Tweede regiodag in Maastricht

Gepubliceerd op: 24-3-2017 om 17:41 door eh.

MAASTRICHT - Gisteren, 23 maart werd de tweede KNR-regiodag van 2017 gehouden. Dit keer zorgden de zusters Onder de Bogen in Maastricht voor een hartelijke ontvangst.

Zuster Sara, lid van het Bestuur KNR opende de bijeenkomst met het ontsteken van een kaars en een kort moment van bezinning. Vervolgens was het woord aan secretaris Patrick Chatelion Counet voor een korte schets van de toekomst van de KNR tussen 2020 en 2030. Het aantal religieuzen en religieuze instituten zal in deze periode teruglopen. Maar ook in deze periode zal ondersteuning door een bureau nodig zijn. De komende jaren zal bekeken worden hoe deze ondersteuning vorm kan krijgen.  In de toekomst zal er wellicht meer samengewerkt moeten worden met andere organisaties. Daarmee samen hangt ook wijziging van de commissiestructuur waar op dit moment al aan wordt gewerkt.
Ook met minder Religieuze Instituten zal er wel een KNR blijven bestaan, ook de overgebeleven instituten zullen de behoefte houden om op een of andere manier regelmatig samen te komen voor uitwisseling en samenwerking.

Regiodag maastricht 2017

Draaiboek voltooiing

Vervolgens was het woord aan Tom Boesten, stafmedewerker bestuurbaarheid. Hij gaf een toelichting op het draaiboek voltooiing dat door het bureau wordt voorbereid. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de instituten en de levensfase waarin zij verkeren, is er een aantal aandachtspunten te noemen waarbij ze tijdig stil moeten staan. In kleine groepjes werd besproken hoe de aanwezigen er met hun Instituut op dit moment voorstaan en welke onderwerpen zij graag terug zouden zien in zo'n draaiboek. 
Opgemerkt werd dat het moeilijk is een eenduidig advies te geven, juist vanwege de grote verschillen die er zijn wat betreft internationale verspreiding, kerkrechtelijke regelgeving, financiële situatie etc. In feite  gaat het altijd om maatwerk en zal het advies uiteindelijk vaak luiden contact te zoeken met het bureau KNR hierover. Belangrijke boodschap is wel dat een instituut tijdig moet gaan nadenken over de stappen die naar de toekomst toe gezet moeten worden. En met tijdig wordt dan bedoeld minimaal twee bestuursperiodes vooruit kijken, zodat het Kapittel nog de kracht heeft goede besluiten te nemen.

Belangrijke onderwerpen die de aanwezigen in een draaiboek terug zouden willen zien waren: aandacht voor de begraafplaatsen, zorg voor het personeel in een fase van afbouw en bij een wijziging van de status (bijvoorbeeld van Provincie naar Huis). Hoe sluit je een communiteit en hoe bereidt je de leden daarvan goed voor hierop? 

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de verbinding met de nieuwe, jonge instituten en met de geassocieerden. Ook werd opgemerkt dat in het buitenland gekeken wordt naar hoe wij het hier in Nederland doen. We lopen voorop en zijn in die zin een gidsland. Zo'n draaiboek is daarom ook internationaal gezien van belang.

Bestuursverkiezingen

Voor de lunchpauze kwam tot slot nog de aanstaande Bestuursverkiezing aan bod. De huidige voorzitter en vice-voorzitter zullen beiden hun functie neerleggen. Er zijn inmiddels wel kandidaten voor deze functies, maar het zou goed zijn als er iets te kiezen valt.  Namen voor nieuwe kandidaten blijven welkom.  De komende vier jaren zullen erg belangrijk worden voor de toekomst van de KNR en de richting die deze op zal gaan. Opgemerkt wordt dat het goed zou zijn als er ook een buitenlandse religieus zitting in het Bestuur zou krijgen. 

Jaarthema en Open Kloosterdagen

Na de lunch stonden er nog enkele onderwerpen op het programma. Patrick Chatelion Counet gaf een korte toelichting op het jaarthema en de activiteiten die de KNR hiervoor in de loop van het jaar gaat organiseren. Erica Op 't Hoog vertelde kort over de Open Kloosterdagen die in het weekend van 10 en 11 juni worden gehouden. De nadruk ligt hierbij niet op de gebouwen maar op de religieuzen en hun spiritualiteit. Daarom hebben deze dagen als motto 'Inzicht in onze spiritualiteit' mee gekregen. Bijna veertig kloosters hebben zich aangemeld en zullen een deel van het weekend hun deuren openen en een programma aanbieden voor hun bezoekers. 

Vervolgens vertelde Patrick Chatelion Counet over de laatste ontwikkelingen rond het dossier misbruik en over een aantal financieel-economische onderwerpen zoals de ANBI. Voor vragen verwees hij de aanwezigen door naar de financieel stafmedewerker van het bureau. Ook wees hij de aanwezigen op een tweetal bijeenkomsten. Op 31 maart a.s. is er een bijeenkomst over de kerkrechtelijke en fiscale gevolgen van het verplaatsen van de zetel van het Generalaat naar het buitenland.  Op 22 april is er een bijeenkomst over Laudato Si' en verantwoord financieel beheer.

Relatie AMA - KNR en Mensen met een Missie

Evenals bij de vorige Regiodag stond de relatie tussen KNR, AMA en Mensen met een Missie op de agenda. De secretaris lichte deze nogmaals toe en benadrukte dat AMA is opgericht door de religieuzen en in die zin een fonds is van de religieuzen. De uitvoering is in handen van Mensen met een Missie.

Nadat er verder geen vragen waren, werd de bijeenkomst afgesloten met een kort gebed.

De volgende regiodagen worden gehouden op:

  • 3 april: Nijmegen
  • 10 april: Heeswijk
  • 20 april: Voorhout

Impressie vorige dag: 14 maart Tilburg