Tools voor terugkeerders

Gepubliceerd op: 18-5-2016 om 08:58 door WvdV.

ECKELRADE - Ruim dertig jaar geleden – in 1984 - nam een groep werkloze jongeren in het Zuid-Limburgse Heuvelland het initiatief om een fietsenwerkplaats te starten in een leegstaand schoolgebouw.

Door te proberen hun eigen werk te creëren namen deze jongeren het lot in eigen hand. Met steun van gepensioneerde vakmensen kregen zij de kans om op vrijwillige basis werkervaring op te doen. Dit vormde de start van Stichting Wereldwijd. De doelstelling van deze stichting was van meet af aan tweeledig: werkervaring bieden aan Nederlandse jongeren enerzijds en het bevorderen van de economische productiviteit en zelfstandigheid in de Derde Wereld anderzijds. 

Eckelrade

Met de gestaag toenemende stroom asielzoekers en vluchtelingen rees de vraag wat WereldWijd voor deze mensen zou kunnen betekenen. Asielzoekers in ons land zijn vaak gehuisvest in afgelegen opvangcentra, waar zij wachtend de tijd moeten zien te doden, terwijl ze niet mogen werken noch een reguliere opleiding volgen. WereldWijd bood perspectief door de asielzoekers uit hun maatschappelijk isolement te halen en de impasse te doorbreken van het soms jaren uitzichtloos wachten op een definitief besluit over hun asielaanvraag. Wereldwijd is in 1990 gestart met opleidingen voor asielzoekers. De activiteiten worden uitgevoerd door een team van 60 professionele vrijwilligers. Zij geven onder andere les in Nederlandse taal, techniek, rekenen en maatschappijoriëntatie, of werken mee met onderhoud, administratie, stagebegeleiding en kantinebeheer. De beroepsgerichte opleidingen omvatten basisvaardigheden metaal, CO lassen, plaatbewerking, elektrisch lassen, constructiebankwerken, computervaardigheden/automatisering, elektrotechniek, hout- en textielbewerking. Het zijn voornamelijk vakmensen in de WAO, de VUT of gepensioneerden die gedurende enkele dagdelen per week hun kennis, expertise of deskundigheid overdragen aan de cursisten. Enkele beroepskrachten verzorgen voorwaardenscheppende en ondersteunende taken.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers zorgt voor vergroting van de contacten tussen asielzoekers en de autochtone bevolking. De vrijwilligers raken persoonlijk betrokken bij de vluchtelingen (problematiek) en dragen hierdoor, ook buiten WereldWijd, bij aan meer begrip voor deze kwetsbare groep. De positieve ervaringen met asielzoekers transformeert hen tot locale ambassadeurs en ambassadrices. In de woorden van een betrokkene: Een docent die eerst niets van asielzoekers moest hebben, spreekt nadat hij vrijwilliger is geworden op WereldWijd over ‘’mijn jongens’’, die hij vervolgens heldhaftig verdedigt tegen mensen die ‘’hier niets van af weten’’. Natuurlijk vormt de taal een lastige barrière, maar ook die valt te slechten: Een docent die met aanstekelijk enthousiasme probeert uit te leggen wat nu ‘’kilowatt’’ betekent aan een groep cursisten die nauwelijks enig woord Nederlands begrijpen. Een docent die niet zo goed was in het onthouden van al die moeilijke namen en dus maar gewoon iedereen ‘’Jansen” noemde. Hoe hij het klaar kreeg dat juist diegene die hij bedoelde met ‘’Jansen” naar hem opkeek terwijl de rest van de groep doorwerkte is voor mij nog steeds een raadsel.

Wereld Tools

Door het bieden van een zinvolle dagbesteding werkt Wereldwijd mee aan de verbetering van de beroepskansen van asielzoekers, hetzij in Nederland, hetzij elders, als de asielaanvraag wordt afgewezen. WereldWijd helpt sinds enkele jaren bij terugkeer naar de landen van herkomst via het project Wereld Tools. Een van de grootste angsten van asielzoekers is namelijk om ‘met lege handen en zonder perspectief’ te moeten terugkeren. Het project Wereld Tools helpt terugkerende asielzoekers bij de voorbereiding van een perspectiefvolle terugkeer naar het land van herkomst, door middel van het aanbieden van beroepsonderwijs, het maken van een ‘ondernemersplan’ en het ter beschikking stellen van de benodigde gereedschappen en materialen om dit plan te realiseren. 
 
Deelnemers aan het project Wereld Tools krijgen materialen, gereedschappen en machines om in het land van herkomst een klein bedrijf te starten, dat voldoende perspectief biedt om in het eigen onderhoud te voorzien. In het individuele ‘ondernemersplan’ staat wat de terugkeerder in zijn herkomstland gaat doen en welke “tools” er nodig zijn om dit te bereiken. Deze “tools” kunnen vaardigheden zijn zoals hout of metaalbewerking, lassen, computervaardigheden enz., waarvoor WereldWijd haar opleidingsmogelijkheden ter beschikking stelt. Maar “tools” staat ook voor de gereedschappen, machines en materialen die nodig zijn om het beroep en/of het bedrijfje te starten, WereldWijd gaat dan op zoek naar deze gereedschappen, machines, apparatuur en/of materialen die worden opgeknapt en/of gereviseerd. Voor elke terugkeerder is er een kist met inhoud, waarin de materialen en gereedschappen verpakt en verstuurd worden naar het herkomstland. Voorbeelden van reeds in uitvoering genomen ‘ondernemersplannen’: internetcafé, kleermaker, klusjesbedrijf, kapperssalon, fietsreparatiewerkplaats, laswerkplaats, schoonheidssalon, autobandenwisselbedrijf, restaurant, schoenmakerij, copyshop, metselbedrijfje, kippenfarm, timmerwerkplaats, etc.

Succesverhaal

Het project Wereld Tools is sinds de start een succesverhaal en ondervindt veel erkenning bij zowel deelnemers als organisaties waarmee wordt samengewerkt. Het grootste deel van de aanmeldingen voor deelname komt van de doelgroep zelf. Zij zien dit project als een unieke kans voor een toekomst met perspectief. Jaarlijks helpt Stichting WereldWijd ongeveer 60-70 asielzoekers met terugkeer naar hun herkomstland. Wereld Tools ontvangt diverse subsidies en donaties. Toch ontbreekt er nog een deel van de financiering. Op elke kist gevuld met materialen komt men ongeveer een bedrag van €400,- tekort. Personen, bedrijven en organisaties met sympathie voor het werk van Stichting WereldWijd en een steentje willen bijdragen zijn hiertoe van harte uitgenodigd.

IBAN: NL55 RABO 0113203594 (De stichting beschikt over de ANBI status) 

Religieuzen van verschillende congregaties – onder andere de Zusters van Misericorde en de Broeders van Maastricht – zijn vanaf het begin betrokken bij Stichting WereldWijd. Ook dragen de gezamenlijke religieuzen via de Commissie PIN bij aan de materiële ondersteuning.
www.stichtingwereldwijd.nl