Vierde regiodag in Heeswijk

Gepubliceerd op: 13-4-2017 om 16:38 door Gerard Moorman.

HEESWIJK - Op 3 april 2017 werd vierde Regiodag van de KNR gehouden. In de Abdij van Berne waren zo'n vijfentwintig deelnemers samengekomen, waar ze door abt Denis Hendrickx werden welkom geheten.

Evenals bij de vorige regiodagen in Tilburg, Maastricht en Nijmegen, stonden ook nu de onderwerpen toekomst bureau KNR en het draaiboek voltooiing in de ochtend op de agenda. 

Regiodag heeswijk 2017

Structurele financiering

Het aantal fte’s van het KNR-bureau zal de komende jaren worden afgebouwd. Dat baart enige zorg, omdat er ook veel werk afkomt op de medewerkers nu veel instituten in een fase van voltooiing zitten. Vanaf 2021 zal het bureau veel moeten gaan samenwerken met externe deskundigen. Commissies van de KNR merken nu soms al dat er minder ondersteuning mogelijk is door stafmedewerkers. Iemand merkt op dat we geen te hoog gespannen verwachtingen mogen koesteren over stafondersteuning vanuit het bureau KNR, wanneer we in eigen instituut ook van alles niet meer kunnen oppakken.

Voltooiing religieuze instituten

Dit punt werd in vijf groepen besproken. Men juicht toe dat er een draaiboek komt. Men geeft de samenstellers mee dat het draaiboek moet helpen om snel een overzicht te krijgen van de probleemvelden. Het is een instrument om kokervisie of verdwalen in problemen te vermijden. Het zou goed zijn nog een categorie van instituten toe te voegen aan de tien genoemde, namelijk kleine internationale congregaties van pauselijk recht. Het draaiboek zou ook een aantal ‘best practices’ kunnen noemen.

De volgende zaken werden naar voren gebracht:

  • Zorg er als instituut voor dat de eigen autonomie zo lang mogelijk wordt gewaarborgd.
  • Regel zaken goed met het eigen generaal bestuur. Een idee is om een contactpersoon te vragen binnen het algemeen bestuur
  • Regel financiële zaken goed, volgens Nederlands recht.
  • Een complicerende factor is wanneer de regelgeving in het land waar het generaal bestuur is gevestigd heel anders is dan hier.
  • Denk ook na over geld dat overblijft. Aan wie geef je dat in beheer?
  • Het verkopen van gebouwen kan emotioneel zwaar zijn
  • Het kunnen financieren van verzorging is belangrijk
  • Bisschoppen zitten lang niet altijd op dezelfde lijn. Laten we als KNR één interpretatie van de richtlijnen van Rome handhaven
  • Het eigen charisma blijft ook in deze fase een aandachtspunt: hoe houdt je deze levend?
  • Zorg er voor dat je de eigen achterban meeneemt in dit proces, communicatie is belangrijk.

Tenslotte werd aan de makers van het draaiboek het advies meegegeven om te werken met een losbladig systeem, zodat nieuwe regels makkelijk kunnen worden opgenomen.

Verkiezing nieuwe leden bestuur KNR

De aanwezige bestuursleden geven aan hoeveel tijd het bestuurslidmaatschap kost. Het gaat om 10 vergaderingen per jaar, elke vergadering vergt ongeveer een dag voorbereiding. Ze geven ook aan dat het bestuurswerk verrijkend is en dat men over het algemeen in  goede sfeer met elkaar overlegt. Er is in het bestuur plek voor een aantal niet-hogere oversten. Het is belangrijk om ook een nieuwe generatie religieuzen plek te geven.

Overige onderwerpen

Na de lunchpauze werd er nog gesproken over onder meer de relatie met AMA en Mensen met een Missie, het jaarthema, de nieuwe regelgeving rond de ANBI, en de Open Kloosterdagen. Bij dit laatste onderdeel vertelden enkele van de deelnemende religieuzen over het programma dat ze gaan aanbieden.

De laatste regiodag van dit jaar wordt gehouden op 20 april a.s. in Voorhout

Abdij van Berne