Nieuw Bestuur KNR

Gepubliceerd op: 8-6-2017 om 16:36 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Tijdens de Algemene Vergadering van 8 juni jl. heeft de KNR een nieuw Bestuur gekozen. Na acht jaar nam broeder Cees van Dam csa afscheid en gaf de voorzittershamer over aan abt Bernardus Peeters.

Naast een nieuwe voorzitter zijn er ook een nieuwe vice-voorzitter en twee bestuursleden gekozen. Zr. Sara Böhmer, dominicanes van Bethanië zal de functie van vice-voorzitter overnemen van zr. Mary Ringnalda fdnsc die wel opnieuw in het bestuur gekozen werd. Daarnaast werd zuster Ancilla Martens, franciscanes van Etten gekozen als nieuw bestuurslid. 

Sara en Bernardus achter de bestuurstafel klein
Abt Bernardus Peeters en zr Sara Böhmer nadat de voorzittershamer is over gedragen.

Zowel zr Sara als abt Bernadus hadden al zitting in het Bestuur KNR, toch presenteerden zij zich kort  aan de aanwezige Hogere Oversten bij de Algemene Vergadering. Abt Bernardus is in 1986 ingetreden in 2005 tot abt van de trappisten van Koningshoeven gekozen. Hij noemde 'verbinden' als een van zijn sterke punten: het streven naar verbinding tussen God en mens, tussen mensen onderling en tussen mens en natuur.  Als nieuwe voorzitter wil hij kijken naar de toekomst van de KNR ook na 2020 waarbij aandacht voor voltooiing en toekomst samen moeten gaan. "Het vuur onder de as gloeit en zal altijd weer oplaaien, al is het misschien anders en kleiner dan wij verwachten of zouden willen" zei hij over de toekomst van religieus leven in ons land.

Ook zr Sara keek vooruit naar de toekomst waarbij zij benadrukte dat de KNR niet alleen het bureau is dat voor en met de religieuzen werkt maar dat het belangrijk is er voor te zorgen dat de KNR ook VAN de congregaties blijft, zij ZIJN de KNR. Het is daarom belangrijk om de jongere generaties zoveel mogelijk te betrekken bij het werk van de KNR. Ze nam een voorschot op toekomstige bestuursverkiezingen en maakte nog eens duidelijk dat het niet noodzakelijk is dat alle bestuursleden Hogere Overste zijn. Het zou goed zijn tijdig jonge, buitenlandse religieuzen in het Bestuur te hebben.

Zr Mary stelde zich niet opnieuw verkiesbaar als vice-voorzitter omdat zich een nieuw fris team met een goede visie kandidaat had gesteld. Wel wil ze graag in het bestuur blijven om ook haar generatie van oudere religieuzen te blijven vertegenwoordigen. "We zijn niet alleen omvangrijk, maar ook belangrijk," legde ze uit.

Het enige nieuwe gezicht in het Bestuur is zr Ancilla Martens. Ook voor haar is het zoeken naar verbinding belangrijk. Zr Ancilla (73) is provinciaal overste van de zusters Franciscanessen van Etten en heeft veel bestuurservaring. Na gewerkt te hebben in het onderwijs, was ze jarenlang pastoraal werkster in o.a. Prinsenbeek en actief binnen haar congregatie en in het verleden bij de SNVR. 

mary en ancilla
zr Ancilla Martens en zr Mary Ringnalda

Na de verkiezingen was het tijd om aftredend voorzitter br Cees van Dam te bedanken. Bestuurslid frater Wilfried van de Poll sprak hem toe en prees hem om zijn inzet in wat toch wel tropenjaren genoemd kunnen worden. Er waren enkele zware en moeilijke dossiers die de agenda bepaalden. Toch zorgde br van Dam dat het Bestuur ook oog bleef houden voor andere zaken als internationale samenwerking en ontmoeting.

Het slotwoord was voor br van Dam zelf, die terugkijkt op een bestuursperiode die ondanks de zwarte bladzijden, ook boeiend en leerzaam was. Hij was dankbaar voor het vertrouwen dat hij gekregen heeft en de goede samenwerking. 
Al bij zijn aantreden acht jaar geleden wees hij op het belang aandacht te hebben voor voltooiing, niet zozeer de beleidsmatige aspecten, die uiteraard ook heel belangrijk zijn, maar vooral ook de spiritualiteit die dat vraagt.  "Het is belangrijk dat religieuzen van instituten die staan in een fase van voltooiing in dankbaarheid terugzien op wat ze hebben gedaan in een tijd dat dat nodig was."

Evenals zijn opvolger abt Bernadus heeft hij er alle vertrouwen in dat religieus leven in welke vorm dan ook zal blijven bestaan. "We moeten de nieuwe generaties echter zelf laten bepalen hoe zij dat invullen en hoe zij de samenwerking binnen de KNR willen invullen."  In dit kader verwees hij ook naar het jaarthema dat de KNR gekozen heeft voor  2018:  Jongeren, hun geloof en hun roeping.  "We moeten vertrouwen hebben in de toekomst, want er zullen altijd jongeren met idealen die daar op hun eigen wijze invulling aan zullen geven. Wij, als oudere generaties kunnen alleen maar sporen van onze getuigenis laten zien wat ons heeft geïnspireerd. We hoeven dat echter niet alleen te doen, we mogen daarbij ook vertrouwen op de Heilige Geest die ons nabij is."

cees van dam
Aftredend voorzitter br Cees van Dam