Beleidsmedewerkersdag 2018 over 'Leiderschap'

Gepubliceerd op: 19-3-2018 om 10:25 door Patrick Chatelion Counet.

'S-HERTOGENBOSCH - Op donderdag 15 maart vond de jaarlijkse dag voor beleidsmedewerkers van de KNR plaats. Beleidsmedewerkers van 23 congregaties namen deel rond het thema ‘leiderschap in congregaties’.

De organisatie was dit jaar in handen van Franck Ploum (Broeders van Huijbergen), Karien Janssen (Zusters van Liefde, ’s-Hertogenbosch) en Patrick Chatelion Counet (KNR). Doel van deze dag is naast onderlinge ontmoeting en leermomenten van elkaar, bezinning op onderdelen van de professionaliteit, zoals vandaag op het thema leiderschap, leiding geven en leiding ontvangen.

Leiderschap vanuit de christelijke spiritualiteit

In de ochtend hield Jos van Genugten – theoloog, kapittelbegeleider en leerling van Anselm Grün – een inleiding over leiderschap gedacht vanuit de christelijke spiritualiteit. Het mysterie (de Godsaanwezigheid in Christus), de koinonia (het gemeenschappelijke leven) en de diakonie (de dienstbaarheid) staan hierin centraal. Doorheen de geschiedenis van het christendom presenteerde Jos verschillende vormen van leiderschap. Mozes die heen en weer wordt geslingerd tussen eigen opvattingen en Gods plan. Jezus die het dienende leiderschap uitdraagt. Augustinus die zichzelf een herder in schaapskleren weet, als ambtsdrager leidend, als christen geleid. Benedictus die een monastiek leiderschap voorstaat waarin je voorgaat in de kunst van het luisteren. En tenslotte Franciscus die de last van het leiderschap voorop stelt.

Al deze modellen vormden de grond waarop de deelnemers reflecteerden op de eigen stijl van leiderschap en leiding geven. Het leidde van praktische tips hoe je door zelforganisatie je tijd en agenda kunt bewaken, tot metafysische bespiegelingen over het luisteren naar de innerlijke stem die mogelijk de stem van God is.

Balans tussen sturing en ondersteuning

In de middag werd in werkgroepen van vier à vijf personen gesproken over verschillende stijlen van leiding geven met telkens een andere balans tussen sturing en ondersteuning. Ben je een ‘aansturende’ leider’ die veel stuurt en weinig ondersteunt, een ‘coachende’ leider die veel stuurt en veel ondersteunt, één die ‘bijstaat’ door weinig te sturen maar veel te ondersteunen of één die ‘delegeert’ en weinig stuurt en weinig ondersteunt. Iedereen bleek van alles wat te zijn. De plaats in de congregatie, de verhouding tot het (al dan niet sterkere) bestuur en de ruimte die de congregatie bereid is te geven, bepalen mede de stijl van leiding geven.

Een noodzakelijk goed

Dat de positie van leken als beleidsmedewerkers niet langer als noodzakelijk kwaad geldt – zoals twintig, dertig jaar geleden nog wel eens gedacht werd wanneer congregaties een beroep deden op deskundigheid van buiten –, maar dat de ondersteuning gewaardeerd wordt en een noodzakelijk goed blijkt in tijden van voltooiing, vergemakkelijkt de leidende positie van leken in congregaties aanzienlijk.

De volgende Beleidsmedewerkersdag wordt gehouden op 14 maart 2019.

Beleidsmedewerkersdag 2018