Organisatiestructuur van de KNR

De KNR als organisatie bestaat uit de volgende vier geledingen:

  • het Algemeen Bestuur KNR
  • het Dagelijks Bestuur KNR
  • de Commissies van de KNR
  • het Bureau KNR

Het Algemeen Bestuur KNR wordt gevormd door de leden - de Hogere Oversten of de vaste vertegenwoordigers (Statuten, art. 5) - en de bestuursleden van het DB-KNR; de voorzitter en vice-voorzitter van het DB zijn tevens voorzitter en vice-voorzitter van het AB.

Het Algemeen Bestuur KNR is belast met de vaststelling van het algemeen beleid en het beheer van de instelling.
Het stelt daartoe een beleidsplan vast voor de langere termijn en op grond van dat beleidsplan jaarlijks een werkplan (Statuten, art. 10.2).

Het Dagelijks Bestuur KNR bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven en ten hoogste negen personen, onder wie tenminste één zuster, één moniale, één broeder/frater en één pater. Het Dagelijks Bestuur KNR is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur. Ook is het belast met het bestuur van het Bureau KNR. Daarbij vormen het beleidsplan en het werkplan, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, het uitgangspunt (Statuten, art. 10.2)

De commissies functioneren op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheid en in belangrijke mate op basis van deskundigheid van de leden. Ze behartigen elk een specifiek beleidsterrein dat voor de religieuzen van belang is.

Het Bureau KNR verleent beleidsadviserende en ondersteunende diensten aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur KNR, aan de commissies en aan afzonderlijke religieuze instituten. Als zodanig is het Bureau een middel dat de gezamenlijke Hogere Oversten hebben om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte te geven.

KNRsteen