Voorzitters Justice and Peace comitees pleiten voor kernwapenverbod

Gepubliceerd op: 11-7-2017 om 14:33 door . Bron: kerknet.be / paxvoorvrede.nl

NEW YORK - De voorzitters van Justitia et Pax Europa en VS publiceren een gemeenschappelijke verklaring over de volledige uitbanning van kernwapens.

De Luxemburgse aartsbisschop Jean-Claude Hollerich, voorzitter van Justitia et Pax Europa, en bisschop Oscar Cantú, voorzitter van het Committee on International Justice and Peace van de bisschoppenconferentie van de VS, hebben donderdag 6 juli een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd waarin ze pleiten voor de totale eliminatie van kernwapens. De Engelse verklaring met als titel: Nuclear Disarment: Seeking Human Security werd gegeven tijdens een internationale ontmoeting over  een wettelijk bindend verdrag dat kernwapens verbiedt en moet resulteren in een totaal verbod.

bom

Tegenstem Nederland

Tweederde van alle landen ter wereld onderhandelde de afgelopen weken bij de Verenigde Naties in New York over de verdragstekst die kernwapens verbiedt. Nederland was als enige NAVO-land bij de drie weken durende onderhandelingen aanwezig. Op het laatste moment riep ons land geheel onverwachts op tot een stemming, dit terwijl de VN-zaal op het punt stond om de tekst van het verdrag met consensus aan te nemen. Nederland was het enige aanwezige land dat uiteindelijk ook tegen het verdrag stemde. Dit tot grote teleurstelling van de aanwezige medewerkers van Pax. De internationale vredesorganisatie heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het verdrag en de jarenlange aanloop hiertoe. 

 

Kernmachten

Geen van de negen kernmachten - de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea - was op de vergadering aanwezig. In een reactie op het akkoord lieten de VS, het VK en Frankrijk weten dat ze niet de intentie hebben om het verdrag ooit te ondertekenen. Hoewel de VS noch de meeste Europese landen niet aan deze onderhandelingen deelnamen, wijzen de katholieke bisschoppen op het feit dat de meeste landen van de wereld wel degelijk blijk geven van het besef dat er dringend inspanningen moeten worden geleverd op het vlak van nucleaire ontwapening. Een urgentie die niet alleen wordt versterkt door het vooruitzicht op nucleair terrorisme en nucleaire proliferatie, maar net zo goed door het almaar groeiende ongenoegen van kernwapenvrije landen over het uitblijven van vooruitgang op het terrein van nucleaire ontwapening.

In 1968  ondertekenden 190 landen het non-poliferatie verdrag waarin onder meer werd afgesproken dat de landen die toen kernwapens hadden, dit zouden afbouwen en dat er geen nieuwe landen bij zouden komen. Sinds midden jaren tachtig daalde het wereldwijde aantal kernbommen van 70.000 naar ongeveer 15.000. Het non-proliferatieverdrag heeft echter niet kunnen voorkomen dat de grote kernmachten inmiddels weer veel geld uitgeven aan modernisering van hun arsenaal. Al evenmin kon het verdrag verhinderen dat India, Pakistan, Israël en Noord-Korea in de tussentijd kernmachten werden.

Noodzakelijke stappen

De Europese en Amerikaanse bisschoppen erkennen de nood aan nationale en internationale veiligheid, maar verzoeken tegelijk de leiders van Europa en de VS samen met andere landen wereldwijd dringend werk te maken van de bevordering van een duurzame vrede door nucleaire ontwapening. De ongedifferentieerde en disproportionele aard van kernwapens dwingen de wereld om niet langer vast te houden aan nucleaire afschrikking. "Wij roepen Europa en de VS op om samen met de andere landen een routeplan uit te werken voor een geloofwaardige, verifieerbare en afdwingbare strategie voor de totale uitbanning van kernwapens. Complete nucleaire ontwapening is een noodzakelijke stap in de richting van een allesomvattende en globale vrede", zegt aartsbisschop Hollerich. In de lijn van de katholieke leer zullen de Europese en Amerikaanse afdelingen van Justitia et Pax blijven ijveren voor non-proliferatie en uiteindelijk voor een volledige afschaffing van alle nucleaire wapens in de VS en Europa, en de rest van de wereld. 

Duidelijk signaal

Kernwapenstaten bepalen al decennia het langzame tempo tot ontwapening en zijn zelfs bezig met modernisering van hun kernwapenarsenaal. Meer dan 120 landen in New York hebben nu laten weten dat het genoeg is. Krista van Velzen, van PAX: “Gezien de afschuwelijke humanitaire gevolgen van kernwapens zou geen enkel land het recht moeten hebben om deze wapens te ontwikkelen, te bezitten, laat staan te gebruiken. Het verdrag waarin dit nu is vastgelegd, is een duidelijk signaal aan de negen kernwapenstaten en hun bondgenoten dat het hoog tijd is serieus werk te maken van nucleaire ontwapening.”

Het verdrag verbiedt elke vorm van assistentie. Vele staten gaven aan dat financiële investeringen in kernwapenproducenten ook een vorm van assistentie is. PAX leidt al jaren een internationale campagne tegen dergelijke investeringen. De vredesorganisatie verwacht dat de stigmatiserende werking van dit verdrag zal leiden tot minder investeringen in producenten van kernwapens.