Impressie derde Regiodag KNR

Gepubliceerd op: 4-4-2017 om 16:35 door Pierre Humblet.

NIJMEGEN - Op maandag 3 april werd in Nijmegen al weer de derde Regiodag van dit jaar gehouden. Met deze dagen wil de KNR oversten en andere bestuursleden van religieuze instituten op een laagdrempelige en open manier informatie bieden en gelegenheid tot gesprek en uitwisseling over actuele zaken.

Voorzitter Cees van Dam opent de dag met een hartelijk welkom en gaat voor in gebed tijdens een korte openingsviering. Daarna krijgt Patrick Chatelion Counet, de secretaris van het Bestuur het woord. Hij presenteert kort de agenda.

regiodag nijmegen 2017

Toekomst

Als eerste thema schetst hij vervolgens de toekomst van de KNR na 2020. Het slinken van de aantallen religieuzen en religieuze instituten leidt tot de noodzaak van een afslanking van het bureau-KNR, terwijl de behoefte aan ondersteuning niet overeenkomstig vermindert. Om tussen 2020 en 2030 voldoende armslag te houden heeft het bestuur de leden gevraagd om een extra bijdrage. Daarvan is nu de helft toegezegd of binnen. Die inkrimping leidt er ook toe dat de twaalf commissies worden omgevormd tot drie kerncommissies. Dat proces is in volle gang.

Hierbij worden enkele vragen gesteld:

  • Kan bij zo’n vraag om extra financiering uitgebreidere toelichting worden meegezonden? Dat wordt opgepakt, belooft Patrick Chatelion Counet.
  • Hoe zal bij verdere inkrimping naar een veel kleiner bureau de verdeling van die fte’s over functies gebeuren? Daarop wordt geantwoord dat de concrete invulling daarvan wordt bepaald door de leden die dan de Algemene Vergadering en het Bestuur zullen bemensen. Dat kunnen en mogen we nu nog niet doen. Wel zullen stafleden dan in ieder geval breder inzetbaar moeten zijn.

Draaiboek voltooiing

Vervolgens wordt het hoofdthema van de ochtend aan de orde gesteld: de voorbereiding van een draaiboek voor de ‘voltooiing van religieuze instituten’. Patrick Chatelion Counet toont eerst in een presentatie hoe zo’n draaiboek eruit zou kunnen zien (Meer daarover kunt u lezen in het verslag van de voorgaande bijeenkomsten in Maastricht en Tilburg). Daarna  worden vanuit de zaal de volgende vragen gesteld:

  • Leidt de beantwoording van de vragen die dit op gaat leveren niet tot extra grote druk op het toch al slinkende bureau? Patrick Chatelion Counet reageert dat dat waar is. Hij hoopt ook dat beleidsmedewerkers van religieuze instituten en andere externe deskundigen hierin kunnen bijdragen.
  • Nederland is geen eiland. Kan hierin niet ook een beroep worden gedaan op internationale verbanden of kan misschien meer  internationaal worden samengewerkt? Daarop wordt geantwoord dat dat laatste al aan de orde is, maar vooral doordat Nederland voorop loopt en anderen leren van onze voorsprong. In andere landen leeft ook veel ontkenning t.a.v. dit thema. Het is vaak zelfs taboe.

De aanwezigen verdelen zich vervolgens in vier subgroepen om dit thema uit te diepen aan de hand van enkele richtvragen, gespiegeld aan hun eigen situatie. De richtvragen zijn: Verkeert uw religieus instituut op de een of andere manier in een fase van ‘voltooiing’? Wat verwacht u van het draaiboek voltooiing?

Plenair wordt uit de groepen als volgt terug gerapporteerd:

  • Groep 1 – De meeste congregaties hebben hun zaken in afgelopen decennia al goed geregeld. Bij enkele aanwezigen doen zich daarentegen juist problemen voor nu zich nieuwe kandidaten melden terwijl men eerder dacht af te kunnen bouwen.
  • Groep 2 meldt dat ook daar al veel religieuze instituten hun zaken op orde hebben. Probleem is vaak de interne omgang en het beleven van het charisma. Externe druk om te ‘internationaliseren’ door religieuzen van elders te laten komen, is er soms ook.
  • Groep 3 signaleert behoefte aan begeleiding rond internationalisering. Schaalvergrotingen en fusies zijn niet altijd de oplossing. Daarbij is vaak begeleiding rond het menselijke aspect een belangrijk punt. Opbouw bij bepaalde instituten is ook een probleem. Dat vraagt investeren van geld dat er niet is.
  • Groep 4 bestond toevallig enkel uit instituten van pauselijk recht. Zij signaleren de behoefte om in het draaiboek ook aanwijzingen op te nemen over het aangaan van gesprekken tussen Generale Besturen en de Nederlandse provincie of regio. Uitbreiding van het aantal internationale communiteiten zou eveneens aandacht moeten krijgen. De denkrichtingen van Generale Besturen en provincies verschillen vaak te zeer.

Plenair gesprek

Theo te Wierik pleit ervoor niet enkel aan voltooiing te denken. Het aantal internationale communiteiten neemt sterk toe, en naast deze focus op voltooiing, vraagt ook dat extra aandacht. Pierre Humblet ondersteunt dat. We moeten breder kijken dan alleen de perspectieven van religieuze instituten en structuurschema’s, maar nadrukkelijk ook de mensen in het oog te houden. Jonge buitenlandse religieuzen zijn kostbaar en zijn ons dierbaar. Zij moeten hier vruchtbaar hun roeping kunnen beleven. Daar moeten we voor waken, juist omdat hun omgeving zo gefocust is op afbouw. Theo te Wierik vult aan dat dit ook geldt voor de met onze religieuze instituten verbonden leken: onze geassocieerden etc.

Overige onderwerpen

Als laatste punt schetst Patrick de situatie rond de komende bestuursverkiezingen. Hij nodigt uit tot reacties en het noemen van namen. Er worden dan enkele technische vragen gesteld.

Na de pauze presenteert Gerard Moorman het Jaarthema en alles wat in dat kader dit jaar gebeurt. Vervolgens informeert Patrick Chatelion Counet de aanwezigen over de consequenties van nieuwe overheidsmaatregelen, de opzet van de komende Open Kloosterdag en actuele ontwikkelingen rond de problematiek van Seksueel Misbruik. Pierre Humblet voegt daar informatie aan toe over de herziening van de Gedragscode Pastoraat en preventiebeleid.

Wat betreft de verhouding tussen Mensen met een Missie, AMA en KNR, vertelt Patrick dat betalingen aan AMA (en andere doelen) ook kunnen lopen via het fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen.

Afsluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik meer gemaakt. Onder leiding van de voorzitter sluiten we dan af met een moment van gebed en een lied.