Geschiedenis

De KNR ontstond in 1980 als opvolger van de sinds 1972 bestaande stichting STRES (Stichting Religieuze Secties en Kommissies). Op 7 februari 1980 werd een kerkelijke instelling in het leven geroepen met de volgende statutaire doelstelling:

"De Konferentie stelt zich ten doel de organisatie van de samenwerkingsverbanden tussen de kerkelijke stichtingen SNPR, SBCN, SNVR en SMB, indien en voorzover deze deelnemen aan een bepaald samenwerkingsverband van de Konferentie en/of de behartiging van belangen hebben opgedragen aan de Konferentie".

Met de oprichting van de KNR werden uiteenlopende activiteiten van reeds langer functionerende werkverbanden en commissies (b.v. FKR, KAR, CMBR) in één organisatorisch kader samengebracht. In de loop der jaren werd de gezamenlijke betrokkenheid van de al langer bestaande Samenwerkingsverbanden voor de onderscheiden groeperingen van religieuzen - broeders/fraters (SBCN), monialen (SMB), priesterreligieuzen (SNPR) en actieve vrouwelijke religieuzen (SNVR) - mede aanleiding tot nauwere samenhang tussen die Samenwerkingsverbanden.

Die groeide ook vanuit de erkenning dat men als religieuzen gemeenschappelijke doelen en belangen heeft: er is meer wat de religieuze instituten bindt dan wat hen scheidt. Die veranderde situatie leidde in 1999 tot een statutenwijziging, waardoor de KNR geen instantie meer was naast de Samenwerkingsverbanden, maar de organisatie waarbinnen zij zich aaneensloten. Een logische vervolgstap is de opheffing van de Samenwerkingsverbanden. Dit is per 1 januari 2004 gebeurd. De statuten formuleren de doelstelling van de vernieuwde KNR nu als volgt (artikel 2 en 3 van de statuten): 

Artikel 2

De Conferentie stelt zich ten doel om met behoud van hun autonomie, aard en opzet de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de Religieuze Instituten en Sociëteiten van Apostolisch Leven in Nederland, alsmede hun individuele belangen, indien en voorzover zij middels hun Hogere Overste bij de Conferentie zijn aangesloten en de behartiging van belangen hebben opgedragen aan de Conferentie.

Artikel 3

De Confertentie tracht haar doel te bereiken door binnen de kaders van een lange termijn beleidsplan en de jaarlijkse werkplannen conform artikel 10, lid 2 de volgende activiteiten te ontwikkelen:

  • a. advies en ondersteuning aan de Instituten en Sociëteiten, gezamenlijk dan wel afzonderlijk, inzake vraagstukken op het terrein van religieus leven, van dienstbaarheid der religieuzen aan Kerk en Maatschappij en van de gevolgen van kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor het leven van de religieuzen;
  • b. bevorderen van samenwerking tussen religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven;
  • c. overleg, coördinatie en samenwerking met de bisschoppenconferentie en de afzonderlijke bisschoppen met de wereldlijke overheden;
  • d. de instandhouding van een bureau: het Bureau KNR;
  • e. alle overige middelen die geëigend zijn ter bereiking van het doel.

Symbool hernieuwde KNR