Nieuwe missionaire SVD-gemeenschap in Breda Noord

Gepubliceerd op: 24-1-2017 om 16:49 door eh. Bron: ROND

BREDA - Drie paters van het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) starten een nieuwe internationale, missionaire gemeenschap in Breda-Noord

De SVD heeft al diverse internationale communiteiten in Nederland waar paters en broeders uit diverse landen samenleven o.a. in Amsterdam, Den Haag, Nieuwegein en Schiedam.  In 2014 vroeg visitator p. Alindo Dias de Nederlandse SVD'ers eens te overwegen ook een missioniare gemeenschap te starten in de buurt van het missiehuis, waar veel oudere leden wonen. 
Toen dit bisschop Liessen van Breda ter ore kwam, bood hij hen de St. Augustinusparochie aan. Deze is in 2013 ontstaan na een fusie van vier parochies in Breda Noord. Er wonen ongeveer 35.000 mensen van wie zo'n 35% van niet-Nederlandse afkomst. Een groot deel van hen is moslim. Ook wonen er veel buitenlandse studenten. Daarnaast zijn er in Breda Noord verschillende buurten waar mensen met de nodige problemen wonen. Kortom een prima plaats voor een missionaire gemeenschap van de SVD.

Werk in de parochie

De paters Bert Wooning, Richard Lobo (35, India) en Edmund Owusu (36, Ghana)  zijn inmiddels benoemd voor de Augustinusparochie en zullen het team gaan versterken. Dat bestond tot voor kort uit twee diakens en drie priesters van rond de 80 die assisteerden. Het nieuwe team van de SVD'ers wordt versterkt met een diaken en een viertal lekenvrijwilligers die pastorale ondersteuning bieden. In de toekomst zal wellicht éen van de jonge paters als pastoor voor het team benoemd worden. Dat zou een nieuwe stap zijn voor de SVDprovincie, waar het beleid tot nu toe is geweest dat de missionarissen soms wel deel uit maken van een pastoraal team, maar nooit de leiding hebben gehad. De jonge buitenlandse medebroeders juichen deze ontwikkeling echter wel toe. 

Missionaire taken

In de parochie wordt veel werk verzet door leken, zowel op pastoraal als administratief gebied. Zij hebben gevraagd om begeleiding en vorming voor het uitvoeren van hun taken. Dat geldt eveneens voor het jongerenkoor. Mogelijk kan dit ook aanzet geven tot het opzetten van jongerenpastoraat. Op korte termijn zal ook worden gestart met Engelstalige vieringen. Daarnaast zal een van hen zich bekommeren om mannelijke aids-patienten die begeleiding nodig hebben.

Een ander doel dat de nieuwe gemeenschap zich heeft gesteld, is de dialoog met de vele moslims in de wijk.  De communiteit is in de eerste plaats nog steeds een missionaire gemeenschap en de leden zijn missionarissen. Door alle genoemde activiteiten hopen zij dat de parochie steeds meer een missionaire parochie wordt en de kenmerken van een SVD-parochie krijgt. 

Op 15 januari werden de drie missionarissen welkom geheten in een speciale viering in een van de vier kerken van de parochie. Op 27 augustus zal de officiële installatie door Mgr.  Liessen plaatshebben.