Nieuwjaarsbijeenkomst KNR

Gepubliceerd op: 12-1-2017 om 16:55 door eh.

TILBURG - Op 11 januari hield de KNR haar gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst waarbij het nieuwe jaarthema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede ingeleid' werd.

Het Bestuur, commissieleden en medewerkers van het bureau werden gastvrij ontvangen door de zusters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart in Tilburg. In het klooster op de hoek van de Bredaseweg en de St. Oloflaan, wonen niet alleen zusters maar ook de Missionarissen van het H. Hart. Na een kort woord van welkom door provinciaal overste zr. Lies Alkemade en een gebed door de voorzitter van de KNR volgde een uitstekend verzorgde lunch. Hierna vertrok het gezelschap naar de kapel voor het vervolg.

Hoofd van het KNR-bureau Patrick Chatelion Counet heette op zijn beurt alle aanwezigen welkom en stelde de verschillende commissievoorzitters nog eens voor. Ook gaf hij een korte uitleg over het programma. Vervolgens was het woord aan de voorzitter br. Cees van Dam.  In zijn toespraak blikte hij terug op 2016, een jaar waarin we afscheid moesten nemen van enkele mensen die veel voor de KNR betekend hebben: zijn voorganger, oud-voorzitter pater Tjeu Timmermans o.carm, zuster Maria Beneken Kolmer, voorzitter van de commissie vrouwencontacten en het Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen en mevrouw Will van de Ven, hoofd communicatie van het bureau KNR. Hij roemde hun inzet en betrokkenheid die zij, ieder op geheel eigen wijze, jarenlang hadden getoond voor de religieuzen en de KNR. 

Br. van Dam sprak vervolgens over het Jubeljaar van Barmhartigheid dat reeds op 8 december 2015 was gestart. Zowel door de KNR als door vele individuele congregaties was er in het afgelopen jaar veel aandacht voor dit thema en werden er verschillende activiteiten georganiseerd en de nodige artikelen gepubliceerd.
De voorzitter haalde ook het document “En ge zijt allen broeders (Mt 23,8)” aan over ‘De identiteit en zending van religieuze broeders in de Kerk.'  Hierin wordt o.a. gesproken over het samengaan van bewegingen, religieuze families van allerlei ‘geëngageerde leken’ én religieuzen, die elkaar op allerlei aspecten aanvullen en zo samen vormgeven aan de ecclesiologie van de gemeenschap. Hij ziet dit ook terug in het werk van de KNR en verwacht dit in de toekomst alleen maar meer te zien.
De hele toespraak van de voorzitter.

Geweldloosheid en rechtvaardige vrede

De boodschap van de paus voor de 50ste vredesdag “Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek” kan gezien worden als een logisch vervolg op de encycliek Laudato Si’, sprak de voorzitter. Die encycliek nodigt immers uit  tot herbezinning over een nieuwe vorm en inhoud van leven, die recht doet aan een werkelijkheid van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. Dus niet meer een denken waarin alle levende wezens worden gezien als elkaar beconcurrerend en bestrijdend. De KNR heeft in aansluiting op deze boodschap gekozen als het jaarthema gekozen: ‘Geweldloosheid en rechtvaardige vrede’.  Deze nieuwjaarsbijeenkomst vormt daarvoor de aftrap en vanuit de drie kerncommissies zullen verschillende aspecten van dit thema worden belicht.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Door te beleggen werken aan vrede en geweldloosheid

De eerste inleiding werd verzorgd door Koert Jansen van de Nieuwe Beurskoers. Hij liet de aanwezigen zien dat financieel beleid en inzet voor vrede alles met elkaar te maken kunnen hebben. Kerken, religieuze instituten en individuele personen beleggen vaak, al dan niet direct, in allerlei bedrijven, bijvoorbeeld ook via hun pensioenfonds of spaargelden. Dat maakt ons in feite mede-eigenaren van de bedrijven en in die zin ook een klein stukje medeverantwoordelijk voor het beleid. Beleggers kijken vaak naar de twee R'en: Risico en Rendement. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement ook moet zijn. Koert Jansen wil hier een derde R aan toevoegen nl. die van Relatie. We kunnen een relatie zoeken met het bedrijf en vragen stellen over het te voeren beleid. In hoeverre maakt Apple gebruik van grondstoffen die komen uit zogenaamde conflictmijnen, waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor de financiering van wapenhandel? Wat doet een oliemaatschappij aan het opruimen of tegengaan van milieuvervuiling? Deze vragen kun je als kleine belegger stellen, maar misschien nog beter door dit vanuit de gezamenlijke kerken of religieuzen te doen. Hij noemt dit active non-violence: op een nette, vriendelijke manier bedrijven vragen hun verantwoordelijkheid te nemen.  Zo werden er vanuit de KNR vorig jaar vragen gesteld bij het beloningenbeleid van de ING. Dit leidde ertoe dat een delegatie van de bank een gesprek aanvroeg met het bestuur KNR hierover. Het is de bedoeling dat de KNR dit jaar nog een bijeenkomst organiseert om met economen en penningmeesters van parochies over deze onderwerpen in gesprek te gaan.

Interreligieuze dialoog als instrument voor vrede 

Gerard Moorman sprak over hoe religie vaak wordt misbruikt in oorlogen en conflicten om daarmee discriminatie van minderheden en economische belangen te maskeren. In zijn vredesboodschap schrijft de paus  dat geen enkele religie terroristisch is en dat vrede heilig is en niet de oorlog. De kern van religie is compassie.  De KNR zal via de CMBR het komende jaar werken aan interreligieuze dialoog rond het thema duurzaamheid en aandacht voor de meest kwetsbaren. Dit zijn thema's waarop veel religies elkaar kunnen vinden. 

Jongeren zoeken naar stilte en vrede

Tot slot was het de beurt aan de kerncommissie Toekomst Religieus Leven (TRL). Zr. Esther van de Vate en zr. Madeleine Bouman lieten zien wat de commissie zoal doet om jongeren kennis te laten maken met religieus leven. In het werk met jongeren komen vragen rond vrede altijd aan de orde;  Wat is vrede nu eigenlijk? Hoe vind je vrede in jezelf?  Is de afwezigheid van geweld hetzelfde als vrede?  Jongeren kijken veel minder naar het TV journaal en lezen minder kranten. Ze krijgen hun nieuws via lifestreams op hun telefoon op een ongefilterde manier waardoor er weinig afstand is. Ze ervaren zelden of nooit meer stilte: er is altijd de telefoon of tablet of ander beeld en geluid, waarop ook vele vormen van (verbaal) geweld te zien en te horen zijn. Toch zijn ook zij, of misschien wel juist zij, op zoek naar stilte en vrede en komen zo soms ook op het pad van het Huis van de Roeping.
De commissie TRL werkt aan enkele You Tube-filmpjes waarin jonge religieuzen vertellen over zo'n zoektocht naar stilte en over hun roeping. Tijdens de middag werd alvast een voorproefje getoond.

De middag werd muzikaal opgeluisterd door het duo Anemoi dat gevormd wordt door Carla Bos, harpiste en Jacqueline van der Zwan, fluitiste.  Na afloop was er onder het genot van een hapje en een drankje nog gelegenheid na te praten.