Brief URV bij de Dag van het Godgewijde Leven: "de wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet" (1 Joh 3,1)

Gepubliceerd op: 1-2-2019 om 16:23 door eh. Bron: www.urv.be

VLAANDEREN - 2 februari is de Dag van het Godgewijde Leven. De Unie van Religieuzen van Vlaanderen (URV) geeft ieder jaar een brief uit bij deze gelegenheid. Dit keer vraagt de URV ons onze liefde te versterken en meer zachtmoedig te zijn.

Voorzitter  abt Frederic Testaert o.praem begint zijn brief met het uitspreken van enige teleurstelling. Vorig jaar was er in Vlaanderen veel aandacht voor deze 'dag van de religieuzen' maar daarbij werd vooral gefocust op de vergrijzing. "Van wat religieuzen, ook bejaarde religieuzen allemaal doen in hun gemeenschappen en daarbuiten werd met geen woord gerept, noch van wat onze gemeenschappen voor veel mensen betekenen." Ook bij het uitkomen van een rapport over de katholieke kerk in Vlaanderen kwamen er veel reacties van verbazing dat  meer dan de helft van de bevolking zich 'nog' katholiek noemt. Het doet de abt denken aan Johannes: "De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet"

Biddende handen

In zijn brief gaat hij in op de vraag waarom mensen zich bekeren en christen worden. Het antwoord ligt volgens hem in de liefde, de liefde van God voor de mensen. Opnieuw citeert hij Johannes: "Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder of zuster haat, is hij een leugenaar (...). Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben" (1 Joh 4, 19-21)

Een leerschool van liefde

Abt Testaert ziet voor de religieuzen als een van hun belangrijkste taken het getuigen van deze liefde voor de medemens. "Gods liefde voor ons kan alleen maar beantwoord worden met liefde voor de medemens. Omzeggens al onze sithcters en stichteressen waren doordrongen van deze gedachte. Daarom hebben velen van hen hier en elders onderwijs- en zorginstellingen opgericht. Maar deze liefde moet op de eerste plaats beoefend worden binnen het klooster of de congregatie. Eigenlijk zou iedere religieuze gemeenschap een schola amoris moeten zijn, een leerschool van liefde."

Tegelijk constateert de abt dat er veel onbegrip is. "Onze liefde voor God en onze levenswijze, die steunt op deze liefde stuiten op onbegrip: 'De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.' Met deze laatste zinsnede legt de heilige Johannes de vinger op de wonde: de werled erkent God niet, en daarom begrijpt zij ons niet kent zij ons niet."

Zachtmoedigheid

Naast liefde wijst de voorzitter van de URV ook op de zachtmoedigheid. Hij verwijst naar het lijden en de vijandigheid die Jezus heeft moeten doorstaan en stilzwijgend verdroeg. Ook haalt hij hierbij de onlangs zalig verklaarde martelaren van Algerije als voorbeeld aan: "Jezus verzette zich niet toen Hij mishandeld werd; Hij beantwoordde de beledigingen met stilzwijgen. Deze zachtmoedigheid vinden we terug bij de martelaren van Algerije. Juist deze houding maakte hun gentuigenis zo sterk en sprekend."

Tot slot doet de abt een oproep aan de religieuzen: "In deze kille maatschappij moeten wij, religieuzen, ons onderscheiden door liefde en zachtmoedigheid. Daarbij inspireren wij ons uiteraard op Jezus, maar ook op zijn moeder, die bij het kruis stond."

Lees de hele brief van de URV