SNVR

De SNVR was een samenwerkingsverband waarbij circa 80 instituten van actieve vrouwelijke religieuzen waren aangesloten, die samen in Nederland per 1 januari 2003 ruim 7.500 leden hadden. In 2015 waren dat er ruim 3000.  Zie ook: cijfers
De SNVR werd in 1956 opgericht en had als doelstelling het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland.

Dit doel trachtte men op verschillende manieren te bereiken:

  • de SNVR hield zich bezig met onderzoek naar en behandeling van vraagstukken op de terreinen van religieus leven en van dienstbaarheid van religieuzen aan Kerk en maatschappij
  • ook besteedde zij aandacht aan de gevolgen van kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor het leven van de religieuzen.

In de SNVR waren de ‘actieve’ vrouwelijke religieuzen verenigd. Zij bedienen zich niet van deze aanduiding om zich te onderscheiden van ‘passieve’ medezusters. Het relevante onderscheid in dit verband is actief versus contemplatief. De actieve vrouwelijke religieuzen hielden en houden zich – vanuit hun religieuze bewogenheid – actief bezig met diverse aandachtsvelden buiten de kloostermuren. Vaak zijn sociale noden en schrijnende problemen in maatschappelijke sectoren als onderwijs en zorg (mede) aanleiding geweest tot hun oprichting.

De laatste decennia is het aantal nieuwe religieuze roepingen sterk gedaald. Dat heeft geleid tot een golf van vergrijzing onder de leden. Inmiddels is ruim 90 % van hen de leeftijd van 65 jaar gepasseerd. Automatisch heeft dat tot gevolg gehad dat zij hun actieve rol in kerk en samenleving vrijwel helemaal uit handen hebben moeten geven.

Toch heeft dit niet wezenlijk hun identiteit als actieve religieuzen aangetast. Hun mogelijkheden om daadwerkelijk iets te doen zijn beperkt geworden, maar hun bewogenheid en betrokkenheid bleven overeind. Om daar concreet gestalte aan te geven heeft de SNVR een aantal werkgroepen ingesteld, die zich richten op bepaalde vraagstukken waarop de vrouwelijke religieuzen zich traditioneel speciaal betrokken voelen. Dit zijn:

  • de positie van de vrouw (behartigd door de Werkgroep Vrouwenkontakten) ; speciale aandacht gaat daarbij uit naar de Vrouw en Geloof-beweging;
  • actief engagement op de terreinen van vrede en gerechtigheid (de Werkgroep Vredesvraagstukken organiseert jaarlijks een Nationale Vredesdag voor Religieuzen);
  • In 2001 is een studiegroep 'religieus leven' opgestart. Deze legt het accent op de betekenis van het religieuze leven voor vrouwen in de hedendaagse Nederlandse context, zoals die beleefd wordt in de huidige afbouwfase. Deze studiegroep heeft geresulteerd in twee werkconferenties onder het motto ''Heb jij vuur?" (over religieus verlangen nu en naar de toekomst). Daarnaast is gewerkt aan een brochure, een zesdelige radioserie onder de titel Leven ''Voor God en de Wereld" en een website (klik links op de knop In Balans).

Jaarlijks werd in overleg met de religieuze instituten en in samenwerking met de werkgroepen speciaal aandacht gegeven aan één jaarthema. Voor 2000/2001 was dat: 'multiculturaliteit (in Nederland) met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen'. Gezien de actualiteitswaarde van dat onderwerp is besloten om er in 2002 verder op door te gaan.

In mei 2001 heeft de Algemene Vergadering van de SNVR ingestemd met een voorstel om over te gaan tot opheffing van de SNVR als zelfstandig samenwerkingsverband. Het proces van verdergaande inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking van alle Nederlandse religieuzen binnen de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft per 1 januari 2004 geleid tot een volledig samengaan met de andere samenwerkingsverbanden, de SMB, de SBCN en de SNPR. Uiteraard zal dit de actieve vrouwelijke religieuzen er niet van weerhouden om hun eigen aandachtsvelden te blijven koesteren.

 

Literatuur:

  • L.J.M.Dirkx: Kleine kroniek van de SNVR. Dertig jaar Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (1988, 80 pag., geïll.).
  • Veertig jaar SNVR. Verslag jubileumviering 5 oktober 1996 in het Ds. Pierson College te Den Bosch (1996, 40 pag., geïll.).
  • Over de zending van aktieve vrouwelijke religieuzen in deze tijd. Intentieverklaring van de Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR), H.Landstichting, april 1986.
  • Over de zending van aktieve vrouwelijke religieuzen in deze tijd. Geaktualiseerde Intentieverklaring van de Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR), H.Landstichting, maart 1991.
  • Op zoek naar het verlangen. 's-Hertogenbosch, maart 2003.