Eerste regiodag 2017 in Tilburg

Gepubliceerd op: 20-3-2017 om 17:31 door Jeroen Crajé / Karin Bos.

TILBURG - Sinds enkele jaren organiseert de KNR in het voorjaar regiodagen waarbij staf en Bestuur op verschillende plaatsen in het land in gesprek gaan met de religieuzen. De eerste regio dag van 2017 vond plaats op 14 maart bij de Zusters van Liefde in Tilburg. Een korte impressie

De regiodag werd geopend door de vice-voorzitster zuster Mary Ringnalda waarna Patrick Chatelion Counet het woord kreeg. Hij gaf een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de structurele financiering 2021-2030 en de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe commissiestructuur die in 2020 gevormd moet zijn.

regiodag Tilburg 2017

Draaiboek voltooiing

Hoofdonderwerp van de ochtend was het “draaiboek voltooiing”. Een werkgroep van de KAR werkt aan dit draaiboek dat mogelijke stappen en scenario's schetst voor ouder wordende congregaties. Na een korte toelichting werd het onderwerp in kleine groepjes besproken. Bij de terugkoppeling kwam naar voren dat voor meerdere groepen het kunnen blijven “beleven” van het charisma een belangrijk aandachtspunt is. Dit zou zolang mogelijk door de religieuzen zelf  vorm gegeven moeten worden, omdat dit moeilijk voor leken is in te vullen. Met name voor de oudere broeders en zusters is dit een punt van zorg. Ook de aandacht voor de laatste zuster of broeder zelf, als er niemand anders meer is, is een belangrijk aandachtspunt. De fase waarin de aanwezige religieuze instituten zich bevinden zijn verschillend en dat geeft verschillende vragen. Ook een verantwoord afbouwen van het personeelsbestand zou een plaats in het draaiboek moeten krijgen. Over (nieuw) personeel werd daarbij nog de vraag gesteld hoe we er voor kunnen zorgen dat zij bekend worden gemaakt met het religieuze leven en bijvoorbeeld weten wat een professiefeest is, Aswoensdag, kerkelijke feestdagen etc.

Over charisma werd nog opgemerkt dat er vele vormen zijn om dit uit te stralen. Als je zelf niet meer actief aan het charisma kunt bijdragen kan dat nog wel in een andere vorm zoals het financieel ondersteunen van projecten die de taken oppakken die religieuzen voorheen zelf op zich namen. In dit kader wordt het belang van AMA onderstreep, om het charisma op een financiële wijze uit te stralen. Ondanks dat AMA geen kerkelijke instelling is behartigt AMA wel de belangen van de religieuzen en is ook door hen opgericht.  Tot slot werd nog een opmerking gemaakt over het woord “voltooiing” en werd aandacht gevraagd voor geassocieerde leden en derde orden.

De ochtend werd afgesloten met de financieel economische ontwikkelingen waar de AOW, de RDW, de onderwerpen uit de mailing van maart en het initiatief “De Nieuwe Beurskoers” kort werden toegelicht.

Na een goed verzorgde lunch is in de middag gesproken over de verkiezing van een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. Er zijn enkele personen genoemd die mogelijk goede bestuursleden zouden kunnen zijn. De KNR zal met deze personen contact opnemen. Vervolgens wordt het jaarthema 2017 onder de aandacht gebracht en de Open Kloosterdagen op 10 en 11 juni.

Ouderenzorg

Met betrekking tot het dossier seksueel misbruik wordt een update gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot  waarbij met name over het nieuwe meldpunt Grens Overschrijdend Gedrag een aantal vragen wordt gesteld. Karin Bos vertelt dat de veranderende wetgeving en andere financiering grote gevolgen voor de ouderenzorg hebben gehad. De versnippering van de zorg ( WLZ,WMO en ZV ) gaat gepaard met vele hiaten. De overbrugging van het ene domein naar het andere is tot nu toe nog steeds niet goed geregeld. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Mantelzorgers worden zwaarder belast en de zorgzwaarte van hen die intramurale zorg krijgen wordt hoger. Congregaties hebben naast eigen leden vaak  personeel  om  (mantel)zorg taken op te vullen. Er zijn  bij de KNR vragen binnengekomen inzake de scholing en begeleiding van deze medewerkers. De KNR is van plan een tweetal trainingen te gaan opzetten voor medewerkers of medereligieuzen die in hun instituut( mantel)zorger zijn en wil inventariseren of hier voldoende interesse voor is.

Tot slot werd gesproken over de verhouding KNR, AMA en Mensen met een Missie. AMA (Adviescommissie Missionaire Activiteiten) is een commissie ingesteld door de religieuze instituten waarvan Mensen met een Missie het uitvoeringsorgaan is. De Algemene Vergadering van de KNR heeft dit in 2013 bevestigd door de eindverantwoordelijkheid van de AMA aan Mensen met een Missie over te dragen. Aan het eind van deze Regiodag in Tilburg werd door de religieuzen nogmaals benadrukt dat het beleven van het missionaire charisma materieel vorm krijgt door financiële ondersteuning van de AMA.

De eerstvolgende regiodag is op 23 maart in Maastricht.