Commissie Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen

De Commissie Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen bestaat sinds 1965. De leden ervan houden zich met kerkrechtelijke aspecten van het religieuze leven bezig. Enkelen van hen adviseren direct aan religieuze instituten, bijvoorbeeld over de uitleg van de Constituties en van de Codex Iuris Canonici, het kerkelijk wetboek.

De commissie heeft een tweeledige taak:

  1. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen bij (praktische) kwesties op kerkrechtelijk gebied, die bij de religieuze instituten en de KNR bestaan;
  2. Vragen beantwoorden, die de leden van de KAR voorleggen vanuit hun adviespraktijk.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die recent in de KAR ter sprake kwamen:

  • de fiscale en juridische positie van geassocieerden;
  • het stemrecht van dementerende religieuzen;
  • bestuurlijke aspecten betreffende de 'voltooiing' van religieuze instituten in Nederland.

Vanuit religieuze kring kan men zich met alle vragen op kerkrechtelijk gebied tot de KAR wenden.