Commissie 'Toekomst Religieus Leven'

Het aandachtsveld van deze commissie is de roeping tot het religieuze leven in de huidige verschijningsvormen en de nieuwe vormen die zich daaruit ontwikkelen. Zij zet zich er actief voor in die nieuwe vormen van religieus en evangelisch leven te inventariseren, te stimuleren en waar mogelijk te coördineren. Ook de vorming heeft haar aandacht. Om aan deze taak gestalte te geven onderhoudt de commissie Toekomst Religieus Leven contacten met religieuze instituten en andere groeperingen die actief zijn op terreinen als vernieuwing van religieus leven en het  roepingenwerk.

Ten behoeve van de vernieuwing van religieus leven heeft  de commissie het Platform Toekomst van Religieus Leven ontwikkeld. Jaarlijks worden twee platformdagen georganiseerd  rond diverse aspecten van toekomst van religieus leven. Daarbij  kan gedacht worden aan onderwerpen als de presentatie van het religieus leven, verschillende vormen van associatie of verbondenheid en andere manieren van erfgoed doorgeven.

Voortbouwend op de reflectie in het Platform Toekomst van Religieus Leven heeft de commissie het initiatief genomen tot het Huis van de Roeping. Het Huis van de Roeping biedt de zoekende een begeleidingstraject in de oriëntatiefase,  waarin gezocht wordt de roepingsvraag te verhelderen en te kijken hoe daar een vervolg aan gegeven kan worden. Zie verder bij Huis van de Roeping.

Voor meer informatie over de commissie Toekomst Religieus Leven kunt u zich wenden tot:

Konferentie Nederlandse Religieuzen
Secretariaat Commissie Toekomst Religieus Leven
roepen@knr.nl

Emmaplein 19A
Postbus 111
5201 AC ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 6921 321

Documenten rond het Huis van de Roeping en de platformbijeenkomst van 26 april 2012

  • Achtergronddocument over het Huis van de Roeping.
  • Pierre Humblet – Tot elkaar geroepen – Achtergrondartikel, geschreven voor de platformbijeenkomst van 7 oktober 2010. Dit artikel werd gepubliceerd in het julinummer van het KNR-bulletin. U vindt de tekst hier.
  • Pierre Humblet – “Het vloeit werkelijk over van melk en honing” – De verkenners verkend. Artikel KNR-bulletin juni 2011, p. 35-38.

Discerning Which Direction