Vijfde KNR-regiodag

Gepubliceerd op: 3-5-2016 om 14:16 door WvdV.

VOORHOUT - Op 25 april 2016 vond de vijfde en voorlopig laatste KNR-regiodag plaats. De Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, beter bekend als de broeders van Amsterdam, fungeerden als gastheer.

Na de opening, verzorgd door Bernardus Peeters ocso, volgde een kort introductierondje. De volgende religieuze instituten waren vertegenwoordigd: de franciscanessen van Aerdenhout, de zusters van Liefde (Schijndel), de Ursulinen van Bergen, de broeders van Amsterdam (uiteraard als gastheer zijnde), de abt van de St Adelbertabdij, de Augustijnen, de broeders van Oudenbosch, de Minderbroeders Conventuelen, de Franciscanen en de dominicanessen van Voorschoten.

Toekomst KNR

In de ochtend stond de toekomst van de KNR na 2020 en die van de solidariteitscommissies centraal. Patrick Chatelion Counet refereerde bij zijn introductie van eerstgenoemd thema naar canon 708 uit het Kerkelijk Wetboek: Het kan nuttig zijn dat de hogere Oversten zich verenigen in conferenties of raden om zich met vereende krachten in te zetten hetzij om het doel van de afzonderlijke instituten vollediger te bereiken, altijd met behoud van hun autonomie, hun aard en eigen geest, hetzij om gemeenschappelijke aangelegenheden te behandelen, hetzij om een passende coördinatie en samenwerking met de bisschoppenconferenties alsook met de afzonderlijke Bisschoppen tot stand te brengen. De KNR telt momenteel enerzijds 96 instituten met minder dan 15 leden; anderzijds zijn er 6 religieuze instituten met meer dan 100 leden. Het aantal buitenlandse religieuzen neemt toe en in combinatie met de vergrijzing van de autochtone religieuzen betekent dit dat rond 2030 de verhouding waarschijnlijk fifty fifty zal zijn. De personeelsformatie van het bureau KNR heeft thans een omvang van 16.7 FTE. 

In de plenaire uitwisseling na afloop van de gespreksgroepen werd over dit onderwerp het volgende opgemerkt. In groep I was evident dat het bureau KNR na 2010 gewoon moet doorgaan met het vervullen van de kerntaken. Wel was de vraag of substitutie ook als kerntaak geldt, want kun je iets vervangen wat er niet meer is? Men voorzag een geleidelijk kleiner worden van het bureau. De vraag hoe een en ander te financieren bleef onbeantwoord. In groep II was men zeer verdeeld over de toekomst van de KNR. Het is van belang om religieuze instituten te stimuleren opdat zij er alles aan doen om hun eigen zaken op orde te krijgen. Dan zal het bureau KNR in 2025 heel klein kunnen zijn. In groep III was men van mening dat de religieuzen er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de KNR kan blijven bestaan en dat betekent dat de leden van de ‘’nieuwe’’ instituten daar ook aan bij moeten dragen. Nadrukkelijker dan tot dusverre zal er verschillend beleid moeten worden ontwikkeld voor religieuze instituten in afbouw enerzijds en voor de instituten, die in een doorgaande stroom staan anderzijds.

regiodag Voorhout 2016

Toekomst solidariteit

Rogier Moulen Janssen vertelde over de ontwikkelingen bij het secretariaat van de Commissie Projecten in Nederland. Het opvragen van de toegezegde bijdragen is tijdrovend. Moulen Janssen bepleitte het maken van een efficiency-slag door de toegezegde middelen direct te laten overmaken. Nog een stap verder zou men kunnen gaan door niet meer per project goedkeuring te vragen, maar achteraf een verantwoording per religieus instituut te verstrekken met de projecten waaraan een bijdrage is toegekend.

Naast een discussie over deze diverse methoden, vormde het onderwerp ook aanleiding tot het stellen van informatieve vragen over de diverse fondsen en over de samenwerking van PIN, KOS en AMA.  
Uit de reacties bleek dat niet alle deelnemers geporteerd waren voor veranderingen in de administratieve uitvoeringsprocedure. Gespreksgroep III wenst voortzetting van de huidige praktijk. Wel kunnen andere mogelijkheden onderzocht worden, bijvoorbeeld het aanleggen van een buffer, waardoor gedeeltelijk al uitbetalingen kunnen plaats vinden voordat alle bijdragen zijn overgemaakt. In groep I vond men het van belang dat de congregaties hun eigen prioriteiten kunnen blijven stellen, waarmee dan rekening gehouden wordt. De deelnemers aan deze gespreksgroep vonden het vooral ‘praktisch’ om aan het begin van het jaar meteen alle ter beschikking te stellen middelen over te maken.

Naast de voorgaande thema’s passeerden nog enkele andere onderwerpen de revue. De aanwezigen is verzocht om alvast na te denken over geschikte kandidaten voor de vacature, die volgend jaar ontstaat in het Bestuur KNR. Er zal dan een nieuwe voorzitter gekozen dienen te worden, waarbij de voorkeur uitgaat naar een zuster. Dit item leidde tot de informatieve vraag of het  statutair voorgeschreven is dat het  Bestuur KNR negen leden telt. 

Will van de Ven informeerde over de diverse activiteiten in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. Jeroen Crajé attendeerde op de flyer van de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten. Ook ging aandacht uit naar de verscheidene Guidelines, de ANBI-wetgeving, het KNR-standpunt inzake huurtoeslag, de noodzaak van een eigen bankrekening voor individuele religieuzen, de per 1 mei gewijzigde voorschriften ten aanzien van ZZP-ers.  

Tijdens de rondvraag attendeerde Rob Hoogenboom ofm op de Franciscus expo, die nog enkele weken in Museum Catharijneconvent te zien zal zijn. Een aantal bezoekers maakte graag gebruik van de mogelijkheid van een rondleiding door het complex. De deelnemers aan de regiodag bedankten broeder Amatus Meurders voor de genoten gastvrijheid en keerden voldaan huiswaarts.