieven. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

In deze uitgave is informatie te vinden over tien initiatieven in de zorg. De jury bestaande uit zuster Anne-Marie Bos o.carm., pater Fons Meijers msc. en broeder Wim Swüste fic heeft dit tiental uit een totaal van bijna vijftig nominaties geselec­teerd, omdat deze personen en/of projecten bijzonder en inspirerend zijn. De leden van de Algemene Vergadering KNR en het Bestuur KNR hebben een stem uit kunnen brengen op één van deze projecten.

Religieuzenprijs 2015

Op 13 november leidde zuster Monica Raassen c.r.s.s. de bijeenkomst op kundige en speelse wijze. Mevrouw Rasa de Zanger sprak inspirerend over het Rad der Wederkerigheid. Wendy Rijken verzorgde oor- en oogstrelende muzikale intermezzi. Broeder Wim Swüste fic belichtte de inzendingen en de maker van het beeldje: De oogst en de kunstenaar
Van de mogelijkheid kennis te maken met de ‘kanjers’ werd gretig gebruik gemaakt en tenslotte spraken broeder Wim Swüste fic en broeder Cees van Dam csa lovende woorden aan het adres van alle tien genomineerden bij de Prijsuitreiking

De Religieuzenprijs 2015 was voor M25 Westland .